ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สุขสม ชมซากุระ ดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (XJ)

ราคาเริ่มต้น 23,991 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-SHA-XJ-096 Tag:
สายการบิน: download

ไฮไลท์ทัวร์ …. เซี่ยงไฮ้ สุขสม ชมซากุระ ดิสนีย์แลนด์
• สนุกกับเครื่องเล่น…สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
• ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู…ล้อมรอบด้วยภูเขา
• นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ พระพุทธรูปปางห้ามญาติใหญ่ที่สุดในจีน
• เข้าชมสวนซากุระ สวนย่วนโถวจู บนทะเลสาบไท่หู
• เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ซีโครงหมูอู๋ซี หมูตงโพ ไก่เศรษฐี และอาหารกวางตุ้ง

วันที่เดินทาง

11-16 เม.ย. 61

ทัวร์จีน

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประตู 2 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซฺ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
วันที่สองของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย
00.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไทยแอร์เอชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ760
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปี ค.ศ.220-280) มีหมู่บ้านชาวประมงถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบชุด KFC ระหว่างเดินทาง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซู หังแวะเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฝังเจีย สินค้ามากมาย เป็น ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HANGZHOU LIAN AN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่สามของการเดินทาง
หังโจว – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – พระใหญ่หลิงซาน (พร้อมรถราง) – ศาลาฝานกง – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ชมสวนซากุระ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยเดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่วนำท่านนมัสการ พระใหญ่ หลิงซานต้าฝอ (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) จากนั้นนำท่านนั่งรถกอล์ฟสู่ พระพุทธรูป ขนาดสูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมศูนย์ ผลิตภัณฑ์ไข่มุก จากนั้น นำท่านชม สวนย่วนโถวจู (Yuantouzhu) หรือเรียกกันในภาษาไทยว่า สวนหัวเต่า เนื่องจาก รูปทรงของสวนได้ยื่นออกไปในทะเลสาบไท่หู เหมือนเป็นรูปหัวเต่านั้นเอง สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน นั้นจะมีดอกซากุระหลายร้อยต้นออกดอก สะท้อนกับผิวน้ำบนทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศจีน สวนดอกซากุระนี้มีจุดเริ่มต้นในปี 1988 โดยเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางเพื่อมาเสริมสร้างความเข้าใจ และสลายคความขัดแย้งของทั้ง 2 ประเทศ จึงทำให้ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนร่วมมือกันปลูกต้นซากุระขึ้นมาอีกกว่าสามหมื่นต้น กลายเป็นสวนซากุระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ** กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยส่งผลให้ดอกซากุระมีปริมาณจำนวนน้อย…ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินลูกค้าไม่ว่ากรร๊ใดๆทั้งสิ้น**
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร … อาหารบุฟเฟต์ นานาชาติ
ที่พัก VEEGLE SINCERA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สี่ของการเดินทาง
อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวัน สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นเดินทางสู่ Shanghai Disneyland ซึ่งมีความใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้พรั่ง พร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการ เช่น ทูมอร์โรว์แลนด์อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ ซึ่งประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสิ่งบันเทิงนอก จากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก2แห่งรวมทั้ง“วิชชิ่งสตาร์ปาร์ก“ ( Wishing Star Park) บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้อที่ 2,440 ไร่ และสวนโมเสกอันน่าตื่นตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ 12 นักษัตรด้วยตัวละครของดิสนีย์ นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา โดยประสาทแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก PUJIANG BERKESY RESIDENCE หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่ห้าของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve Roastery
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของจีนแผนโบราณ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆ จาดนั้นนำท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นท่านสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่และใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สำหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PUJIANG BERKESY RESIDENCE หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่หกของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
03.40 Morning Call
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
06.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ761
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…