ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI FLOWER BLOSSOM 6 DAY 4 NIGHT (TG)

ราคาเริ่มต้น 49,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: JAP-TG-074 Tag:
สายการบิน: tg

ทัวร์ญี่ปุ่น
ไฮไลท์ ทัวร์
– ชมความสวยงามของมรดกโลก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ [เมืองนิกโก้]
– ชมความงาม ปราสาทที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ปราสาทซึรุกะ
– เที่ยวชมหมู่บ้านโออูจิจูคุ สไตล์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะ
– ชม ดอกวิสทีเรีย ที่บานปีละครั้ง ที่เมืองอาชิคางะ และ ดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ณ
สวน Funaoka Joshi Koen [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
– ช้อปปิ้งจุใจในย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ของโตเกียว
– ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

วันที่เดินทาง

14-19 เม.ย. 61

ทัวร์ญี่ปุ่น
Day 1 สนามบินสุวรรณภุมิ
19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
Day 2
สนามบินนาริตะ – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซนจิ – แช่น้ำแร่
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกเคง่อน น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท์” ไปชั้นล่างที่ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกแห่งนี้ได้งดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นชื่นฉ่ำใจ ทะเลสาบชูเซนจิ เป็นทะเลสาบตั้งอยู่บริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนันไต ตัวทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ำพุร้อน และความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมีน้ำตกหลายแห่งในบริเวณรอบๆ ฤดูที่สวยที่สุดของทะเลสาบคือช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง
ค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA HOTEL หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
Day 3
หมู่บ้านโออูจิจูคุ –เมืองไอสุ- ปราสาทซึรุงะ – เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ นำท่านย้อนรอยในสมัยเอโดะ เมืองโออูจิจูคุ ชม หมู่บ้านโออูจิจูคุ เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง ซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าและวัดประจำเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวัด จากนั้นนำท่านชมด้านนอกของ ปราสาทซึรุงะ ซึ่งแปลว่า ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทำให้โดนทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทสึรุกะได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านอิจิบังโจ แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้ากับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ เช่น ร้าน 100 เยน, ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า และร้านจำหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น
เย็น อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
Day 4
ชมซากุระ ณ สวน Funaoka Joshi Koen –Shiroishi river-สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางชมซากุระ ณ สวน Funaoka Joshi Koen เป็นสถานที่ชมซากุระที่น่าสนใจแห่งหนึ่งมีจุดเด่น คือ นั่ง Slope car ลอดอุโมงค์ซากุระ ระยะทาง 305 เมตร เพื่อขึ้นไปสักการะพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สูง

24 เมตร และชมวิวซากุระเป็นพันๆต้นที่บานตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำ ที่นี่ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งในการชมซากุระของคนญี่ปุ่น ในช่วงเทศกาลคนญี่ปุ่นจะมาจับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระ อย่างมีความสุข และฉลองกันอย่างสนุกสนานเนื่องจาก
1 ปีมี ครั้งเดียวเท่านั้น [สถานที่ชมซากุระอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ริมแม่น้ำชิราอิชิ(Shiraishi Riverside) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเซนไดไปทางทิศใต้เส้นทางริมแม่น้ำชิโรอิชิแห่งนี้มีความยาว 8 กิโลเมตร ตลอดทางมีต้นซากุระเกือบ 1,200 ต้นเลยทีเดียว จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นคือ Hitome Senbonzakura ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างสถานีรถไฟ Funagaoka และ Ogawara ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเห็นต้นซากุระ 1,000 ต้นและภูเขาซาโอะ(Mount Zao)ในระยะไกลๆ .. จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองอิบารากิ เพื่อ ชมสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1,187.5 ไร่ ที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นักเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี (** ในช่วงเมษายน จะมีดอกเนโมฟิลา บานสะพรั่งเต็มทุ่ง แต่ขึ้นกับสภาพในแต่ละปี เช่นกัน)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBARAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
เมืองอาชิคางะ-ชมดอกวิสทีเรีย[ตามสภาพอากาศ]- โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองอาชิคางะ เมืองในเขตจังหวัดโทะชิงิ นำท่านชม สวนดอกไม้อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ (Fuji flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกไม้และเก็บภาพความประทับใจ (ขึ้นกับสภาพอากาศ และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ หากไม่สามารถเข้าชมสวนดอกไม้ )
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว เที่ยวชม วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6
วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะ วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ที่ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์ญี่ปุ่น