ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี 3วัน 2คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น 13,331 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: BAL-FD-105 Tag:
สายการบิน: AirAsia

ทัวร์บาหลี
มหัศจรรย์ “บาหลี” มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล
วิหารกลางทะเล “ทานาห์ลอต” ทิวทัศน์ที่สวยงาม
สัมผัสอารยธรรมโบราณ ณ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ความเชื่อที่มีมาช้านาน
ชมระบำพื้นเมืองของชาวบาหลี “บารองแดนซ์” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอย่างจุใจ
เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD

วันที่เดินทาง

21-23 เม.ย. 61, 19-21 พ.ค. 61, 5-7 พ.ค. 61, 9-11 มิ.ย. 61, 23-25 มิ.ย. 61

ทัวร์บาหลี
วันแรก สนามบินดอนเมือง – เกาะบาหลี – ผ่านชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ – วัดทามันอายุน – วิหารทานาห์ลอต
04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
06.15 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396
11.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย ชื่อนี้ของสนามบินตั้งไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกำลังชาวดัตช์ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชม.)ระหว่างทางเข้าตัวเมืองผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าชม วัดเม็งวี The Royal Temple of Mengwi หรือ วัดทามันอายุน Taman Ayun วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี (ทามัน แปลว่า สวน,อายุน แปลว่า สวย) อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในสไตล์บาลีเซียน กำแพง ประตูวัดก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตร หลังคาปูด้วยหญ้า มีสระน้ำล้อมรอบ มีเจดีย์ที่สร้างขึ้นเป็นชั้นสูงๆและมุงด้วยฟางเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
นำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) ได้รับฉายาว่า “วิหารที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี” ทานา แปลว่า โลก,ลอต แปลว่า ทะเล วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลาที่น้ำขึ้นดูเหมือนว่าวัดอยู่ที่กลางทะเลและเวลาที่น้ำลดสามารถเดินข้ามไปที่วัดได้ สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวบาหลีให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากและท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ที่บริเวณวิหารแห่งนี้.
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FAME HOTEL KUTA หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี(ชมวิวภูเขาไฟ+ทะเลสาบกุนุงบาตูร์) – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – วัดอูลูวาตู – ช้อปปิ้งของฝาก – สนามบิน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมการแสดง ระบำบารองแดนซ์ การแสดงที่มีชื่อเสียงที่ขึ้นชื่อที่สุดของบาหลี เทพนิยายพื้นบ้านที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง “บารอง” สิงโตทีคอยช่วยเหลือมนุษย์สัญลักษณ์แห่งความดี กับ “รังดา” มารร้ายสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายที่มากด้วยเวทมนตร์และไสยศาตร์ การแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วที่ต่อสู้กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบได้กับความดีความชั่วที่มีอยู่เท่าเทียมกัน ให้ท่านได้ชื่นชมท่วงท่าลีลาการแสดงในแบบฉบับดั้งเดิมของบาหลีที่สืบทอดกันมายาวนาน.
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผ้าบาติก (Ubud Village) ให้ท่านได้ชมการสาธิตวิธีการทำผ้าบาติกที่สวยงาม ชมขั้นตอน,สีสัน,กระบวนการทำซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก และท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้อีกด้วย
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) เป็นชื่อเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ บนระดับความสูงกว่า 1,500 เมตรและเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟและทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกุนุงบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ให้ท่านได้ชมวิวที่สวยงามตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดเทมภัคสิริงค์ (TEMPAK SILING) สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปีโดยไม่มีวันหมด เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยรวมทั้งถ้าใครอยากมีลูกก็จะมาขอและดื่มน้ำ,อาบน้ำที่บ่อน้ำที่แห่งนี้ และช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบเซียน” อยู่บริเวณวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาดและราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมือง จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทางใต้ของเกาะบาหลี โดยใช้เส้นทางผ่านทางด่วนหนึ่งเดียวของบาหลีที่มีความสวยงามด้วยการสร้างพาดผ่านมหาสมุทรอินเดียจากฝั่งทิศตะวันออกของเกาะไปทางใต้ ท่านจะได้ชมความสวยงามของมหาสมุทรนี้อย่างใกล้ชิดและให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลี วัดนี้ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงถึง 76 เมตร ตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 และในสมัยศตวรรษที่ 15 มีนักบวชนามว่า Dhang Hyang Dwijendra ผู้ก่อตั้งรูปแบบของฮินดู-ธรรมะ ได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้และได้บรรลุ “โมกษะ” หรือความหลุดพ้น จากนั้นตามความเชื่อของชาวฮินดูวัดอูลูวาตูแห่งนี้หมายถึงที่ปกป้องบาหลีให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวงและคนบาหลียังเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นที่บูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลด้วย ที่นี่ท่านสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพ อิสระเก็บภาพความประทับใจ จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่จิมบาราน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร บริเวณชายหาดจิมบาราน (เมนูอาหารทะเล) พร้อมชมความงดงามของชายหาดพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
นำท่านแวะ ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกราคาถูกของเมืองคูตา ร้านชื่อดังของบาหลีมีสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายก่อนเดินทางสู่สนามบิน
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.

วันที่สาม สนามบินเดนพาซาร์ – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
01.35 น. ออกเดินทางจากเมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี โดยสารการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD397
04.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ………………….
ทัวร์บาหลี