india2

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล อินเดีย จัยปูร์ 4 วัน (WE)

ราคาเริ่มต้น 13,331 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: IND-WE-101 Tag:
สายการบิน:

นำท่านเดินทางเข้าชม ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาลสุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความไว้วางใจแก่ อรชุมันท์ พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล “อัญมณีแห่งราชวัง” พระมเหสีติดตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนำพระองค์ในเรื่องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมเหสียิ่งนัก ครั้นในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิ้น พระชนม์ หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 การสิ้นพระชนม์ของ พระมเหสีทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยู่ถึงสองทศวรรษ ราชสมบัติส่วนใหญ่สูญเสียไปเพื่อการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์

วันที่เดินทาง

20-23 ต.ค. 60, 11-14 ส.ค. 60, 18-21 ส.ค. 60, 25-28 ส.ค. 60, 29 ก.ย.-02 ต.ค. 60, 6-9 ต.ค. 60, 13-16 ต.ค. 60, 09-12 พ.ย. 60, 16-19 พ.ย. 60

วันแรก กรุงเทพ ฯ – จัยปูร์
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai Smile Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
22.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองจัยปูร์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE337 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.40 ชั่วโมง)

วันที่สอง จัยปูร์ – อัครา – อัครฟอร์ด – จัยปูร์
01.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินจัยปูร์ นำท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า “ฮินดูสถาน” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน ที่โรงแรมตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าชม ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาลสุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความไว้วางใจแก่ อรชุมันท์ พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล “อัญมณีแห่งราชวัง” พระมเหสีติดตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนำพระองค์ในเรื่องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมเหสียิ่งนัก ครั้นในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิ้น พระชนม์ หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 การสิ้นพระชนม์ของ พระมเหสีทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยู่ถึงสองทศวรรษ ราชสมบัติส่วนใหญ่สูญเสียไปเพื่อการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นำท่านชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์จะฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่เป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยมมุสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์จะฮาน ถูกคุมขังเอาไว้และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมือง จัยปูร์ (Jaipur) หรือ ชัยปุระ เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดียและยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของรัฐราชสถาน และความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับ 7 ของประเทศอินเดีย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองชัยปุระมีประวัติศาตร์ยาวนานไม่ต่ำกว่า 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้าง มหานครสีชมพู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกว่าจะเดินทางถึงเมืองจัยปูร์)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CRIMSOM PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศอินเดี้ย..อินเดีย เรามีชุดให้ท่านไว้ใส่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำหรือท่านจะเลือกซื้อเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกได้คะ ในราคาย่อมเยาว์ *กรุณาสอบถามราคาที่หัวหน้าทัวร์คะ

วันที่สาม จัยปูร์ – ฮาวา มาฮาล
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind”
จากนั้นนำท่านชม ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) และพระราชวังแอมเบอร์ พระราชวังแห่งนี้เป็นปราสาทสูงใหญ่บนยอดเขาสูง ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของแนวป้อมปราการที่มีกำแพงเมืองทอดยาวเลื้อยคดเคี้ยวไปตามแนวเขา ว่ากันว่ากำแพงเมืองยาวกว่า 13 กิโลเมตร มองเผินๆ ก็นึกถึง กำแพงเมืองจีนได้เหมือนกัน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์ที่ 1 แห่งกองทัพพระเจ้าอัคบาร์ ราชวงศ์โมกุล เป็นป้อมปราการหินทรายแดงที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานของทั้งโมกุล(อิสลาม) และ ฮินดูที่เข้ากันอย่างสวยงามลงตัว ( พิเศษ!! รวมค่าพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง ซึ่งสามารถขึ้นไปได้ 2 แบบคือขาไปขึ้นโดยช้างหรือรถจี๊ป แต่ขากลับต้องเป็นจี๊ปเท่านั้น )
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านชม “ซิตี้ พาเลส” (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ำขนาดมหึมา 2 ใบ ทำจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน้ำที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ …
จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่น ตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองสีชมพู
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่สี่ จัยปูร์ – กรุงเทพฯ
02.15 น. ออกเดินทางจากเมืองจัยปูร์ เพื่อกลับสู่ประเทศไทย โดยสารการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE338
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……….
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**