ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน (TG)

ราคาเริ่มต้น 15,911 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-SHA-TG-090 Tag:
สายการบิน: tg

ทัวร์จีน
ไฮไลท์ทัวร์
• ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ซีหูสวยทุกฤดูกาล
• สักการะ พระใหญ่หลิงซาน ต้าฝอ
• ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง
• ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100 (Shanghai World Financial Center)
• ร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี่ยงไฮ้ ใหญ่ที่สุดในโลก
• เมนูพิเศษ ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี

วันที่เดินทาง

1-5 มี.ค. 61, 8-12 มี.ค. 61, 22-26 มี.ค. 61, 19-23 เม.ย. 61, 24-28 พ.ค. 61, 15-19 มิ.ย. 61

ทัวร์จีน
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
วันที่สองของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านผ้าไหม – หังโจว – ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย
01.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG662
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า แบบชุด KFC ระหว่างเดินทาง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว นำท่านสู่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ(พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ชมการแสดงสรงน้ำพระ (เก้ามังกร) จากนั้นนั่งรถกอล์ฟ สู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …ซี่โครงหมูอู่ซี
นำท่านเข้าชม ร้านผ้าไหม เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเล่นมากมาย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สามของการเดินทาง
หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง – Starbuck Reserve Roastery
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำทุกท่าน ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” **หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดินทาง จำนวนลูกค้าไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา** จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อ โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงโพ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ จากนั้น นำท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมามีไฮท์ไลท์นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PUJIANG BERKESY RESIDENCE หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่สี่ของการเดินทาง
ร้านยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ ร้านยาสมุนไพรจีน ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นท่านสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นแวะชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆ จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบน ตึก SWFC ชั้นที่ 100 (Shanghai World Financial Center-SWFC) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี 101 ชั้น บนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และสามารถมองเห็นตึกจินเม่า หอไข่มุกทีวี และอาคารต่างๆ พร้อมชมทิวทัศน์ รอบๆ นครเซี่ยงไฮ้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร….เมนูพิเศษ….เสียวหลงเปา
พักที่ QILIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่ห้าของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG663
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……
ทัวร์จีน