ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญ 2วัน 1คืน (UB)

ราคาเริ่มต้น 6,997 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: RGN-UB-077 Tag:
สายการบิน: MYANMAR NATIONAL AIRLINES  UB

ทัวร์พม่า
นำทุกท่านไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย
นำท่านไหว้วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (2) ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับ ที่อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ. นครปฐม
นำท่านไหว้เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็นเจดีย์ที่เราสามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยังเป็นที่รวบรวมสรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานขององค์เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อนจะเดินชม

วันที่เดินทาง

29-30 เม.ย. 61, 15-16 เม.ย. 61, 4-5 มี.ค. 61, 11-12 มี.ค. 61, 18-19 มี.ค. 61, 25-26 มี.ค. 61, 8-9 เม.ย. 61, 22-23 เม.ย. 61

ทัวร์พม่า
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ( – / L / D )

07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5
เคาเตอร์ K สายการบิน Myanmar national Airlines (UB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน
10.40 น ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB 020
(บริการอาหารว่างบนเครื่อง)

11.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย
นำท่านไหว้วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (2) ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับ ที่อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ. นครปฐม
นำท่านไหว้เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็นเจดีย์ที่เราสามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยังเป็นที่รวบรวมสรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานขององค์เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อนจะเดินชมรอบๆ เจดีย์เพื่อชมภาพวาดและสถานที่สำคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานที่สำคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (4) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุมากว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ
ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริม สร้างบารมี และสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน
จะเป็นสิริมงคลแก่ชิวิต

19.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

ที่พัก IBIS STYLES HOTEL / GRAND UNITED / VINTAGE LAXURY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ เทพกระซิบ -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี –
วัดบารมี – สนามบิน – กรุงเทพ ( B / L / – )

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไหว้ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้สักการะบูชา เพราะเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวังทันใจ
นำท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่วัดพระบารมี(6) ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์พระเกศานั้นเมื่อนำมาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านสักการะ เจดียโบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์ อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2466 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ จึงพบโกศทาองคำบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ ภาษาพม่า ภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิ หลายจุด ในองค์พระเจดีย์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านไหว้พระวัดงาทัตจี (8)มีพระพุธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมดและสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
นำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี (9) สักการะพระเกศาของ พระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวาง จะสามารถ เคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่ เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ (รับพระธาตุเพิ่มความเป็นสิริมงคงแก่ชีวิต ก่อนเดินทางกลับ)
 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 
ทัวร์พม่า