GER068

ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน (QR)

ราคาเริ่มต้น 42,927 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: GER-QR-299 Tag:
สายการบิน: QR

ทัวร์ยุโรป
•ชมปราสาทต้นแบบของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานชไตน์
•ชมเมืองที่มีความสวยงามเหมือนบ้านลูกกวาด ณ เมืองคาร์โรวี่ วารี ประเทศเช็ก
•จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก
•ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวิหารเซนต์วิตัส
•ชมเมืองมรดกโลก เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศเช็ก
•ชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์
•ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
•ช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่พื้นเมือง ของเมืองเวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์
•ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท ของเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

วันที่เดินทาง

24-30 พ.ค. 61, 10-16 มิ.ย. 61, 20-26 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย.-3 ก.ค. 61, 8-14 ก.ค. 61, 23-29 ก.ค. 61, 29 ก.ค.-4 ส.ค. 61, 10-16 ส.ค. 61, 18-24 ส.ค. 61, 8-14 ก.ย. 61, 15-21 ก.ย. 61, 21-27 ก.ย.61, 27 ก.ย.-3 ต.ค. 61

ทัวร์ยุโรป

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – โดฮา

17:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

20:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833

วันที่ 2 มิวนิค – ฟุสเซ่น – นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน)

00:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

01:50 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน มิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059

07:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen จากนั้นนำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา พร้อมนำคณะเข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ Neuschwanstein Castle หรือปราสาทดีสนีย์แลนด์ ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมหาศาล เริ่มตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือของแม่น้ำพอลลัท นำคณะเดินเที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่า และคอนเสิร์ตแม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก Nuremberg เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐไบเอิร์น บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของแคว้นบาวาเรีย และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญ ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เนือร์นแบร์กมีประวัติศาสตร์ถอยไปถึง ค.ศ. 1050 โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Congress Hotel Mercure Nuremburg หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) – คาร์โรวี วารี – ปราก (เช็ก)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โรวี่ วารี Karlovy Vary เมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเช็ก เป็นเมืองที่มีความสวยงาม มีสีสันหวานนุ่มเหมือนบ้านลูกกวาดทั้งเมือง ผ่านชม โบสถ์เซนต์แมรีแมกดาลีน Church of St. Mary Magdalene สไตล์บารอก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำแร่ การทำสปา และการทำเครื่องแก้ว ว่ากันว่าในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ค.ศ. 1350 เป็นผู้ค้นพบบ่อน้ำแร่ของเมืองนี้ จากการไปตามล่ากวางในป่า กวางตัวนั้นบาดเจ็บ และตกลงไปในบ่อน้ำแร่แห่งหนึ่ง เมื่อตามไปดูกลับเห็นว่ากวางวิ่งหนีออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ จึงคาดเดาว่าน้ำแร่นั้นคงมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้กวางมีอาการหายจากอาการบาดเจ็บและหนีไปได้ นำท่านชมความสวยงามโดยรอบเมือง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก Prague เมืองหลวงของประเทศ สาธารณรัฐเช็ก อยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมีย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ด โดยใช้เส้นทางผ่านเมืองพิวเซ่นที่สำคัญของชาวเช็ก ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของวิวทิวทัศน์แบบธรรมชาติและหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบ ท่านจะเห็นฟาร์มและพันธุ์พืชต่างที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม เมืองปราก เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 12 เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลังนครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นต้น เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านตะลึง ชมความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตัวเมืองปรากที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ถูกรักษาไว้ให้คงอยู่เหมือนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ป้อมปราการและเขตเมืองเก่าไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ถูกทำลายไปเมื่อครั้งสงครามโลกเหมือนสิ่งก่อสร้างอื่นๆในยุโรปจนได้รับการยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 -700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส Jan Hus ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical Clock ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ 12 Apostles ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel International Prague หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ (เช็ก)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก Prague Castle ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ เดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นปราการสำคัญ และเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของกรุงปรากมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาล และเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus Cathedral โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ที่ยังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจนปัจจุบัน นำท่านชม หมู่บ้านช่างทอง Golden Lane เป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ หน้าบ้านแต่ละหลังไม่มีบ้านเลขที่บ้าน หากแต่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนเลขที่บ้าน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ Charles Bridge เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง เมืองเก่า Old Town และ เมืองใหม่ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค้ำยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก St. John Nepomuk เป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดบนสะพาน สร้างเมื่อปีค.ศ. 1683 สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เชสกี้ครุมลอฟ Cesky Crumlov เมืองมรดกโลกที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก นำท่านเดินชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์กของออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์ แต่เชสกี้ครุมลอฟก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี 1989 องค์การยูเนสโก UNESCO ได้ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก WORLD HERITAGE CITY

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เวียนนา (ออสเตรีย) – บราติสลาวา (สโลวัค-สโลวาเกีย)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี โดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดัง เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ Schoenbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินีโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ นำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่พื้นเมืองของเมืองเวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์ Karntner ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งแบรนด์เนมแบบนาฬิกา Rolex กระเป๋า Louis Vuitton และอีกมากมาย หรือชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น St. Stephen’s Cathedral ในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา Bratislava เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คนกรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรีย และฮังการีใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกียโบสถ์และสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยโบราณ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Falkensteiner Hotel Bratislava หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 บราติสลาวา (สโลวัค-สโลวาเกีย) – เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม หอคอยบราติสลาวา Bratislava Castle อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองผ่านชมย่านเมืองเก่าซึ่งห่างจากสถานีรถไฟเพียง 2 กิโลเมตร อาคารย่านเมืองเก่านี้มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป ชม วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวา จากเนินปราสาทซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย

เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำทุกท่านสู่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Parndorf Outlet ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ ** พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Parndorf Outlet จะปิดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดประจำปีของชาวพื้นเมือง อาจมีการสลับ หรือ ปรับเปลี่ยนวันสำหรับช้อปปิ้งอีกครั้ง ** ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย

22:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR186

วันที่ 7 โดฮา – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

04:50 น. เดินทางถึง โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR832

19:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
ทัวร์ยุโรป