ทัวร์แอฟริกา

ทัวร์แอฟริกา SAFARI CAPETOWN 6D3N BY SQ

ราคาเริ่มต้น 49,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: AFR-SQ-029 Tag:
สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

ทัวร์แอฟริกา
ขอนำท่านร่วมเดินทาง เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก พร้อมนำท่านท่องดินแดนแห่งซาฟารี
ตามล่าหา Big 5 กับเกมไดร์ฟ (Game Drive)
เดินเล่นชมเมือง ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชมวิวที่สูงสุด
และห้ามพลาดไฮไลท์ !! ล่องเรือชมแมวน้ำ, นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อันเลื่องชื่อ

วันที่เดินทาง

27 ม.ค.-01 ก.พ. 61, 10-15 มี.ค. 61, 7-12 เม.ย. 61, 23-28 เม.ย. 61, 5-10 พ.ค. 61, 26-31 พ.ค. 61, 26 ก.พ.-03 มี.ค. 61, 14-19 เม.ย. 61

ทัวร์แอฟริกา
17.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K8-20 สายการบินสิงคโปร์
แอร์ไลน์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระ
20.05น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ด้วยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ938
23.30น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะทำการเปลี่ยนเครื่อง

01.25น. นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 478
09.25น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ (Capetown) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาใต้ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก ด้านหน้าหันหน้าเข้ามหาสมุทรใหญ่ทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นกำแพง นำท่านเดินทางไป
สัมผัสชีวิต สัตว์อันเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือนกกระจอกเทศ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM) แหล่งท่องเที่ยวใน
บรรยากาศแบบทวีปแอฟริกา ชมวงจรชีวิตการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์สัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุด
นับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ ให้กับคนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็ว
ที่สุด ในโลกในบรรยากาศกลางท้องทุ่งแอฟริกา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านทดลองชิมเนื้อนกกระจอกเทศ ในแบบชาวแอฟริกันแท้ๆ
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ TABLE MOUNTAIN หรือ ภูเขาโต๊ะ 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เป็นภูเขาที่มีด้านบนสุดหรือยอด
เขาราบเรียบแลดูเหมือนโต๊ะภูเขามีความสูงถึง 1,087 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (CABLE
CAR) ซึ่งจุผู้โดยสารได้ ครั้งละ 65 คน และหมุมรอบแบบ 360 องศา
เพื่อให้ผู้โดยสารได้ชมทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่ บนยอด
เขามีพรรณพืชนานาชนิด และหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่
อื่นของโลก และจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเคปทาวน์ ซึ่ง
บนนี้ท่านสามารถมองเห็นมหาสมุทรแอตแลนติคได้ไกลสุดสายตา
**ในช่วงที่มีลมแรง หรือมีฝนตกกระเช้าไฟฟ้าจะหยุดวิ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน**
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
โรงแรมที่พัก GARDEN COURT NELSON MANDELE BOULEVARD หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามของชายฝังบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวย
สะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก แวะถ่ายภาพ ณ ชุดชมวิวของเส้นทาง
แคมป์แมนส์ พีค ไดรฟ์ (Chapman’s Peak Drive) ถนนเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกใน
เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นถนนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นถนนเลียบชายทะเลที่
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยถนนมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร และมีจำนวน โค้งของถนน
ถึง 114 โค้งอีกด้วย เป็นเส้นทางคดเคี้ยวบนหน้าผาสูงบางช่วงต้อเข้าไปในอุโมงใต้ภูเขา ซึ่งเป็น
เส้นทางที่เลียบชายทะเลที่มีความสวยงามอย่างน่าประทับใจท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตา
และน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้นเดินทางสู่
ท่าเรือฮูทเบย์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำ จำนวนมากที่พากันมานอน อาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกัน ตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอัน น่ามหศัจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งมังกร
จากนั้นนำท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่
แพ้กันนั้น คือ เหล่านกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่
บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ที่มีบ้านเรือนของเหล่า
มหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสี
คราม
นำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป หรือ แหลมแห่งความหวัง
(CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) นำท่านชมทิวทัศน์และจุดชมวิวอัน
สวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติก
ตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF
GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้า
จากโลกตะวันตกสู่โลกและทางตะวันออก ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ซึ่ง
ท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกัน
ได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง ได้เวลาสมควรนำท่านถ่ายรูปพักผ่อนและช้อปปิ้งบริเวณริม
อ่าวย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront) สถานที่
พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค่ำ อันงดงามรอให้ท่านได้สัมผัส ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรง
ภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนั้น อีกมุมมองที่ต่างและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี้
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวของท่าน อาหารค่ำอิสระตาม
อัธยาศัย)
โรงแรมที่พัก GARND COURT MANDELA BOULEVARDหรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ AQUILA RIVATE GAME RESERVE
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อถึงบริการท่านด้วยชาและกาแฟ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง
จากนั้นนําท่านนั่งรถ 4WD [Game Drive] ชมชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกาที่หายาก อาทิ แอนเทโลป
ม้าลาย ไฮยีน่า แม้กระทั่ง Big Five อันได้แก่ ช้าง สิงโต เสือดาว ควายป่า และ แรด

ซึ่งจะทําให้ท่านได้รับความประทับใจและตื่นเต้นกับประสบการณ์ครั้งนี้อย่างมิลืมเลือน
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
โรงแรมที่พัก GARND COURT MANDELA BOULEVARDหรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากอาหารเช้า ถึงเวลาอันควรนำทุกท่านสู่ สนามบินเคปทาวร์
10.40 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินชางฮี โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 479

06.10น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อแวะทำการเปลี่ยนเครื่อง
09.35น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 972
11.05น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ฯ
ทัวร์แอฟริกา