cambodia

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ อังกอร์วัด 2 วัน 1 คืน (WE)

ราคาเริ่มต้น 5,995 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CAM-WE-080 Tag:
สายการบิน: 07e3c43ee2a566089caa18782d27e30553cbd7d5

ทัวร์กัมพูชา
“นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / นครธม
ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม” “บายน” “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู
::: ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง :::
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

วันที่เดินทาง

1-2 ก.ย. 61, 8-9 ก.ย. 61, 15-16 ก.ย. 61, 22-23 ก.ย. 61, 29-30 ก.ย. 61

ทัวร์กัมพูชา
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เสียมเรียบ – องค์เจค องค์จอม – วัดใหม่ – ร้านจิวเวอร์รี่ – ตลาดซาจ๊ะ – โชว์ระบำอัปสรา

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE588 (เวลาท้องถิ่นกัมพูชา เท่ากับประเทศไทย)
08.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม ซึ่งเปรียบเสมือนศาลหลักเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมราฐ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ตามตำนานกล่าวว่า องค์เจค องค์จอม เป็นพี่น้องกันและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองกลับมาจากการทำบุญแล้วก็นอนหลับไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย ฝ่ายบิดามารดามีความอาลัยทั้งสองเป็นอย่างมากจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นสององค์ ศาลแห่งนี้จะมีชาวเขมรมากราบไหว้สักการะขอพรกันอยู่ตลอด เชิญท่านขอพรตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านชม วัดทไม(ใหม่) (Wat Thmei) เป็นวัดที่สร้างอนุสรณ์สถาน เมรุุสำหรับเก็บโครงกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนน้อมในการเข้าเป็นสมาชิกของเขมรแดง จึงเกิดการ ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ขึ้น โดยเฉพาะพวกชนชั้นที่มีความรู้ความสามารถ ทหารและประชาชนโดนพวกเขมรแดงฆาตกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในวัดยังมีการจัดแสดงรูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านได้ชมอีกด้วย เชิญท่านเดินชมภายในวัดจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม ร้านจิวเวอร์รี่ ชื่อดังที่รวบรวมสินค้าขึ้นชื่อและมีความสวยงามจากหลายแห่งของกัมพูชา อิสระให้ท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย. นำท่านชม ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหินและแกะสลักไม้ ของขึ้นชื่อของกัมพูชา
นำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ ผ้าทอ พวงกุญแจ เครื่องเงินและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์อินเตอร์เนชั่นแนล) พร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสรา ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงพื้นบ้านอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านได้ชมอย่างเพลิดเพลิน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Monoreach Angkor Hotel หรือเทียบเท่า
*Night Time ยามค่ำคืน ท่านสามารถออกมารีแลกซ์เที่ยวชมถนนคนเดิน “Walking Street” ลักษณะคล้ายถนนคนเดินข้าวสารเมืองไทย แหล่งรวมตัวของนักท่องเที่ยวทุกสารทิศ ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อของ นั่งชิวจิบเบียร์,แดนซ์มีซอยสำหรับ Pub Street หรือจะหาของทานเล่นได้ตามอัธยาศัย.

วันที่สอง *OPTION TOUR ► ปราสาทบันทายศรี – ไฮไลท์ “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม ◄ – สนามบินเสียมเรียบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
*OPTION TOUR ► ปราสาทบันทายศรี , นครวัด , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรม ◄
(ค่าใช้จ่ายออพชั่นทัวร์ท่านละ 2,000 บาท รวมอาหารมื้อกลางวัน กรุณาแจ้งขณะจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง 3 วัน)
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี หรือ บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมราฐไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น้ำเสียมราฐในบริเวณที่เรียกว่า อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวร ปราสาทแห่งนี้สร้างอุทิศถวายพระอิศวรภายใต้พระนามว่า “ตรีภูวนมเหศวร” หรือ “ผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม” ปราสาทมีขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งหายาก สร้างขึ้นเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ในตอนปลายของสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ภาพสลัก ณ ปราสาทบันทายศรี นอกจากความงดงามในฝีมือการสลักแล้ว ยังมีคุณค่าเกี่ยวกับมนุษย์อย่างมาก เห็นได้จากความรู้สึกที่แสดงออกมาจากภาพเหล่านั้น ซึ่งเป็นพยานหลักฐานชิ้นแรก ที่ทำให้ทราบเกี่ยวกับชีวิตของชาวขอมในต้นพุทธศตวรรษที่ 16 ให้ท่านได้ชมภาพแกะสลักที่สวยงามตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงด้านใน ชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก เชิญเก็บภาพตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ไฮไลท์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครวัด (Angkor Wat) ศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยปราสาทนครวัดใช้เวลาสร้างประมาณ 100 ปี และใช้ช่างแกะสลักลวดลายมากถึง 5,000 คน ใช้เวลานานถึง 40 ปี ถึงจะเสร็จ ตัวปราสาทประกอบไปด้วยต้นเสาร์ 1,800 ต้น น้ำหนักต้นละ 10 ตัน ใช้แรงงานช้างมากถึง 40,000 เชือก ซึ่งทั้งคนและช้างจะต้องขนหินต่างๆ โดยการลากชักจูงมาจากเขาพนมกุเลนโดยมีระยะห่างมากถึง 50 กิโลเมตร เพื่อสร้างปราสาท เข้าชม “มหาปราสาทนครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะและชมภาพแกะสลักของนางอัปสรา ให้ท่านได้เก็บภาพประวัติศาสตร์พร้อมฟังบรรยายประวัติที่น่าสนใจ
*OPTION TOUR ► เปิดประสบการ์ณแบบใหม่ ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองเสียมเรียบ ชมนครวัดในมุมสูง เก็บภาพประทับใจ (ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท ใช้เวลาประมาณ 10 นาที สามารถจองและชำระได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ นครธม (Angkor Thom) ชมสะพานนาคราช ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเล่าเรื่องตอนกวนเกษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานั่นเอง เมืองนครธม ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์ ที่มีรูปแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง
นำท่านชม ปราสาทบายน (Bayon) สัมผัส “รอยยิ้มบายน” ศูนย์กลางของนครธมหรืออังกอร์ธม เป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่โดดเด่น ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน
นำท่านชม ปราสาทตาพรม (Ta Prohm) ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังนิยมรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง ที่เกาะกุมเหนือปราสาท และประการสำคัญ ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระองค์เอง
*สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อออพชั่นทัวร์ ปราสาทบันทายศรี , นครวัด , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรม
อิสระท่านพักผ่อนที่โรงแรมหรือจะออกมาเดินบริเวณโรงแรมช้อปปิ้งซื้อของฝาก จนถึงเวลานัดหมาย.

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์อินเตอร์เนชั่นแนล) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
21.25 น. กลับเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE591
22.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ………..
ทัวร์กัมพูชา