images

ทัวร์ยุโรป Hello PARIS…Paris France 6D3N (EY)

ราคาเริ่มต้น 35,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: FRA-EY-096 Tag:
สายการบิน: etihad-airways-logo

◊ เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก
◊ ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน
◊ ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคริมฝั่งแม่น้ำ
◊ ชมความงดงามปราสาทเชอนองโซที่เมืองตูร์ ชมพระราชวังแวร์ซายส์
◊ ช้อปปิ้งกระจายย่านถนนชองป์สเอลิเซ่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท
◊ อิสระฟรีเดย์ 1วัน ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวเมืองปารีส เมืองแห่งแฟชั่นตามอัธยาศัย

วันที่เดินทาง

20-25 ก.ย. 60, 05-10 ต.ค. 60, 22-27 พ.ย. 60, 11-16 ต.ค. 60, 08-13 พ.ย. 60, 06-11 ก.ย. 60, 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 60

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
15.00น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋าสัมภาระ
18.20น. ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY 405
22.00น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่สอง สนามบินปารีสชาร์ล เดอ โกลด์ – ปารีส – มหาวิหารนอเทรอดาม – หอไอเฟล – ถนนชองป์ส เอลิเซ่ –
ประตูชัยนโปเลียน – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ร้านDuty Free – ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 อาหารเที่ยง

02.15 เดินทางสู่ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY031
07.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานปารีส ชาร์ลเดอโกล Paris Charles de Gaulle Airport (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่าน ถ่ายภาพที่มหาวิหารนอเทรอดาม (Cathédrale Notre Dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอด ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นนำท่านถ่ายภาพจัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นำท่านถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับประตูชัยนโปเลียน (The Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแก่เวลาให้ท่านช้อปปิ้งที่ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ ถนนสา ยแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส เป็นย่านการค้าที่ประกอบไปด้วยโรงละคร คาเฟ่ต์ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนม มากมายสองข้างทางมีต้นเชสต์นัด ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ ถนนสายนี้ได้รับการขนามนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายนำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากนั้นไปช้อปปิ้งต่อที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
(อิสระอาหารคำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 ที่พัก: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม เมืองตูร์ – เข้าชมปราสาทเชอนองโซ – ปารีส
 อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ (Loire) ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำลัวร์ทางตอนเหนือและแม่น้ำแชร์ทางตอนใต้ลุ่มแม่น้ำลัวร์เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงแคว้นลัวร์และเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส คือ 1,013 กิโลเมตรหล่อเลี้ยงต้นองุ่นหลายร้อยตำบลในหลายแคว้น สองฟ ากฝั่งมีปราสาทหรือชาโตสำคัญของกษัตรีย์ฝรั่งเศส และเชื้อพระวงศ์ที่สวยงามนับพันแห่ง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3)
บ่าย นำท่านเข้าชม ปราสาทเชอนองโซ (Chateau de Chenonceau ชาโตเดอเชอนองโซ)” สร้างบนฝั่งแม่น้ำแชร์ และสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีหลักฐานทางเอกสาร เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์ เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ Menier ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างส ถาปัตยกรรมโกธิค และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล โดดเด่นด้วยหน้าต่าง ประดับกระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน เป็นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลัก แยกจากกันเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องที่แกะสลักที่สวยที่สุดห้องหนึ่งในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4)
หลังทานอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 ที่พัก: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สี่ อิสระเต็มวันท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 อาหารเช้า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 5)
อิสระตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง
โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารีส ระบบขนส่งปารีส ทั้งรถไฟเมโทร รถไฟERE รถบัสประจำทาง จะแบ่งเป็นโซนการเดินทางเป็น5โซน ลักษณะเป็นวงกลมโดนัท เริ่มนับโซน1จากจุดศูนย์กลาง ขยายทีละวงออกไปรอบนอก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะเน้นจำโซนหลักๆในกรุงปารีส อยู่ในเขตโซน1-2 จะมีเพียงพระราชวังแวร์ซายส์ที่อยู่โซน4,สนามบินชาร์ลเดอโกล และดิสนีย์แลนด์อยู่โซนที่5 บัตรโดยสารในปารีสจึงมีหลายแบบ และเชื่อมระบบขนส่งอย่างMetro,RER,Tram,รถประจำทางเชื่อมระบบเข้าด้วยกัน หรือท่านสามารถลองซื้อตั๋วโดยสารแบบ ตั๋ววัน(Mobilis) เป็นตั๋วเหมาจ่ายที่สามารถขึ้นรถประเภทใดก็ได้ไม่จำกัดภายใน1วัน ซึ่งก็จะมีให้เลือกเป็นโซนๆตามสถานที่ที่ต้องการไปเช่นโซน1-2อยู่ที่ประมาณ7ยูโร หรือ1-5อยู่ที่ประมาณ16.60ยูโร จะเลือกช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
โดยท่านอาจเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาดโดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได้พบตัวละครดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mous e), โดนัลด์ดั๊ก (Donald Duck ), กูฟฟี่ (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วยเครื่องเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขายอาหารและของที่ระลึก
หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคนเดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสำรวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
 ที่พัก: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ห้า พระราขวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท – สนามบินชาร์ลเดอโกลล์
 อาหารเช้า,เที่ยง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6)
เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ ที่1 4 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่นโบสถ์หลวงประจำพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง,ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้อ งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท ช้อปปิ้ง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกกับการช้อปปิ้งแบรนด์ดัง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 80 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าซื้อตามช็อปทั่วไป ราคาสินค้าที่นี่ลดราคาตั้งแต่ 33% – 60% หรือมากกว่านั้น ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินค้าที่อาจจะหลุดเทรนด์ไปแล้วในช่วงฤดูที่ผ่านไป แต่สำหรับคนไทยผมว่าน่าจะคุ้มเลยทีเดียว เพราะคุณจะได้ของมือหนึ่งราคาถูก เพียงแต่อาจจะไม่ล้ำนำหน้าเพื่อน ๆ ของคุณนั่นเอง จะมีแบรนด์ดัง ๆ ที่คนไทยชอบซื้อกระหน่ำซัมเมอร์เซลส์ให้ดูล่ะกันนะครับ สำหรับรสนิยมส่วนตัวและตัวแปรสำคัญคืออานุภาพของเงินสดหรือบัตรเครดิตของคุณนั่นเอง ท่องไว้นะดี ๆ นะครับ เงินคือพระเจ้า เงินคืออำนาจ ดลบันดาลของทุกอย่างที่ท่านต้องการได้ที่นี่ ไหน ๆ ก็มาถึงฝรั่งเศสแล้วระบายเงินกันไปก่อนกลับไทยค่อยว่ากันใหม่ แบรนด์ต่าง ๆ อาทิเช่น Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger etc; (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกลล์เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.50น. นำท่านเดินทางกลับ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 038
วันที่หก สนามบินอาบูดาบี้ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.40น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี้ แวะเปลี่ยนเครื่อง
10.25น. เดินทางสู่ประเทศไทย เที่ยวบินที่ EY404
20.20น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ