NZL025

ทัวร์นิวซีแลนด์ Fantastic South Island 8 Days (CZ)

ราคาเริ่มต้น 94,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: NZL-CZ-113 Tag:

ทัวร์นิวซีแลนด์
ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ –ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ทะเลสาบวานาก้า
ฟ๊อกกลาเซียร์ – รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ – ล่องเรือชมโลมาที่อาคารัว
พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

วันที่เดินทาง

21-28 มิ.ย. 61, 24-31 พ.ค. 61, 7-14 มิ.ย. 61, 26 ก.ค.-02 ส.ค. 61

ทัวร์นิวซีแลนด์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – กวางเจา – ไคร้สท์เชิร์ช
16.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
18.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจาประเทศจีนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยเที่ยวบินที่ CZ 364
22.40 น. เดินทางถึง เมืองกวางเจาเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องและให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

00.50 น. ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINEเที่ยวบินที่ CZ617
16.10 น. เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสาม
ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านอาคารบ้านเรือนที่เคยพังเนื่องจากแผ่นดินไหวและ กำลังสร้างใหม่แต่ยังอนุรักษ์แบบเดิมไว้ให้มากที่สุดผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ชมความงามของ แม่น้ำเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่าน เรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กบริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ วาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบ วาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม (หากเรือกลไฟโปราณ ปิด ซ่อมประจำปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปที่วอลเตอร์พึคฟาร์มแทน )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย
หรือจะซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้ ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน
(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTWON หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็น ภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา แวะชมเมือง
วานาก้าริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทำให้เป็น เมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทาง ต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจ ตลอดสองข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบท้องถิ่น )
นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่าง
ไม่หยุด ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม แบบตะวันตก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียว หรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำ อำนาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ให้ท่าน นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลแห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมชิมเมนูกุ้งมังกรและเป่าฮื้อทะเลใต้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHRISTCHRUCH RENDEZVOUSE HOTEL
หรือเที่ยบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว ผ่านชมฟาร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มแกะ ฟาร์มวัว ก่อนจะถึงเมืองอะคารัว เมืองที่เป็นอ่าวแสนโรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวที่ยังมีร้านอาหารและถนนต่างๆที่มีขื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นนำท่านล่องเรือชม WILDLIFE CRUISE ชมสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวนี้อาทิเช่น แมวน้ำ สิงโตทะเลที่นอนเล่นตามโขดหิน เพนกวิน และโลมาเฮกเตอร์ตัวเล็กแสนน่ารัก สำหรับตัวผู้ตัวมีความยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และน้ำหนักอยู่ที่ 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ในอ่าวแห่งนี้และบริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็นมิตรกับคนและชอบว่ายเล่นใกล้ ๆ เรือทำให้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลากระโดดหรือว่ายตามผิวน้ำและอาหารในอ่านแห่งนี้ที่มีปลาชุกชุม จากนั้นเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ช
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช
21.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ แวะกวางเจาโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE โดยเที่ยวบินที่ CZ618

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองกวางเจา แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
09.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
เที่ยวบินที่ CZ357
10.50 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ… โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์นิวซีแลนด์