PHI007

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู – ออสล็อบ แพ็คเกจ 4 วัน 2 คืน (PR)

ราคาเริ่มต้น 19,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: PHI-PR-024 Tag:
สายการบิน: Philippine Airlines

ทัวร์ฟิลิปปินส์
ออกเดินทางสู่ เมืองออสล๊อบ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเซบู คณะเดินทางถึงเมืองออสล็อบ นำท่านสนุกสนานตื่นเต้น กับว่ายน้ำแบบสน๊อกเกอร์ลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ อย่างใกล้ชิดประชิดตัว ท่านสามารถนำกล้องถ่ายรูปกันน้ำถ่ายรูปได้ แต่ห้ามใช้แฟลท์ อิสระให้ท่านได้สัมผัสความตื่นเต้น และประสบการณ์อันแปลกใหม่ ฉลามวาฬจะมาตามอาหารที่ชาวประมงเอามาเป็นเหยื่อล่อคือกุ้งตัวเล็กๆหรือแพลงก์ตอนที่วาฬรู้ว่ามีอาหารก็จะมาบริเวณนี้ทุกวัน (ข้อห้ามเมื่อท่านลงว่ายน้ำกับฉลามวาฬ ห้ามทาครีมกันแดด ห้ามใช้แฟลซ์ในการถ่ายรูป ห้ามกระโดดน้ำ ห้ามแตะต้องฉลามวาฬ ห้ามให้อาหารจากเรือ ห้ามทิ้งขยะ และต้องอยู่ห่างจากวาฬประมาณ 5-6 เมตร )

วันที่เดินทาง

สอบถามเพิ่มเติม

ทัวร์ฟิลิปปินส์
วันแรก กรุงเทพฯ – เกาะเซบู

22.00 น. เช็คอินที่เคาท์เตอร์การบินฟิลิปินส์แอร์ไลน์ (PR)สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4

วันสอง เกาะเซบู เจ้าหน้าที่รับที่สนามบินและนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พร้อมอิสระตามอัธยาศัย
01.30 น. ออกเดินทางสู่ มะนิลา โดยสายการบินฟิลิปินส์แอร์ไลน์ (PR) เที่ยวบินที่ PR793
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินคาติคลัน (Caticlan) เกาะเซบู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาะเซบู ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เมืองเซบูเป็นเมืองหลวงของจังหวัดทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และเป็นเมืองที่สเปนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรกของประเทศ มีขนาดพื้นที่ประมาณเกาะภูเก็ตของไทย เสน่ห์ของเกาะและท้องทะเลเซบู คือความเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติและมิตรไมตรีของผู้คน
เจ้าหน้าที่และคนขับรถต้อนรับและนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ( 1 คืนแรก)
ให้ท่านได้อิสระ เดินเล่นเองตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น )

วันที่สาม ออสล็อบ ดำน้ำกับปลาฉลามวาฬ – นำตกคาวาซัน – เซบู
อาหารเช้าแบบกล่อง หรือ รับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (วันนี้นั่งรถ 12-14 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสู่ เมืองออสล๊อบ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเซบู คณะเดินทางถึงเมืองออสล็อบ นำท่านสนุกสนานตื่นเต้น กับว่ายน้ำแบบสน๊อกเกอร์ลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ อย่างใกล้ชิดประชิดตัว ท่านสามารถนำกล้องถ่ายรูปกันน้ำถ่ายรูปได้ แต่ห้ามใช้แฟลท์ อิสระให้ท่านได้สัมผัสความตื่นเต้น และประสบการณ์อันแปลกใหม่ ฉลามวาฬจะมาตามอาหารที่ชาวประมงเอามาเป็นเหยื่อล่อคือกุ้งตัวเล็กๆหรือแพลงก์ตอนที่วาฬรู้ว่ามีอาหารก็จะมาบริเวณนี้ทุกวัน (ข้อห้ามเมื่อท่านลงว่ายน้ำกับฉลามวาฬ ห้ามทาครีมกันแดด ห้ามใช้แฟลซ์ในการถ่ายรูป ห้ามกระโดดน้ำ ห้ามแตะต้องฉลามวาฬ ห้ามให้อาหารจากเรือ ห้ามทิ้งขยะ และต้องอยู่ห่างจากวาฬประมาณ 5-6 เมตร )
บริการอาหารกลางวัน (1)
นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคาวาซัน น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในภูเขาของรังเกย์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเซบู เป็นน้ำตกที่สวยมาก สีของน้ำเป็นสีฟ้าสดใส ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมทิวทัศน์ของน้ำตกหรือสามารถเล่นน้าตกได้ตามอัธยาศัย พร้อมมีแพไม้ไผ่ และชูชีพสำหรับคณะ
เดินทางสู่เมืองเซบู นำท่านเข้าสู่ที่พัก (คืนที่ 2 )

วันที่สี่ ช้อปปิ้ง – ชมเมืองเซบู – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า

หลังอาหารเช้าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหรืออิสระช้อปปิ้ง
บ่าย พร้อมกันที่จุดนัดพบ เพื่อนำท่าน เที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์ ที่ตั้งอยู่ใน
เซบู ชม ไม้กางเขนโบราณ Magallen’s Cross ซึ่งมีอายุเกือบๆ 500 ปี ไม้กางเขนได้ถูกตั้งชื่อตาม
Ferdinand Magellen นักเดินเรือชาวโปรตุเกส ที่ล่องเรือมาถึง Cebu ประมาณปี 1521 ปัจจุบันไม้กางเขน
เดิมถูกหุ้มทับด้วยไม้ tindalo เพื่อป้องกันมิให้เสื่อมสภาพมากไปกว่าที่เป็นอยู่ และยังคงตั้งอยู่ในตำแหน่ง
เดิมเหมือนกับที่เคยอยู่เมื่อปีค.ศ.1521 ไม้กางเขนนี้เป็นสัญลักษณ์การประกาศศาสนาคริสต์โดย เฟอร์ดินาน
มาเจลลัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในพีธีรับศีลและล้างบาปของพระราชาฮุมาบน พระราชินี จูอานา และชาว
ฟิลิปปินส์อีก 400 คน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ที่นี่ ต่อมาในศตวรรษที่ 16 พระคริสต์
ออกัสติเนียนได้จัดสร้างอาคารแปดเหลี่ยม ณ จุดนี้เพื่อเป็นที่ตั้งของไม้กางเขน
ชมโบสถ์ Minor Basilica of the Santo Nino ถือได้ว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของเกาะเซบู
และของประเทศฟิลิปปินส์ ก่อสร้างเมือปี 1565 ภายในมีรูปปั้นของ Santo Nino หรือ Holy Child ซึ่งแมกเจลลัน มอบให้กษัตริย์และราชินีตอนเปลี่ยนศาสนาเมื่อ 14 เม.ย. ค.ศ. 1521 ก่อนที่แมกเจลลันจะเสียชีวิต
ใน 2 อาทิตย์ถัดมา จากนั้นชม Fort San Pedro ป้อมของสเปนยุคอาณานิคม ป้อมนี้เป็นศูนย์กลางของการ
ตั้งถิ่นฐานของสเปนเป็นครั้งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ โดยหลังจากแมกเจลลันเสียชีวิต ในปี 1565 สเปนกลับ
เข้ามาอีกครั้งโดยการนำของ Fray Andres de Urdaneta และ Miguel Lopez de Legaspi และในเวลานี้เอง
พวกเขาได้ทำลายการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมและสร้างชุมชนเมืองขึ้นมาใหม่ คือ Fort San Pedro นั่นเอง
เข้าชม Yap-San Diego Ancestral House เป็นหนึ่งในบ้านไสตล์จีนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นบ้านของคหบดีชาวจีน ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 17 เป็นบ้านสองชั้นที่สร้างจากไม้และหินปะการัง บ้านหลังนี้อายุมากกว่า 300 ปี โดยที่โครงสร้างหลักของบ้านหลังนี้ยังคงเดิมทุกประการ ให้ท่านถ่ยภาพกับ Heritage Monument อนุสาวรีย์ประวัติสาสตร์แห่งเซบู สร้างเป็นฉากของประติมากรรมที่ทำจากคอนกรีต ทองแดงทองเหลือง และเหล็ก เป็นฉากการแสดงเกี่ยวกับเหตุการณ์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเซบู การก่อสร้างอนุสาวรีย์เริ่มในเดือนกรกฎาคมปี 1997 และเสร็จในเดือนธันวาคม 2000
(ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น)
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซบู (Mactan)
21.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR738
00.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ฟิลิปปินส์