รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ดูไบ 6 วัน 3 คืน (EY)

ราคาเริ่มต้น 31,113 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: RUS-EY-383 Tag:
สายการบิน: etihad-airways-logo

ทัวร์รัสเซีย
ตามรอยฟุตบอลโลก “Fifa World Cup RussiA 2018”
รัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมหลากสีสันหนึ่งเดียวของโลก
ล่องเรือชมความสวยงามใจกลางกรุงมอสโคว
ดินแดนตะลุยเนินทราย พระอาทิตย์ตกดิน กินบาร์บีคิว ดูไบ

วันที่เดินทาง

10-15 ต.ค. 61, 29 ก.ย.-04 ต.ค. 61

ทัวร์รัสเซีย
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
15.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
18.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY405
22.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรต นำท่านรอต่อเครื่องสู่ กรุงมอสโคว (รัสเซีย)

วันที่สอง สนามบินอาบูดาบี – สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงมอสโคว (ประเทศรัสเซีย) – ตามรอยฟุตบอลบอลโลก 2018 ลุจนีกี สเตเดี้ยม – จัตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาเซิล – ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน
02.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY65 (บริการอาหารเสิร์ฟร้อน)
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (ประเทศรัสเซีย) เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านตามรอย ฟุตบอลโลก 2018 ณ แดนหมีขาว พบกับลุจนีกี สเตเดี้ยม(luzhnikistadium) (ชมด้านนอก) สนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียตั้งอยู่ในเมืองหลวงมอสโคว สนามนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อใช้เปิดมหกรรมฟุตบอลโลก ฟีฟ่าเวิลด์คัพ 2018 และยังเป็นสังเวียนสำหรับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก ภายในสนามสามารถรองรับแฟนบอลได้ถึง 8 หมื่นกว่าที่นั่ง สนามแห่งนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป(ยูฟ่า)อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลัง เพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย
จากนั้นชม วิหารเซ็นต์บาเซิล ST.BASIL’S CATHEDRAL (ชมด้านนอก) หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบ ด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด ผ่านชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงมอสโคว์ ณ ห้างสรรพสินค้า (GUM SHOPPING MALL) มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตัวอาคารสวยงามมาก ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในปี 2432-2436 ในรูปแบบเรียกว่า “Russian Revival” มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี เป็นการประหยัดพลังงาน มีระเบียงทางเดินก่ออิฐถือปูน เดินได้ตลอด มีความสวยงามมากน่าเดินเล่นไม่ควรพลาดชม ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านจำหน่ายสินค้าแทบทุกประเภทรวมถึงสินค้ายี่ห้อดังๆ จากฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี่ รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่ และภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามโดยรอบนอกพระราชวัง อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี พระราชวังเครมลิน เป็นสัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของกรุงมอสโกและ รัสเซีย เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์และของประธานาธิบดีของรัสเซีย พระราชวังเคลมรินเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ของ UNESCO เพื่อเป็นสมบัติของโลก อีกเหตุผลหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางมากรุงมอสโกก็เพราะว่าต้องการมาชื่น ชมพระราชวังเครมลินนั่นเอง พระราชวังเครมลินเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโก ดังนั้นจึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวรัสเซียสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ดำริให้นำอิฐแดงมาก่อเป็นผนังของกำแพงและหอคอยของพระราชวังเคลมลิน เสร็จสิ้นศตวรรษที่ 15 พระเจ้าอีวานที่ 3 ได้รับการขนานพระนามว่า มหาราช เพราะเป็นวางรากฐานขนบทำเนียมและกฎระเบียบต่างๆ ให้ประเทศรัสเซีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNFLOWER PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
::: OPTION ::: ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส (Russian Circus) ภายในเป็นอัฒจันทร์ทรงกลมล้อมรอบ ภาพที่เห็นจึงเป็นการมองจากที่สูง ถ้าจะชมการแสดงละครสัตว์อย่างเดียวก็คงจะน่าเบื่อคนจัดรายการคงเข้าใจ จิตวิทยาเบื้องต้นข้อนี้ดี เพราะนอกจากการแสดงละครสัตว์แล้วก็ต้องมีการแสดงของคน การแสดงกายกรรมไต่ลวด การขี่ม้าผาดโผน การแสดงมายากลที่ชวนคิดปริศนาว่าแต่ละฉากทำได้อย่างไร เกือบทุกฉากสลับกับการเต้นรีวิวประกอบดนตรีของสาวงามรัสเซีย ที่มีเรือนร่างเซ็กซี่ เสื้อผ้าหลากสีสัน มีวงดนตรีวงใหญ่บรรเลงสดๆ แสง สี เสียงเข้ากับจังหวะลีลาบรรยากาศในแต่ละฉาก มารัสเซียไม่มาดูรัสเซี่ยนเซอร์คัส เหมือนมาไม่ถึง [จอง จ่าย จบ…ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,800 บาท รวมรถไป-กลับโรงแรม]

วันที่สาม ตลาดอิสไมลอฟสกี้ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว – อารามโนโวดิวิชี่
เปิดประสบการณ์ใหม่ ไฮไลท์ * ล่องเรือใจกลางกรุงมอสโคว *
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสไมลอฟสกี้ (IZMAILOVSKY FLEA MARKET) ตลาดของฝากและของที่ ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของกรุงมอสโก และตลาดงานศิลปะหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในมอสโกอีกแห่งหนึ่ง ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและสินค้าน่าซื้อหา มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ อิสระให้ท่านซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
อิสระช้อปปิ้ง จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ความสวยงามใต้ภิภพ เป็นเสน่ห์ชวนหลงไหลอีกอย่างหนึ่งของกรุงมอสโคว ด้วยการก่อสร้างที่ยากมากในสมัยนั้น (พ.ศ. 2474) และการตกแต่งภายในแต่ละสถานีล้วนวิจิตรการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกราส (กระจกสี) อีกทั้งโคมไฟและลายประดับดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตบรรจง การให้สีต่างๆ เมื่อเปิดไฟแล้วดูอบอุ่น กลมกลืนกันไม่มีการขัดแย้งเลย การสร้างรถไฟใต้ดินเป็นไปตามโครงการพัฒนาประเทศ 5 ปีแรก ของ โจเซฟ สตาลิน ใช้กำลังทหารและเยาวชนทั้งชายและหญิงกว่า 13,000 คน อีกทั้งยังมีอาสาสมัครอีกมากมาย รถไฟสายแรกที่สร้างเสร็จ คือ Park Kultury เสร็จสินปี พ.ศ. 2478 ยาว 11.6 กิโลเมตร ตอจากนั้นอีก 4 ปี เปิดอีก 22 สถานี ตามเจตนารมณ์ของเลนินที่ต้องการรองรับผู้โดยสารให้ได้ถึง 1 ล้านคน แรงจูงใจที่ทำให้สร้างรถไฟใต้ดิน เพื่อให้ประชาชนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และเพื่อให้ประชาชนชื่นชอบในระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันมี 165 สถานี รวมระยะทาง 265 กิโลเมตร ความเร็วเฉลี่ย 90 กม. / ชม. ในช่วงสงครามกับเยอรมันนี ใช้เป็นที่หลบภัยและเพื่อเป็นที่กำบังต่อสู่กับทหารนาซี
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ อารามโนโวดิวิชี่ (Novodevichy Convent) (ชมด้านนอก) หรือเรียกเป็นไทยๆว่า วัดนางชี เป็นสำนักนางชีที่สวยงาม เก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ริมน้ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโคว สร้างในศตวรรษที่ 16-17 ถือเป็นงานชิ้นเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบบารอค (Baroque) อารามชีแห่งนี้ถูกค้นพบปี ค.ศ.1524 ในการเฉลิมฉลองชัยชนะของรัสเซียจากการพิชิตเมือง Smolensk จากลิทัวเนีย แต่ได้มีการก่อสร้างใหม่โดยปีเตอร์มหาราชน้องชายของพระนางโซเฟีย ซึ่งใช้เป็นที่ประทับแห่งที่ 2 ในขณะที่เธอเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของรัสเซียในยุค 1680 ศิลปะแบบมอสโกบาร็อกได้จากอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในที่เป็นสีขาวแดง โดยเฉพาะ Gate Church of the Transfiguration ซึ่งอยู่ทางกำแพงทิศเหนือ ตรงประตูทางเข้า ด้านบนเป็นห้าโดมทองและมีกากบาทแบบกางเขนอยู่ด้านบน สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1688 ถือเป็นมอสโควบาร็อกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย
ไฮไลท์ เปิดประสบการณ์ **ล่องเรือชมความงามริมสองฝั่งแม่น้ำกลางกรุง
มอสโคว** ที่น่าสัมผัสเมื่อมีโอกาสมาเยือนรัสเซีย ชมบรรยากาศโดยรอบที่สวยงาม (หมายเหตุ : สภาพภูมิอากาศในวันดังกล่าว อาจส่งผลต่อการเดินเรือ หากมีทัศนวิสัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือ บริษัทเรืออาจไม่เปิดให้บริการ ทั้งนี้บริษัทจะยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNFLOWER PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ กรุงมอสโคว – นั่งเครื่องสู่อาบูดาบี้ – ดูไบ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว
10.00 น. เดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
12.50 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY68 (บริการอาหารเสิร์ฟร้อน)
19.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบี้ เมืองหลวงสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FORTUNE HOTEL หรือเทียบเท่า
หากท่านต้องการเปิดหูเปิดตาความงามในยามค่ำคืน ► มาถึงประเทศศิวิไลซ์ทั้งที เราให้ท่านเปิดประสบการณ์สนุกสนานกับการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง◄ หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเดินเล่น (ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางทุกชนิด และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ) เปิดประสบการณ์กับไกด์พานั่งรถ Monorial ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00 น. โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30 นาที จากจุดนี้ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับตึก เบิร์จ คาลิฟา(BURJ KHALIFA) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย

วันที่ห้า JUMEIRAH BEACH – MADINAT JUMEIRAH SOUK – ร้านหนัง – เบิร์จ อัล อาหรับ – อาบูดาบี้
ไฮไลท์ ตะลุยทะเลทราย – สนามบินอาบูดาบี้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นําท่านชม ชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้นนำท่าน MADINAT JUMEIRAH SOUK ศูนย์การค้าสไตล์อาหรับโบราณ ตั้งอยู่ติดริมทะเล ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรับ และมีร้านค้าทันสมัยมากมายให้ท่านจับจ่ายซื้อของบริเวณรอบสร้างเป็นสระน้ำมีเรือท่องเที่ยวแบบเรือ GONDOLA ของอิตาลี จะนำท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นในบริเวณพลาซ่า แวะถ่ายรูปกับโรงแรม ตึก เบิร์จ อัล อาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ สถานที่นี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตร ริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า “สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน”
นำท่านนั่งรถผ่านชม โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก แวะร้านหนัง อุดหนุนสินค้าพื้นเมืองฝากทางบ้าน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ตึก เบิร์จ คาลิฟา (BURJ KHALIFA) หนึ่งในฉากเสี่ยงตายของพระเอก ทอม ครูซ จากภาพยนต์เรื่อง (Mission Impossible 4) ซึ่งสูงถึง 828 เมตร (ณ ปัจจุบันนี้) มีทั้งหมด 162 ชั้น โดยลิฟท์ที่มีความเร็ว 10 เมตร ต่อ 1 วินาที ภายในตึกประกอบด้วย อพาร์ทเมนต์ โรงแรม สำนักงาน ภัตตาคารหรู (*หมายเหตุ* ไม่รวมค่าขึ้นตึก BURJ KHALIFA)
 ไฮไลท์  นำท่านเดินทางเข้าสู่แคมป์ สนุกสนาน ทัวร์ตะลุยทะเลทราย ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย สุดตื่นเต้นพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบนผิว แบบฉบับชาวอาหรับ), SHI SHA(เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม้, GALA BAYA ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำดื่ม, การขี่อูฐ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย สไตล์บาร์บีคิว ดื่มด่ำบรรยากาศสุดคลาสสิค

ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางเข้าสู่สนามบินอาบูดาบี้
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY406

วันที่หก สนามบินอาบูดาบี้ – สนามบินสุวรรณภูมิ
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ…………
ทัวร์รัสเซีย