TAI112

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป – ไทจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบ 4 วัน 3 คืน (IT)

ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: TAI-IT-567 Tag:
สายการบิน: TR

ทัวร์ไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101
ช้อป 2 ตลาดขึ้นชื่อ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)
4 วัน 3 คืน

วันที่เดินทาง

1-4 มี.ค. 61, 8-11 มี.ค. 61, 3-6 มี.ค. 61, 24-27 ก.พ. 61, 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 5-8 ก.ค. 61, 1-4 มิ.ย. 61, 20-23 เม.ย. 61, 21-24 มิ.ย. 61, 13-16 ก.ค. 61, 14-17 ก.ย. 61, 21-24 ก.ย. 61, 5-8 ต.ค. 61, 12-15 ต.ค. 61, 19-22 ก.ค. 61, 2-5 ส.ค. 61, 16-19 ส.ค. 61, 30 ส.ค.-2 ก.ย. 61

ทัวร์ไต้หวัน
วันแรก กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวน
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก ROW 5 ( GATE 5 ) สายการบิน TIGER AIR เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
20.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป…โดยสายการบิน TIGER AIR  เที่ยวบินที่ IT506 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
00.30+1 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ : KING’S PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้  ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” แล้วนำท่านสู่ ร้านชา ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสูง อาทิเช่นชาอู่หลง นอกจากนั้นยังมีชาเขียวผงสุดฮิต ที่สะดวกในการชงดื่มอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาต้มน้ำร้อน เพราะชาเขียวผงนี้สามารถชงได้กับน้ำอุณหภูมิปกติ และชงกับน้ำเย็นได้ หรือจะเพิ่มความอร่อยด้วยการชงกับยาคูลท์ เป็นต้นจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
พักที่ : REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว — ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพื่อนำท่านสู่ ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด อิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านถ่ายรูปกับตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP ศุนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ไต้หวันมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณท์เหมาะกับผิวหน้าคนเอเชีย
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่  ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
พักที่ : RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ GERMANIUM POWER — อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี — สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วเอเชีย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อนระลึกถึงวีรชนในสมัยปฎิวัติล้มระบอบแมนจู สมัยรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นเรื่อยมาถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ชมทหารประจำการเพื่อเคารพต่อดวงวิญญาณของวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ ซึ่งผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในการชมสถานที่นี้ จากนั้น ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้นำประเทศไต้หวัน
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
15.40 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน TIGER AIR  เที่ยวบินที่ IT505 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
18.45 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ทัวร์ไต้หวัน