ทัวร์จีน

ทัวร์จีน สบาย เจาะลึก มองโกเลียใน 6 วัน 5 คืน (3U)

ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-CHE-3U-093 Tag:
สายการบิน: SICHUAN AIRLINES

ทัวร์จีน
ไฮไลท์ทัวร์ ….สบาย เจาะลึก มองโกเลียใน
• สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด…ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน
• สนุกสนานกับกิจกรรมบนสวนทะเลทราย คูบูฉี เนินทรายเสี่ยงซาวาน
• เยี่ยมสุสานมหาบุรุษ..เจงกีสข่าน
• ชมวัดเก่าแก่ อารามอูตังเจา รูปแบบผสม ทิเบตและมองโกลเลียอย่างสวยงาม

วันที่เดินทาง

13-18 มิ.ย. 61, 13-18 เม.ย.61, 27 เม.ย.-02 พ.ค. 61, 30 มี.ค.-04 เม.ย. 61, 2-7 พ.ค. 61, 18-23 พ.ค. 61, 22-27 มิ.ย. 61

ทัวร์จีน
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เฉิงตู
16.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ S สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์(3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
19.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146
23.00 น. ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก ACME HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สองของการเดินทาง
เฉิงตู – เออร์ดอส – สุสานเจงกิสข่าน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู เช๊คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสู่เมืองเออร์ดอส
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเออร์ดอส โดยเที่ยวบินที่ 3U8969 (บริการเสริฟอาหารร้อน)
15.10 น. เดินทางถึงเมือง เอ๋อเอ่อตัวซือ หรือที่รู้จักอีกชื่อ คือ ออร์ดอส (Erdos) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ทางทิศใต้ติดกับกำแพงเมืองจีนโบราณ มีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลซานซีและเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย ประชากรหลักคือชนเผ่ามองโกล เมืองออร์ดอสเป็นอีกเมืองที่มีประวัติยาวนานและมีแหล่งอารยะธรรมของมนุษย์โบราณเก่าแก่อีกด้วย นำท่านเยี่ยมชม สุสานเจงกิสข่าน (Mausoleum of Genghis Khan) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลกโดยสุสานนั้นตั้งอยู่บริเวณทุ่งหญ้ากันเต๋อลี่อำเภออีจินฮั่วลั่วตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรสุสานยังเป็นที่ตั้งของหอที่ระลึกเจงกีสข่านรูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตรหลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววามภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่านและรูปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่านโครงสร้างหลักของสุสานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลังใหญ่ 3 หลังเชื่อมด้วยทางเดินยาวอาคารหลักหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางมีรูปปั้นหินอ่อนของเจงกิสข่านในท่านั่งสูง 4 เมตรสร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์ระลึกถึงมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ส่วนด้านหลังรูปปั้นเป็นรูปแผนที่อาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของราชวงศ์หยวนส่วนอาคารทางตะวันออกเป็นที่ตั้งโรงศพของภรรยาและลูกชายคนที่ 4 และอาคารตะวันตกเป็นที่จัดแสดงอาวุธคู่กายของเจงกิสข่านตลอดการเดินทางยาวที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารมีภาพเขียนสีปูนเปียกหรือเฟรสโกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของเจงกิสข่านและกุบไล่ข่านหลานชายของนักรบบนหลังม้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกลเช่นเดียวกับเจงกิสข่านด้านหลังของอาคารหลักหลังใหญ่ยังเป็นที่ตั้งของโลงศพ 3 โลงคลุมด้วยผ้าต่วนสีเหลืองซึ่งว่ากันว่าเป็นโลงศพของเจงกิสข่านและภรรยาทั้ง 3 ด้วย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง
เออร์ดอส – เปาโถว – สวนทะเลทราย คูบูฉี – กิจกรรมเนินทรายเสี่ยงซาวาน – พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำทุกท่านออกเดินทางสู้เมือง เปาโถว นำทุกท่านออกเดินทางสู้เมือง เปาโถว จากนั้นนำท่านสนุกกับกิจกรรมบน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายคูบูฉี KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวถึง 400 กิโลเมตร จากตะวันตกไปยังตะวันออกและมีความกว้างถึง 50 กิโลเมตร และใหญ่ติด 1 ใน 3 สามของทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในจีน ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสนุกกับกิจกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศัย เช่น ขี่อูฐชมทะเลทราย เล่นสไลเดอร์บนเนินทรายที่มีความสูง 110 เมตร ชัน 45 องศา นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือจะเดินเล่นในทะเลทราย (รวมถุงเท้าป้องกันทรายคนละหนึ่งชุด) นั่งรถ 4WD ลุยทะเลทราย (กิจกรรมข้างต้นรวมอยู่ในรายการทัวร์ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม ที่รวบรวมยุทธภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถถัง เครื่องบินรบ รถไฟและเครื่องกระสุน ต่างๆ ที่ทำการสะสมมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก่อนตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมา ด้วยเนื้อที่กว่า 9 ตารางกิโลเมตร และแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ถึง 9 โซนด้วยกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHANGRI – LA HOTEL ,BAOTOU หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ของการเดินทาง
เปาโถว – วัดอู่ตังจาว – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน – ชมวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน – ชมการแสดงชนเผ่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เยี่ยมชม อารามอู่ตังเจา เป็นอารามพุทธนิกายทิเบตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน อู่ตังเจาเป็นชื่อภาษามองโกล หมายถึง อารามต้นหลิว ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายบริเวณหุบเขาใกล้วัดอุ่ดังเจาอารามแห่งนี้สร้างด้วยความสถาปัตยกรรมแบบทิเบตประกอบด้วยหมู่อาคารสีขาวบนเนินเขาสีเขียวตามหลัก ฮวงจุ้ยซึ่งทำให้อารามมีความสวยงามน่าเกรงขามและแลดูยิ่งใหญ่ภายในอาคารหลักประกอบด้วยห้องโถง 6 ห้องได้แก่หอสวดมนต์สำหรับพระลามะปูพื้นด้วยพรมแดงทั้งห้องผนังห้องมีภาพวาดเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาและประดิษฐานพระสังกัจจายสำหรับกราบไหว้บูชาเก็บรวบรวมพระสูตรและคัมภีร์ทางศาสนาเพื่อการศึกษาในอารามแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปโพธิสัตว์โดยมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์ที่มี 9 เศียร 34 แขน 16 เท้า เป็นสิ่งเคารพที่มีชื่อเสียงที่สุดในห้องนี้นอกจากนี้ยังมีอาคารที่พักสงฆ์ มากกว่า 2,000 หลัง

เที่ยง ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (Xilamuren Grassland) สัมผัสสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน ขี่ม้าชมทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่สุดขอบฟ้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมขี่ม้า) ซีลามู่เหริน เป็นทุ่งหญ้าแห่งแรกของเมืองโฮฮอตที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมองโกล อย่างใกล้ชิด ซีลามู่เหรินในภาษามองโกลหมายถึงน้ำสีเหลือง(Yellow Water) และเป็นที่รู้จักกันเพราะวัดลามะที่อยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ สร้างในสมัยชิงราชวงศ์ชิงในปี1769 สัมผัสบรรยากาศของท้องฟ้าสีครามท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีฝูงสัตว์กลุ่มใหญ่ออกหากินเต็มทุ่งกว้างท่านสามารถสัมผัสกับการทำปศุสัตว์ของชาวมองโกลได้อย่างใกล้ชิด
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MENG GU REN สไตล์มองโกล (กระโจม)

วันที่ห้าของการเดินทาง
กิจกรรมทุ่งหญ้า – ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม – โฮฮอต – เฉิงตู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
สนุกกับการละเล่นพื้นเมืองของชาวมองโกลสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายอิสระไร้กฎเกณฑ์ ชมที่อยู่อาศัยแบบกระโจมของชาวบ้านที่สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่ต้องเร่ร่อนรอนแรมไปตามทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา จากนั้นนำท่านชมศูนย์ผลิตภัณฑ์นม อันขึ้นชื่อของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโฮฮอต
19.10 น. ออกเดินทางสู้เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8748
21.45 น. เดินทางถึงเมืองเฉิงตูจากนั้น เดินทางสู่โรงแรมที่พัก ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสู่ที่พักประมาณ 30 นาทีพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก ACME HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่หกของการเดินทาง
เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145
17.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
ทัวร์จีน