ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ดอกซากุระ นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งดอกมัสตาร์ด 5 วัน 4 คืน (8L)

ราคาเริ่มต้น 14,991 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-KUN-8L-122 Tag:
สายการบิน: 8L

ทัวร์จีน
ไฮไลท์….. ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
– ชมความงามของนาขันบันไดหยวนหยาง..สุดโรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกดิน
– สุดฟินกับดอกซากุระ 1 ปีมีครั้งเดียว
– ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด เหลืองทองอร่ามตระกานตา

วันที่เดินทาง

4-8 มี.ค. 61, 6-10 มี.ค. 61, 8-12 มี.ค. 61, 9-13 มี.ค. 61, 5-9 มี.ค. 61, 7-11 มี.ค. 61

ทัวร์จีน
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-คุนหมิง
18.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M
สายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจ
เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
21.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ 8L802
00.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ HUI SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สองของการเดินทาง
คุนหมิง-หลัวผิง-ภูเขาไก่ทองที่เมืองหลอผิง-ทุ่งมัสตาร์ด-หลัวผิง-เมืองซือจง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทาสู่ เมืองหลัวผิง เมืองขนาดเล็กในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ห่างออกไปจากเมืองคุนหมิง ประมาณ 228 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือมีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋,ม้งและปู้อี หลัวผิง เมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทุกมุมโลกให้เดินทางมาพบกับทุ่งสีทองระรานตาหรือจะเรียกว่าเป็นทะเลสีเหลืองผ่านคลื่นที่ไหวเอนไปตามสายลมของดอกเรดซีส เป็นที่ทราบกันดีว่าในทุกๆ ปีตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมิถุนายนนั้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างประเทศต่างมุ่งหน้าลงใต้เพื่อเก็บภาพความประทับใจ เพราะทราบกันดีว่าในหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียว ให้ท่านซึมซาบความสวยงามผ่านธรรมชาติอันงดงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ภูเขาไก่ทอง เป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูป ที่ดีที่สุด ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้ นานาพันธ์ ในบรรยากาศของชนบทอันสดชื่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนตามเมืองใหญ่มักจะมาเยี่ยมเยือน ชาวบ้านส่วนมาก จะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้เสมอ เช่นการทำไร่ดอกเรพซีด ท่านสามารถทำความสนิทสนมกับชาวบ้านได้อย่างเป็นกันเอง ผ่านการสนทนาและช่วยอุดหนุนสินค้าพื้นบ้าน เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมวิวทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลือง ชมทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่ตระกานตาซึ่งอยู่เบื้องล่างที่เต็มไปด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ ยอดแหลมของเทือกเขาสูงตระหง่านเป็นฉากหลัง กว่า 10 ยอดที่อบอวลด้วยทะเลหมอกขาวหนาเห็นแล้วเหมือนได้ยืนอยู่บนสรวงสวรรค์ ให้ท่านได้อิ่มเอมกับทัศนียภาพ นำท่านเดินทางสู่เมืองซือจง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHI ZONG DI HAO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่สามของการเดินทาง
เมืองซือจง-เมืองหยวนหยาง -จุดชมวิวปากเสือ-ชมพระอาทิตย์ตก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองหยวนหยาง (ระยะทางจากเมืองเจี้ยนสุ่ยประมาณ 120 ก.ม. หรือห่างจากเมืองคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม.) ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชาวฮานี และอี๋แห่งหงเหอ พื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.กม. เป็นเขตภูเขา ประชากรประมาณ 3.7 แสนคน กว่า 88 % เป็นชนเผ่า เช่นอี๋ แม้ว เย้า ไต และฮานี (อาข่า) ด้วยที่ตั้งของหยวนหยางเป็นเขตภูเขา พื้นที่เพาะปลูกและวิถีชีวิตของเกษตรกร ดำเนินกันไปตามสภาพของพื้นที่ ทำนาขั้นบันไดกันมากว่าพันปี ถ่ายทอดวิถีชีวิตจากรุ่นสูรุ่นจนเป็นวัฒนธรรมของตนเอง นาข้าวที่นี่จะทำเพียงปีละครั้งโดยอาศัยน้ำฝนที่ตกลงมาและ และน้ำที่ถูกกักเก็บไว้โดยผืนป่าธรรมชาติและเมื่อถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ผืนนาเหล่านี้ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำ ซึ่งจะช่วยย่อยสลายตอซังต้นข้าวให้ย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารของดิน เพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าวที่จะเริ่มต้นในเดือน มีนาคม และไปจบลงด้วยการเก็บเกี่ยวในเดือน ต.ค.-พ.ย. ของทุกปี ภาพของไร่นาขั้นบันไดขนาดใหญ่ ที่ปรากฏสู่ภายนอกนั้น จึงบังเกิดความสวยงามแตกต่างกันไปในและช่วงเวลาของวัน และฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นยามเช้าที่เมฆหมอกและควันไฟจากการทำอาหารของชาวนาล่องลอยอ้อยอิงอยู่เหนือแปลงนาข้าว, ภาพแสงแดด ตกกระทบกับผืนน้ำในนาข้าวส่องประกายสดใส, ภาพรุ้งกินน้ำพาดผ่าน หรือแปลงนาขาวสีเขียวคดเคี้ยวไปมา เหมือนงูเขียวเลื้อยเลี้ยวกันไปมานับหมื่นนับแสนตัว
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ เหล่าหูจุ่ย หรือ นาขั้นบันไดปากเสือโคร่ง ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่บริเวณนี้กว่า 3 พันไร่ ตระการตากับภาพที่ปรากฏแก่สายตาของท่าน มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่จินตนาการ เช่น ภาพงูนับหมื่นตัวพากันเลื้อยกันไปมา, ภาพเกลียวคลื่นที่ถาโถมเขาหาฝั่ง …..อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพมุมกว้างของไร่นาขั้นบันได ยามแสงอาทิตย์ตกกระทบในบรรยากาศยามเย็น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SHENG CUN YUN TI HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่สี่ของการเดินทาง
แปลงนาขั้นบันไดหยวนหยาง-นาขั้นบันไดโตอี้ซู่-ชมพระอาทิตย์ขึ้น-จุดชมวิวป้าต๋า-หยวนหยาง-คุนหมิง-ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชมทิวทัศน์อีกมุมนึงของหยวนหยาง ที่ หมู่บ้านโต้อีซู่ พื้นที่ติดกับภูเขาใหญ่ 3 ด้าน เหมือนอ่าวขนาดใหญ่โดยมีหมู่บ้านตั้งรายรอบภูเขา มองดูคล้ายดอกเห็ดเล็กๆกระจายไปทั่ว ด้วยสภาพพื้นที่คล้ายกับอ่าว ทำให้เป็นจุดชมทะเลเมฆ และนาขั้นบันไดที่ดีที่สุด อิสระถ่ายภาพและชื่นชมความงามยามแสงอาทิตย์ยามเช้า สาดส่องไปทั่วหุบเขา ปานประหนึ่งภาพวาดของศิลปินอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงามตามอัธยาศัย นำท่านชมวิว จุดชมวิวป้าต๋า ถือเป็นอีกนอีกหนึ่งของนาขั้นบันไดที่มีความสวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง
เดินทางกลับสู่ คุนหมิง ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง จากนั้นแวะชม ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง หลังจากนั้นนำท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้เห็ด
ที่พัก โรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห้าของการเดินทาง
วัดหยวนทง-ชมดอกซากุระ-ร้านนวดฝ่าเท้า –คุนหมิง-กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้ นำท่านสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นำท่านชมสวนซากุระ ตั้งอยู่บริเวณภูเขาเหยียนทง ด้านหลังวัดหยวนทง ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ชมความงามของดอกซากุระ นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็ดย่างอี้เหลียง
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 8L801
19.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…………………
ทัวร์จีน