AUS024

ทัวร์ออสเตรเลีย WOW…SYDNEY Promotion!! ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น 5 วัน 3 คืน (SQ)

ราคาเริ่มต้น 35,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: AUS-SQ-151 Tag:
สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

ทัวร์ออสเตรเลีย
ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น
นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
ขอนำท่านเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งความฝัน ชมนครซิดนีย์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และนำท่านท่องเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย
นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์และซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ ให้ท่านเที่ยวรอบเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน เดินทางสู่สวนสัตว์ที่มีชื่อของประเทศออสเตรเลีย ให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับจิงโจ้ หมีโคอาล่า ฯลฯ
บลูเม้าท์เท่นชมวนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ตื่นเต้นกับการนั่งรถขนถ่านหินที่ชันที่สุดในโลกทะลุหุบเขาและกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด
ทัวร์ออสเตรเลีย

วันที่เดินทาง

19-23 ต.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61

ทัวร์ออสเตรเลีย
วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
15.30 น. เหิรฟ้าสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ977
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
20.20 น. ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ221
วันที่สอง ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชม นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่งชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลำล่องเรือสู่จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ หลายแห่ง นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ
ชมหมู่เรือชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองหรือซิตี้เซ็นเตอร์ของนครซิดนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า จากย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อาทิ เดวิดโจนส์ มายเออร์ ซิดนีย์เซ็นทรัล มากมายหลายแห่งและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและแบรนด์เนมออสเตรเลียพร้อมครีมบำรุงผิวชื่อดังของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์ ร็อกซี่ บิลลาบ็อง ควิกซิลเวอร์ ริบเคิร์ล และอื่นๆอีกมากมาย** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม ซิดนีย์-โคอาล่าปาร์ค-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic Cableway
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองที่ โคอาล่าปาร์ค นำชมสวนสัตว์เปิดที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้ วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิดพร้อมสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในฟาร์ม
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันและให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Cableway จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ ซิดนีย์- อิสระเต็มเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิช้อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ แหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้งรองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำและชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาล หรือเลือกช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ (Center Point) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังของออสเตรเลียและแบรนด์ดังระดับโลกหลากหลายยี่ห้อ อาทิ ช้อปปิ้งตึกควีนส์วิคตอเรียหรือตึก QVB บนถนนจอร์จสตรีท หรือจะซื้อครีมบำรุงผิวจากห้างเดวิดโจนส์ เป็นต้น หรือเดินเล่นย่านดาร์ลิ่งฮาเบอร์ชื่นชมความสวยงามของอ่าวซิดนีย์ซึ่งในบริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ท่านได้เที่ยวอย่างเพลิดเพลิน อาทิ Wild Life Sydney Zoo / Sea Life Sydney/ Sydney Tower / Madame Tussauds Sydney เป็นต้น หรือสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทชมอ่าวซิดนีย์ หรือเลือกช้อป ชิม ชิลล์ ในย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ได้ด้วย ซึ่งบริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านค้าร้านอาหาร คาเฟ่สไตล์เก๋ๆให้ท่านได้เลือกตามใจชอบ
** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า ซิดนีย์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครซิดนีย์
12.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ232
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
18.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978
20.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…
ทัวร์ออสเตรเลีย