ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย สบาย…ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน (MH)

ราคาเริ่มต้น 7,991 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: MAL-MH-108 Tag:
สายการบิน: logo-malaysia-airlines

ทัวร์มาเลเซีย
ไฮไลท์…ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
2. ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
3. ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
4. ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
5. ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก

วันที่เดินทาง

26-28 พ.ค. 61, 1-3 มิ.ย. 61, 8-10 มิ.ย. 61, 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61, 21-23 ก.ค. 61, 28-30 ก.ค. 61, 8-10 ก.ย. 61, 1-3 ก.ย. 61, 7-9 ก.ค. 61, 14-16 ก.ค. 61, 4-6 ส.ค. 61, 25-27 ส.ค. 61, 22-24 ก.ย. 61, 15-17 ก.ย. 61, 29 ก.ย.-01 ต.ค. 61

ทัวร์มาเลเซีย
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ -ถ้ำบาตู -คาเมร่อน ไฮแลนด์ – น้ำตกอีสกันดา
04.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
05.55 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
09.05 น. เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางต่อไปยังถ้ำบาตู ให้ท่านได้ท่านแวะนมัสการและถ่ายรูปภายนอก พระขันธกุมาร ที่วัดถํ้าบาตู ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 เมตร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา พร้อมกับทัศนียภาพอันสวยงาม ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอันสวยงาม นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน้ำตกอีสกันดา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างมาก ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยชื่อเต็มน้ำตกอีสกันดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Nova Hotel Cameron Highlands ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง
คาเมร่อน ไฮแลนด์ – สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติ้ง – ห้าง First World Plaza

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเช้า นำท่านชม สวนสตรอเบอรี่ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden) ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนั้นนำท่านชมเฟิสร์ทเวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี 2017 ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง และสามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆได้สนุกสนานเต็มที่กับ บ้านผีสิง อิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือให้ท่านสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน ** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน** )
ค่ำ อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย
** กรณีที่ไม่ได้ห้องที่เกนติ้ง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนที่พักเป็นที่กัวลาลัมเปอร์แทน **
ที่พัก Awana Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา – ตึกแฝดปิโตรนัส – ช็อปปิ้งที่ Pavilion – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นำท่านชมจัตุรัสปุตรา นำท่านชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งที่ห้าง Pavilion
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน KLIA
18.05 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH780 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์มาเลเซีย