ทัวร์พม่ายิ้มหวาน

ทัวร์พม่ายิ้มหวาน ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน (UB)

ราคาเริ่มต้น 6,797 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: RGN-UB-103 Tag:
สายการบิน: MYANMAR NATIONAL AIRLINES  UB

ทัวร์พม่า
นำทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรู และประทานความเจริญ รุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย – ขวา ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย นำท่านไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว (2) ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียว กันกับที่อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นำท่านไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยังเป็นที่รวบรวมสรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานของ องค์เจดีย์ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อนจะเดินชมรอบๆ เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์เพื่อชมภาพวาด และสถานที่สำคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานที่สำคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่นนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (4) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า

วันที่เดินทาง

15-16 ก.ย. 61, 22-23 ก.ย. 61, 29-30 ก.ย. 61, 27-28 ต.ค. 61, 17-18 พ.ย. 61, 24-25 พ.ย. 61, 15-16 ธ.ค. 61, 22-23 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 6-7 ต.ค. 61

ทัวร์พม่า
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ( – / L / D )
07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน
10.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน UB020 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
11.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
12.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรู และประทานความเจริญ รุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย – ขวา ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย นำท่านไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว (2) ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียว กันกับที่อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นำท่านไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยังเป็นที่รวบรวมสรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานของ องค์เจดีย์ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อนจะเดินชมรอบๆ เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์เพื่อชมภาพวาด และสถานที่สำคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานที่สำคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่นนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (4) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า
สถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพื่อพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานเพื่อเสริม สร้างบารมี และสิริมงคล นอก จากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐาน ทั้งแปด ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน ก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิด ตนจะเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

ที่พัก IBIS STYLES HOTEL / PACIFIC HOTEL / SKY STAR หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี –
วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ – สนามบิน – กรุงเทพ ( B / L / – )

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญ และพม่านิยม มากราบ ไหว้สักการะบูชาเพราะ เชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวังทันใจ นำท่าน สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี (6) ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศานั้น เมื่อนำมาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์ พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมัสการพระพุทธ รูปนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อน กัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2466 เจดีย์ แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ ภาษาพม่า ภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบี้องสีสัน งดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์
12.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชาบูชิ)

นำท่านไหว้ พระงาทัตจี (8) มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทงเป็น โลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์) นำท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ (9) เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 องค์ มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิดการสร้างสันติภาพขึ้นในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญสององค์ มีพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีน้ำหนัก กว่า 500 กิโลกรัม
17.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่ UB017 (บริการอาหารบนเครื่องบิน)
19.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 
ทัวร์พม่า