GT-MFM-NX02   mar-jun2018

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3D2N (NX)

ราคาเริ่มต้น 7,991 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: MFM-NX-419 Tag:
สายการบิน: NX

ทัวร์มาเก๊า
1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 3
2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
3. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่มาเก๊า
4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย
5. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

วันที่เดินทาง

10-12 มีนาคม 2561, 11-13 มีนาคม 2561, 13-15 มีนาคม 2561, 20-22 มีนาคม 2561, 21-23 มีนาคม 2561, 24-26 มีนาคม 2561, 26-28 มีนาคม 2561, 27-29 มีนาคม 2561, 28-30 มีนาคม 2561, 29-31 มีนาคม 2561, 01-03 เมษายน 2561, 02-04 เมษายน 2561, 03-05 เมษายน 2561, 04-06 เมษายน 2561, 05-07 เมษายน 2561, 07-09 เมษายน 2561, 08-10 เมษายน 2561, 09-11 เมษายน 2561, 10-12 เมษายน 2561, 11-13 เมษายน 2561, 12-14 เมษายน 2561, 14-16 เมษายน 2561, 16-18 เมษายน 2561, 18-20 เมษายน 2561, 19-21 เมษายน 2561, 20-22 เมษายน 2561, 21-23 เมษายน 2561, 22-24 เมษายน 2561, 23-25 เมษายน 2561, 24-26 เมษายน 2561, 25-27 เมษายน 2561, 26-28 เมษายน 2561, 27-29 เมษายน 2561, 28-30 เมษายน 2561, 29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561, 30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561, 01-03 พฤษภาคม 2561, 02-04 พฤษภาคม 2561, 03-05 พฤษภาคม 2561, 04-06 พฤษภาคม 2561, 05-07 พฤษภาคม 2561, 06-08 พฤษภาคม 2561, 07-09 พฤษภาคม 2561, 08-10 พฤษภาคม 2561, 09-11 พฤษภาคม 2561, 10-12 พฤษภาคม 2561, 11-13 พฤษภาคม 2561, 12-14 พฤษภาคม 2561, 13-15 พฤษภาคม 2561, 14-16 พฤษภาคม 2561, 15-17 พฤษภาคม 2561, 16-18 พฤษภาคม 2561, 18-20 พฤษภาคม 2561, 19-21 พฤษภาคม 2561, 20-22 พฤษภาคม 2561, 21-23 พฤษภาคม 2561, 22-24 พฤษภาคม 2561, 23-25 พฤษภาคม 2561, 24-26 พฤษภาคม 2561, 26-28 พฤษภาคม 2561, 27-29 พฤษภาคม 2561, 28-30 พฤษภาคม 2561, 29-31 พฤษภาคม 2561, 30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561, 01-03 มิถุนายน 2561, 02-04 มิถุนายน 2561, 03-05 มิถุนายน 2561, 04-06 มิถุนายน 2561, 05-07 มิถุนายน 2561, 06-08 มิถุนายน 2561, 07-09 มิถุนายน 2561, 08-10 มิถุนายน 2561, 09-11 มิถุนายน 2561, 10-12 มิถุนายน 2561, 11-13 มิถุนายน 2561, 12-14 มิถุนายน 2561, 13-15 มิถุนายน 2561, 15-17 มิถุนายน 2561, 16-18 มิถุนายน 2561, 17-19 มิถุนายน 2561, 18-20 มิถุนายน 2561, 19-21 มิถุนายน 2561, 20-22 มิถุนายน 2561, 22-24 มิถุนายน 2561, 23-25 มิถุนายน 2561, 24-26 มิถุนายน 2561, 25-27 มิถุนายน 2561, 26-28 มิถุนายน 2561, 27-29 มิถุนายน 2561, 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561, 30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561

ทัวร์มาเก๊า
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
06.00 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230
09.00 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินแอร์มาเก๊าโดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
11.35 น.
12.15 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX885

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย
16.00 น. ชั่วโมง)นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดผู่โถว- พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และนำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนานจากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าโชว์แทน)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า

จูไห่-มาเก๊า- วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเน เชี่ยน-กรุงเทพฯ
วันที่สามของการเดินทาง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ ..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน …. จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย….จากนั้นเดินทางต่อที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)

เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย…..เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
19.26 น. ออกเดินทางจากสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX882
19.00 น.
21.26 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
21.00 น.

ทัวร์มาเก๊า