ทัวร์จีน

ทัวร์จีน อู่ฮั่น มรดกโลกเสินหนงเจี้ย 6 วัน 5 คืน (CZ)

ราคาเริ่มต้น 25,991 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-WUH-CZ-012 Tag:
สายการบิน: ImageGen

ทัวร์จีน
ไฮไลท์….. ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
• ชมธรรมชาติพื้นที่แห่งมรดกโลก…อุทยานเสิ่นหนงเจี้ย
• ชมรูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• พักโรงแรมหรูระดับ 5… 1 คืน
• ไม่ลงร้านช้อป
• แจกฟรีน้ำวันละ 2 ขวด
• ลิ้มรสเมนูพิเศษ..ไก่โจโฉ กุ้งข่งเบ้ง หมูประธานเหมา ขาหมูเตียวหุย

วันที่เดินทาง

13-18 เม.ย.61, 27 เม.ย.-02 พ.ค. 61, 22-27 มิ.ย. 61, 20-25 ก.ค. 61, 31 ส.ค.-05 ก.ย. 61, 19-24 ต.ค. 61

ทัวร์จีน
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น
15.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
18.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น โดยเที่ยวบินที่ CZ3058
22.30 น. ถึง เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
พักที่ WUHAN AIRPORT HOTEL OR SAME 4*
วันที่สองของการเดินทาง
อู่ฮั่น-จิงโจว-ชมด้านนอกกำแพงเมืองจิงโจว-รูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก-จิงโจว-อำเภอชิงซาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมฉู่ และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมยุคสามก๊ก ในสมัยสามก๊กเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว ซึ่งครั้งหนึ่งเมืองนี้ขงเบ้งแนะนำให้เล่าปี่ยึดเมืองนี้ เพราะเมืองเกงจิ๋วเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีที่สุด ต่อมากวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้มาเป็นเจ้าเมือง
ปกครองเมืองนี้ เป็นเวลา 10 ปี จนได้สร้างตำนานหลากหลายที่ยังคงเป็นที่กล่าวขานอยู่จนถึงปัจจุบัน เมืองนี้ถือเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชาง นำท่านชมด้านนอกของกำแพงเมืองจิงโจว มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร ความยาว 10.5 กิโลเมตร สูงกว่า 8.3 เมตร กำแพงนี้มีทั้งหมด 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ให้ท่านชมทัศนียภาพโดยรอบและเก็บภาพเป็นที่ระลึก(เมืองจิงโจว หรือเรียกอีกชื่อว่าเมืองเก็งจิ๋วในสมัย 3 ก๊ก มีชื่อเรียกว่า เมืองเจียงหลิง) นำท่านชม รูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีความสูงกว่า 58 กวนอูถือเป็นนักรบผู้น่าเกรงขามและซื่อสัตย์ภักดี จนได้รับการยกเป็นเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ทางการเมืองจิงโจว มณฑลหู ได้ก่อสร้างรูปปั้นสัมฤทธิ์เทพเจ้ากวนอูขึ้น โดยมันจะกลายเป็นรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ..ไก่โจโฉ กุ้งข่งเบ้ง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก เดินทางสู่ ชิงซาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ XINGSHAN SHAO JUN HOTEL OR SAME 4*

วันที่สามของการเดินทาง
อำเภอชิงซาน-เสินหนงเจี้ย-อุทยานเสิ่นหนงติ่ง-(ป่าหิน แกรนด์แคนยอนเสิ่นหนง เสี่ยวหลงถัง)-อุทยานเทียนเยี่ยน(นกนางแอ่นฟ้า)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหนงเจี้ย(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยนแล้วกว่า 1,700 เมตร โดยยอดเขาเสินหนงเจี้ยเป็นยอดเชาสูงที่สุด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,105.4 เมตร และเป็นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีน แถบถิ่นที่รวบรวมพืชพันธ์ชนิดต่าง ๆ ทั้งแบบภาคใต้และภาคเหนือเข้าไว้ด้วย และมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ที่นี่มีระบบภาวะนิเวศต่างๆ ทั้งแบบภาคใต้และภาคเหนือเข้าไว้ด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ครั้งที่ 40 มีมติให้เพิ่ม “เสิ่นหนงเจี้ย”เป็นมรดกโลกทางพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาติอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งรถอุทยาน ขึ้นชมยอดเขา (เสิ่นหนงติ่ง) ที่เป็นมรดกแห่งชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป้นยอดเขาที่สูงที่สุด ของมณฑลหูเป่ย สูง 3,106.2 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง บนยอดเสินหนง สามารถมองเห็นทุกยอดหุบเขาดั่งอยู่ใต้ตัวเราได้อย่างชัดเจน นำท่านชม อุทยานเทียนเยี่ยน(นกนางแอ่นฟ้า) เป็นถ้ำที่วิวสวยงาม ตัวถ้ำสูงกว่า 20 เมตร ด้านขวาเป็นถ้ำเอียง ด้านซ้ายบนของถ้ำ มีรูเล็กๆแสงจากกึ่งกลางเหว ลอดเข้ามาได้ หินงอกหินย้อยมากมาย สีน้ำหยดประหนึ่งดังเสียงพิณ รังนกอยู่รอบผนังถ้ำมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…ขาหมูเตียวหุย

พักที่ SHEN NONG HOTEL OR SAME 4*

วันที่สี่ของการเดินทาง
อุทยานเสิ่นหนงถัน-สวนแปะก๊วย-ชมสะพานสวรรค์(เทียนเซินเฉียว)-อุทยานเขากวนเหมือน-พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ-เสินหนงเจี้ย-อี๋ชาง-อิสระช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่ เสิ่นหนงถัน เป็นที่บูชา เทพกสิกร เสินหนง หรือ จักรพรรดิเหยียนตี้ ในพงศาวดารจีนตั้งอยู่ลานกกลางแจ้ง รอบล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้ อุทยานเสินหนงเจี้ย ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย เมืองมู่หยู ประตูใหญ่ทางใต้เป็นทางเข้าอุทยานเสินหนงเจี้ย มีแม่น้ำเซี่ยงซีที่มี่ชื่อเสียง ไหลลงทิศใต้ อาณาบริเวณครอบคลุมยอดเขา ที่สวยงามและเงียบสงบ ชมสะพานสวรรค์(เทียนเซินเฉียว) สะพานที่มีความสูงกว่า 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศน์ ให้ท่านชมธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาลทั้งยังหน้าผาอันสูงชัน นำท่านชมสวนแป๊ะก๊วย สวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยต้นแป๊ะก๊วยที่ถือเป็นยาจีนของคนจีน ให้ท่านอิสระถ่ายรูป

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง

บ่าย นำท่านสู่ อุทยานเขากวนเหมือน เนื่องจากเสิ่นหนงเจี้ย มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั้งเดิมที่สมบูรณ์ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายและมีเอกลักษณ์ของธรรมชาติอันสวยงาม ทำให้มีสัตว์ป่านานาชนิด อาศัยอยู่ อาทิ ลิงขนทองที่หายากยังมีการสำรวจแล้วว่า มีมากกว่า 2000 ตัว นอกจากนี้ยังมีหมีแพนด้าอีกด้วย ให้ท่านอิสระชมสัตว์นานาพันธุ์ ชม พิพิธภัณฑ์ ทางธรรมชาติ สถานที่แห่งนี้ยังมีพรรณต้นไม้ที่ใกล้จะสูญพันธ์กว่า 100 ชนิด มีสมุนไพรกว่า 1800 ชนิด รวมทั้งมีสมุนไพรต้านโรคมะเร็งกว่า 60 ชนิด สถานที่แห่งนี้ได้ถูกรัฐบาลจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาติ และ ในปี ค.ศ.1990 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จัดเข้าเป็นพื้นที่ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้เรื่องมนุษย์กับสิ่งมีชีวิต สำหรับเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ซึ่งถ้าเปรียบในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมนับวันยิ่งถูกทำลาย แต่เสินหนงเจี้ย ยังคงรักษาความอุดมสมบรูณ์ ถือเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดสายตาชาวโลก นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก เดินทางสู่ ชิงซาน นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากคนทางบ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SANXIA YICHANG HOTEL OR SAME 4*

วันที่ห้าของการเดินทาง
อี๋ชาง-อู่ฮั่น-พิพิธภัณฑ์หูเป่ย-ทะเลสาบตงหู-THE BUND WUHAN-ถนนคนเดินเจียงฮั่น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอู่ฮั่น (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั๋วโมง) นำท่านเข้าชมชม พิพิทธภัณธ์หูเป่ย พิพิธภัณฑ์กว้างใหญ่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนที่ใช้แสดงผลงานวัตถุโบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แห่งมีของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากมายรวมไปถึงชุดระฆังอายุกว่า 2,400 ปีจากหลุมศพของกษัตริย์เฉิงโฮ่วอี้หลังจากนั้นนำท่านชม เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองอู่ฮั่นในปี 1982 รัฐบาลได้จัดให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮั่นมีพื้นที่ 88 ตารางกิโลเมตร และคิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมได้ทั้ง 4 ฤดู ซึ่งจะเห็นได้ถึงความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลกตะวันตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านอิสระถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศที่ THE BUND WUHAN ตึกเมืองสไตล์ตะวันตก เป็นย่านการเงินที่มีชื่อเสียงยาวนานหลายศตวรรษ ทำให้อาคารสถานที่แถบนี้ออกแบบในสไตล์ตะวันตกและมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น ตลอดทางจะพบรูปปั้นบุคคลสำคัญในตำนาน บนถนนคนเดินสายนี้ชวนให้นึกถึงการเดินเล่นที่ THE BUND ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ในอดีต พื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่ในอารักขาของอังกฤษ หลังจากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเจียงฮั่น ที่ซึ่งรวมสินค้าไว้มากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย และสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…หมูประธานเหมา
พักที่ SHANGRI-LA WUHAN HOTEL OR SAME 5*
วันทีหกของการเดินทาง
วัดกุยหยวน-ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่ วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ 1 ใน 4 ที่ยิ่งใหญ่ของเมือง อู๋ฮั่น สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง มีอายุราว 300 กว่าปี ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินฉาบด้วยสีทอง เป็นวัดที่คนมานิยมมากราบไหว้ นำท่านผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น ซึ่งสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงของอู่ฮั่น มีทั้งหมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ สำหรับใช้ข้ามแม่น้ำสายยักษ์ สะพานนี้ถือเป็น สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง แห่งแรกของ อู่ฮั่น ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำระหว่างภูเขางูและภูเขาเต่า มีความยาวกว่า 1,680 เมตร เป็นสะพานสองชั้น ชั้นบนเป็นถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็นทางรถไฟรางคู่
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.05 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CZ3057
16.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
ทัวร์จีน