italy5

ทัวร์ยุโรป อิตาลี PREMIUM ITALY 7 Days 5 Night (WY)

ราคาเริ่มต้น 47,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: ITA-WY-342 Tag:
สายการบิน: download

อิตาลี ประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่า … นำท่าน
ชมหมู่บ้านทั้ง 5 ของ ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย…
ชมความอัศจรรย์ของ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง…นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์
ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน…สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม…น้ำพุเทรวี่…บันไดสเปน…เที่ยว เมือง
ฟลอเร้นซ์ ชมวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่…จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย…สะพานเวคคิโอ…ช้อปปิ้ง The Mall Oulter…เที่ยว เมืองเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก….เที่ยวเมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ เรื่องโรมิโอและจูเลียต…เมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปราสาทซฟอร์ซ่า อดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต…ชมความสวยงามของ มิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ….

วันที่เดินทาง

24-30 มี.ค. 61, 13-19 เม.ย. 61, 11-17 เม.ย. 61, 10-16 เม.ย. 61, 1-7 พ.ค. 61, 30 เม.ย.-06 พ.ค. 61, 27 พ.ค.-02 มิ.ย. 61

วันแรก กรุงเทพฯ-มัสกัต-มิลาน — / — / —

06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 สายการบิน โอมานแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
09.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 818 / WY 143 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต)
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินมาเพนซ่า แห่งมิลาน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางสัมภาระ
ต่างๆ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักเมืองมิลาน
พักที่ BEDBANK NH MILAN หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เจนัว-หมู่บ้านชิงเกว เตรเร-ลา สเปเซีย-ปิซ่า BF / L / D

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของ อิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเก่าศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป บริเวณริมอ่าวเจนัว หรือ Porto Antico อันเป็นท่าเทียบเรือสาราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือโบราณจำลองขนาดยักษ์ ดูปืนไฟ สลักเสลาด้วยรูปปั้นอันวิจิตรคล้ายย้ำเตือนให้ ระลึกถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเจนัว นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านคริสโตเฟอ โคลัมบัส สถานที่เกิดในปี ค.ศ.1451 ผู้เดินทางค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาเวนโต้ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่าน โดยสารรถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี บริเวณอ่าวลิกูเร
หนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางการค้าและการทหาร CINQUE TERRE มีความหมายว่า ดินแดนทั้งห้า (Five Land) ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยนที่อยู่ติดทะเลบริเวณชายฝั่งแควนลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้าน มีหุบเขาล้อมลอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย รถไฟนี้จะวิ่งผ่านทั้ง 5 หมู่บ้านเลียบทะเล ชมวิวสวยๆ บางทีก็ลอดอุโมงค์ตัดผ่านภูเขาเป็นช่วงๆ นำท่านชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล นำท่านเดินเล่นชม หมูบ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสนห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตาบ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนี่งที่ไม่ต้องสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านมานาโรลา (MANALOLA) เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเล็กเป็นอันดับสอง แต่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้ง 5 ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 โดยหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงชันบนฝั่งริเวียรา เป็นเมืองที่โดยเด่นด้วยสีสันอันสดใส
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นอยู่ในแคว้นทัสกานี ฝั่งแม่น้ำอาร์โน ประเทศอิตาลี อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) ประมาณ 100 กิโลเมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่เข้าที่พัก HOTEL GALILEI หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ปิซ่า-หอเอนปิซา-โรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม-
น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน BF /–/ D

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ บริเวณจตุรัสมิราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซา-หอแบบไทส์สำหรับประกอบพิธีศีลจุ่ม ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 ถ่ายรูปกับ มหาวิหารปิซา หอศิลจุ่ม และ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สถานที่ที่กาลิเลโอเคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพแอคชั่นในหลากหลายรูปแบบกับหอเอนปิซ่า ไม่ว่าจะผลักจะดันหรือจะพิงหอเอน รวมทั้งให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง
นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลึค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นินี่ ชมประตูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี นำท่านแวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซีอุ้ม หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธียเตอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี่ยนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกด้วย นำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนนำท่านมาเดินเล่น ย่านบันไดสเปน Spanish Step ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IH HOTEL ROMA Z3 หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ โรม-ฟลอเร้นซ์-วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรียสะพานเวคคิโอ-The Mall Oulter -เวนิส BF / L / D

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเก่าที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง ชม วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือโดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมือง ใกล้กันเป็นจัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ ถัดมาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับสะพานเก่าแก่ สะพานเวคคิโอ ที่มีความแปลกตาก็คือจะมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ THE MALL OUTLET ท่านจะพบกับสินค้าแบรนด์เนมส์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Prada -Gucci-Boss-Ferragamo-Tods-Bottega Veneta , Burbery, Coach เป็นต้น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช.ม.) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมตั้งริมคลอง เวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่งสายน้ำและเมืองแห่งสะพาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เกาะเวนิส-เวโรน่า BF /–/ D

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นำท่านลงเรือ สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทน
ถนน มีสมญานามว่าเป็น ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานสะอื้น (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสใน อดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นำท่านถ่ายรูป บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซน
ไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส

หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน่-หน้ากากคาร์นิวัล-ของที่ระลึกต่างๆ หรือ อาจนั่งเรือกอนโดล่า (ไม่รวมค่าล่อง
เรือ) ชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลงสบายๆ
ชิวๆกับร้านกาแฟที่มีอยู่กลางจัตุรัสเซนต์มาร์ค ได้เวลาอันสมควรนำท่าน ล่องเรือ กลับขึ้น ฝั่งเมสเตร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ
วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ เรื่องโรมิโอและจูเลียต นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ สู่จตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชม โรมันอารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนั้น แล้วนำท่านถ่ายรูปกับ บ้านของจูเลียต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเขตทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของอีตาลี เป็นแหล่งพักผ่อนของชาวเมือง และเศรษฐีชาวอิตาเลี่ยน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHG HOTEL CATULLO หรือเทียบเท่า

วันที่หก เวโรน่า-มิลาน-มัสกัต BF /–/ —

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปราสาทซฟอร์ซ่า อดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของมิลาน
กลางวัน/ค่ำ อิสระอาหารกลาวันและค่ำ เพื่อให้ท่านได้ ลองอาหารอิตาลี เช่น พิซซ่า , สปาเก็ตตี้ ฯลฯ
บ่าย จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของมิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างใน สไตล์นิโอโกธิก ที่มีความสวยงามด้วยยอดแหลมกว่า 100 ยอด ถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิค เตอร์เอ็มมานูเอล , อนุสาวรีย์ของลิโอนาร์โด ดาวินซี , อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็ม มานูเอลที่ 2 กษัตริย์ ผู้รวบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี–เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือ เดินทาง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
22.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 144 / WY 815
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต)

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ — / — / —

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…