ESP009

ทัวร์ยุโรป สเปน HELLO BARCELONA 7 วัน 4 คืน (SQ)

ราคาเริ่มต้น 40,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: ESP-SQ-038 Tag:
สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

ทัวร์ยุโรป
•เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี
•ชมมหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ (Basilica of Our Lady of the Pillar) แห่งซาราโกซ่า
•ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet
ทัวร์ยุโรป

วันที่เดินทาง

23-29 ก.ย. 61, 7-13 ต.ค. 61, 5-11 ส.ค. 61

ทัวร์ยุโรป
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
18.30 น. ออกเดินทางสู่บาร์เซโลน่า โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 979
21.55 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23.35 น. ออกเดินทางต่อสู่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เที่ยวบินที่ SQ 388
วันที่ 2: สิงคโปร์ – บาร์เซโลน่า – มอนต์เซอร์รัต – ซาราโกซ่า
06.55 น. ถึงสนามบินสนามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมอนต์เซอร์รัต (Montserrat) เมืองหลวงของแคว้นคาตาโลเนีย อันเป็นที่ตั้งของมหาวิหาร ซานตามาเรีย มอนต์เซอร์รัต (Santa Maria de Montserrat) ตั้งอยู่ในหุบเขามอนต์เซอร์รัต (Montserrat Mountain) ภายในมหาวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นพระแม่มารีดำ (Black Madonna หรือ black virgin)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางการศึกษาและศาสนาของประเทศ และเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างกลางของบาร์เซโลน่า และ แมดริด มีความโดดเด่นมากในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทึบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DIAGONAL PLAZA หรือเทียบเท่า
วันที่ 3: ซาราโกซ่า – มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ – บาร์เซโลน่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าซาราโกซ่า นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ (Basilica of Our Lady of the Pillar) เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามที่สร้างในแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัส Plaza del Pilar ซึ่งว่ากันว่าเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ พลาซ่า เดอ เอสปัณญ่า Plaza de España จัตุรัสศูนย์กลางแห่งเมืองซาราโกซ่า แหล่ง ช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าต่างๆไว้มากมาย อีกทั้งบริเวณจัตุรัสยังรายล้อมด้วยอาคารเก่าในรูปแบบนีโอคลาสสิค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่ง คาตาลันยา และเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CAMPANILE BARCELONA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4: โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – ถนน ลา รัมบลาส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก นำท่านผ่านชมปาร์ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอ้านและมีต้นไม้คอยสร้างความร่มรื่นให้ตลอดทางแล้ว ยังมีร้านค้ามากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Christopher Columbus ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CAMPANILE BARCELONA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5: เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง นำท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาร์เซโลน่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ข้าวผัดสเปน)
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CAMPANILE BARCELONA หรือเทียบเท่า
วันที่ 6: บาร์เซโลน่า – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
12.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ SQ 387
วันที่ 7: สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินซางฮี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
09.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ SQ 972
11.05 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ยุโรป