1529290563697

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเกาสง ประเทศไต้หวัน 3 วัน 2 คืน (WE)

ราคาเริ่มต้น 11,911 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: TAI-WE-693 Tag:
สายการบิน: 07e3c43ee2a566089caa18782d27e30553cbd7d5

ทัวร์ไต้หวัน
นมัสการพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ 108 เมตร ณ วัดฝอกวงซาน
ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบัว / ขึ้น เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ
ชมสถานีรถไฟที่สวยที่สุด DOME OF LIGHT FORMOSA BOULEVARD STATION
ช้อปปิ้งจุใจย่านดังของเกาสง..ซินจูเจียง..EDA OUTLET MALL..ลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เกต
ทัวร์ไต้หวัน

วันที่เดินทาง

20-22 ก.ค. 61, 21-23 ก.ค. 61

ทัวร์ไต้หวัน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน (เมืองเกาสง) – ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร – ช้อปปิ้งซินจูเจียง
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์
E สายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน โดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 688 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
14.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดังสองของไต้หวันเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต การกลั่นน้ำมัน การขนส่งและเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ ท่าเรือเกาสงเป็นท่าเรือ 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดอกบัว(Lotus lake) เพื่อเข้าชม เจดีย์เสือเจดีย์มังกร (The Dragon and Tiger Pagoda ) 龙虎塔มีลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โดยมีความเชื่อว่า การเดินเข้าไปทางปากของมังกรและเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปลี่ยนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี ภายในเจดีย์จะมีบันไดวน 2 อันสำหรับขึ้นและลง เมื่อเดินขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวบริเวณรอบๆสระบัวที่สวยงามมาก นอกจากนี้ก็จะมีรูปปั้นและภาพวาดเรื่องราวต่างๆตามความเชื่อของลัทธิเต๋า เช่น นรก สวรรค์
นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ซินจูเจียง (Shinkuchan Shopping District, 新掘江) เป็นย่านช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้าเกียวกับแฟชั่นทุกแบบทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,นาฬิกา,เครื่องสำอางค์ ไปจนถึงร้านขนม,ของกิน,ร้านอาหาร,คาเฟ่ ชิคๆ คูลๆ เพราะเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นของเมืองนี้ด้วย มีทั้งร้านท้องถิ่นและแบรนด์จากต่างประเทศ คล้ายกับย่านซีเหมินติง(Ximending)ของเมืองไทเป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกาสง ติดกับสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Central Station อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก WENPIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เกาสง – วัดฝอกวงซาน – EDA OUTLET MALL – GERMANIUM – DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เกต – *OPTION TUNTEX 85 SKY TOWER*
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดฝอกวงซัน (foguang shan)佛光山 วัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีชื่อเสียงมากในไต้หวัน ตั้งอยู่ที่เมืองเกาสง ซึ่งมีท่านซิงหวินมหาเถระเป็นปฐมเจ้าอาวาส มุ่งเน้นงานด้านการศึกษาและช่วยเหลือสังคมและท่านมีอุดมคติว่าให้การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร,เน้นวัฒนธรรมในงานแพร่ธรรม, เน้นการสาธารณสุขในงานพัฒนาสังคม,เน้นการปฏิบัติธรรมเพื่อจรรโลงซึ่งจิตใจคนและได้ขยายการพัฒนาไปสู่ทวีปต่างๆทั่วโลก ปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกนับร้อยสาขา วัดฝอกวงซันมีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก มีการก่อสร้างโบสถ์ที่สวยงามและยังมีรูปปิ้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์ให้ท่านได้ชม อิสระท่านชมความยิ่งใหญ่สวยงามของวัดฝอกวงซานตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ EDA OUTLET MALL ช้อปปิ้งมอลล์ใหญ่ของเมืองเกาสง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าภายในเอาท์เลตซึ่งมีร้านค้ากว่า 200 ร้านค้าให้บริการทั้งแบรนด์เนมและสตรีทแบรนด์ อาทิเช่น BALENO,BURBERRY,G2000,CK,COACH,GUESS,GUCCI,NIKE,POLO,GIODANO และแบรนด์อื่นอีกมากมาย อิสระท่านตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
นำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม GERMANIUM มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ ซึ่งเป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพการช่วยในการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวันและปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ อิสระเลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
นำท่านชม DOME OF LIGHT ตั้งอยู่ที่สถานทีรถไฟใต้ดิน MRT FORMOSA BOULEVARD STATION เป็นที่ตั้งของโดมแห่งแสง เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเกาสง เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลีภายใต้แนวคิดของ ดิน,น้ำ,ลม,ไฟ แทนด้วยสี แดง,เหลือง,น้ำเงินและเขียว ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
นำท่านช้อปปิ้ง ลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เกต RUIFENG NIGHT MARKET แหล่งช้อปปิ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองเกาสง มีร้านค้ารถเข็นและแผงลอยมากกว่าหนึ่งพันร้านค้า ขายของพวกอาหาร,ขนม,เครื่องดื่มและยังมีเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,ของเล่น,ของสะสมเป็นที่นิยมมากของพวกวัยรุ่น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยและอิสระช้อปปิ้ง จนถึงเวลานัดหมาย
*OPTION TOUR สู่อาคารTuntex85SkyTower(高雄85大) เป็นอาคารที่สูงที่สุดของเมืองเกาสงและเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุของไต้หวัน ก่อนที่จะมีตึกไทเป 101(Taipei One Oh One) ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 2 มีความสูงทั้งหมด 82 ชั้น 378 เมตร แต่ชั้นที่เปิดให้ชมวิวจะอยู่ที่ชั้น 74 แต่ก็เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองเกาสง โดยจะมีร้านอาหารและคาเฟ่อยู่ด้วย ตึก Tuntex 85 Sky Tower ออกแบบโดยตามลักษณะของตัวอักษรจีน 高(gāo) ที่เป็นตัวแรกของชื่อเมืองเกาสง มีรูปร่างคล้ายกับปีรามิดที่มีมงกุฏอันใหญ่ยักษ์ขนาด 3 ชั้น อยู่ที่ด้านบนสุดทำให้เรียกตึกนี้ว่า 85 ชั้น ประกอบไปด้วยโรงแรม,ห้าง,ออฟฟิศและจุดชมวิว. (ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาทสามารถจองและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ)
 ที่พัก WENPIN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เกาสง – PIER 2 ARTS CENTER – ร้านพายสับปะรด – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์ศิลปะ Pier 2 Arts Center (駁二藝術特區) เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปขนาดใหญ่ของเมืองเกาสง ที่มีการนำเอาย่านโกดังเก็บของเก่าริมทะเลมาปรับเปลี่ยนศูนย์รวมผลงานทางด้านศิลปะที่ทั้งจัดแสดงอยู่กลางแจ้งและในโซนจัดแสดงพิเศษ มีรูปปั้นและผลงานประติมากรรมตั้งอยู่มากมายโดยรอบ ส่วนตามผนังของโกดังเก่าก็จะมีงานกราฟฟิคอยู่ด้วย มีโซนที่มีร้านค้าเฟ่ที่ตกแต่งเก๋ไก๋ตั้งเรียงรายกันอยู่ มีตลาดนัดแฟชั่นของมือสองและของทำมือทุกๆวันอาทิตย์ด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางสำหรับปั่นจักรยาน อิสระให้ท่านได้ชมงานศิลปะเก็บภาพประทับใจ เดินเล่นตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
นำท่านสู่ ร้านพายสับปะรด ร้านขนมชื่อดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ชิมขนมขึ้นชื่อและภายในร้านยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้ลองชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
15.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE689 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ทัวร์ไต้หวัน