ทัวร์อิตาลี

ทัวร์ยุโรป รีเวียร่า อิตาลี 8 วัน 3 คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น 34,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: FRA-EK-261 Tag:
สายการบิน: Image

ทัวร์ยุโรป
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (50 กม.) เมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี เป็นเมืองเอกของจังหวัดโคโม่ ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง
นำท่าน ชมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของอิตาลีตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดียที่นอกจากจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลีแล้วยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีอีกด้วย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพื้นที่โดยรอบประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ

วันที่เดินทาง

20-25 มิ.ย. 62, 13-18 ก.ย. 62, 27 ก.ย.-02 ต.ค.6 2, 07-12 มิ.ย. 62, 18-23 ต.ค. 62, 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 62, 8-13 พ.ย. 62, 11-16 ต.ค. 62

ทัวร์ยุโรป
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
18.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ เคาน์เตอร์ T ประตู 8-9
เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
08.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373/EK101
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-โคโม่-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0050-0335 น. *.*.*.
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
08.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น..หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว…
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (50 กม.) เมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี เป็นเมืองเอกของจังหวัดโคโม่ ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง
นำท่าน ชมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของอิตาลีตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดียที่นอกจากจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลีแล้วยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีอีกด้วย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพื้นที่โดยรอบประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก NOVOTEL MALPENSA หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง มิลาน-เอส-นีส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
ระหว่างทางผ่าน เมืองเอส (EZE) (309 กม.) หมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมชายฝั่งริเวียร่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของประเทศบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 429 เมตร
อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย….
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีส (NICE) (13 กม.) ประเทศฝรั่งเศส เมืองพักตากอากาศทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่เรียกว่า เฟรนช์ริเวียร่า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่มกลายมาเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรีย ซึ่งจะมานีสเพื่อที่จะพักผ่อนหย่อนใจ ชายหาดของนีสไม่ใช่หาดทรายแต่จะเป็นหินก้อนเล็กๆ ซึ่งคือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนีส …
…ชมเมืองนีสในส่วนที่เป็นความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ติดริมทะเลและผ่านชมถนนที่เรียกว่า พรอมเมนาดเดซองแกลส์ฝั่งน้ำสีครามและเมืองรีสอร์ท ทีมีความแตกต่างในเรื่องค่าครองชีพที่แพงจากผู้คนที่มีกำลังซื้อมาอาศัยที่เมืองนีส ด้วยอากาศที่อบอุ่นจากแสงอาทิตย์มากเป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักการอาบแดดและถือเป็นแฟชั่นคนรวยที่ทำอย่างไรให้สีผิวเป็นสีน้ำตาลหรือเพื่อเรือนร่างมีร่องรอยของเผาของแดริมทะเลนี่คือแฟชั่นค่านิยมของชาวเมืองนีส
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมาสเซนา (PLACE MASSENA) ตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นริมหาดบนถนนพรอมเมอนาร์ด เดส์ อังเกสล์ (PROMENADE DES ANGLAIS) เป็นถนนเลียบชายหาดที่สวยงามเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก PARK INN NICE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง นีส-คานส์-โมนาโค-เจนัว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) (34 กม.) เมืองชายทะเลเล็กๆ ที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีและเป็นเมืองที่ใช้สถานที่ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่โด่งดังไปทั้งโลก
อิสระให้ท่านถ่ายภาพ PALIS DES FESIVALS ตามอัธยาศัย และผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนน
ลา กรัว เชต ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งเรียงรายไปด้วยต้นปาล์ม และร้านค้าบูติกแบรนด์ต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย…
….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนติคาร์โล (MONTE CARLO) (56 กม.) เมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนปลายของฝรั่งเศส …ระหว่างทางนำท่านเดินทางสู่เมืองเอส (EZE) (9 กม.) เมืองที่อยู่ริมชายฝั่งริเวียร่า ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองแห่งน้ำหอมซึ่งเป็นโรงงานน้ำหอมเก่าแก่ชื่อดังอย่าง FRAGONNARD RIVIERA ให้ได้ชมกัน…
นำท่าน ชมเมืองโมนาโค ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1875 ที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค
…จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่าจอดเรือยอร์ชอันหรูหราซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง และร่ำรวยของดินแดนแห่งนี้ ….
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (181 กม.) เมืองศูนย์กลางที่เรียกว่า เปียซซ่าเดย์ เฟร์รารี่ บริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆ
ที่พัก MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง เจนัว-มิลาน-ดูไบ-ประเทศไทย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมเมืองเจนัว บริเวณย่านศูนย์กลางที่เรียกว่า เปียซซ่า เดย์ เฟร์รารี่ บริเวณที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา เคยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆ ชมย่านเมืองเก่าที่ยังคงบรรยากาศของวันเวลาและกลิ่นอายของชุมชนในสมัยก่อนที่ยังคงมีอาคารโบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมัน ซึ่งล้วนแต่มีอายุมากกว่า 500 ปีขึ้นไป ซึ่งอดีตเป็นแหล่งรวมของกะลาสี พ่อค้า และผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ….
นำท่านชม (ภายนอก) มหาวิหารซานลอเรนโซ (BASILICA DI SAN LORENZO) หรือโบสถ์ซานลอเรนโซ สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิค ราวศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ประจำตระกูลเมดิซิ ตระกูลผู้ทรงอำนาจในอดีต แบ่งเป็นมี 3 ส่วนให้ชมคือ โบสถ์,ห้องสมุด,สุสานประจำตระกูล ตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินสีต่างๆสวยงาม ภายในมียอดโดมเป็นภาพวาดการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่วาดขึ้นตั้งแต่คริสตศวรรษที่16 หอคิลป์จัดแสดงภาพวาดและงานประติมากรรมในสมัยคริสตศวรรษที่15–16 อันเป็นช่วงเวลาแห่งการพื้นฟูศิลปะวิทยาการ,ห้องโถงภายในมีสุสาน ตั้งของหลุมศพบุคคลสำคัญในตระกูลเมดิซิตกแต่งสวยงาม…
นำท่านเดินทางสู่ SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหล่งช้อปปิ้งใกล้เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุด ที่มีร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า เช่นแบรนด์ VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE & GABBANA ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN)…จากนั้นนำท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ
นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่าน
ช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย …นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092/EK372
วันที่หกของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0625-0940 *.*.*.
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
ทัวร์ยุโรป