ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศล EASY WINTER STUNNING NORMANDY FRANCE 7D4N (TG)

ราคาเริ่มต้น 48,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: FRA-TG-223 Tag:
สายการบิน: tg

ทัวร์ยุโรป
นำท่านชมย่านเมืองเก่า และถ่ายภาพกับ มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหาร
นอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) มหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างในสไตล์โกธิค เริ้มต้นก่อสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิหารได้ถูกระเบิดซึ่งเกือบทำลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม นอกจากนั้นภายในมหาวิหาร มีหลุมศพที่เก็บหัวใจของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ กษัตริย์ที่สำคัญของอังกฤษอีกด้วย
แล้วนำท่านชม นาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros Horloge) หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมือง

วันที่เดินทาง

18-24 ม.ค. 62, 15-21 ก.พ. 62

ทัวร์ยุโรป
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 3-4
ของสายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
00.05 น. ออกเดินทางสู่ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ TG930
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 2 ปารีส – รูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – นาฬิกาดาราศาสตร์ – อ็องเฟลอร์ – ท่าเรืออ็องเฟลอร์
ก็อง
06.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ รูอ็อง (Rouen) ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโรมัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน
แม่น้ำสายหลักของฝรั่งเศสซึ่งไหลผ่านกรุงปารีสเช่นกัน ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของนอร์ม็องดี ซึ่งปัจจุบันแคว้นนอร์ม็องดีได้แยกออกเป็น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์ม็องดี และ บัส-นอร์ม็องดี ซึ่งเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่และมั่งคั่งที่สุดของยุคกลาง เพราะเป็นเมืองท่าสำหรับการค้าทางเรือ อีกทั้งเมืองแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่โจนออฟอาร์กถูกเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1431 อีกด้วย
นำท่านชมย่านเมืองเก่า และถ่ายภาพกับ มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหาร
นอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) มหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างในสไตล์โกธิค เริ้มต้นก่อสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิหารได้ถูกระเบิดซึ่งเกือบทำลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม นอกจากนั้นภายในมหาวิหาร มีหลุมศพที่เก็บหัวใจของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ กษัตริย์ที่สำคัญของอังกฤษอีกด้วย
แล้วนำท่านชม นาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros Horloge) หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)
นำท่านเดินทางสู่ อ็องเฟลอร์ (Honfleur) ระยะทางประมาณ 91.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง เมืองแสนคลาสสิคอีกเมืองหนึ่งของแคว้นนอร์มันดี ตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน เป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมืองท่าการค้าทางเรือที่สำคัญในอดีต ก่อนพัฒนากลายเป็นเมืองท่าสำหรับจอดเรือยอร์ซที่มีทิวทัศน์โดดเด่นดังเช่นในปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ก็อง (Caen) ระยะทางประมาณ 67.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
55 นาที เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส และเป็นเมืองสำคัญทางแผนยุทธศาสตร์นอร์ม็องดี
(D-Day) ภารกิจสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (2)
พัก ณ โรงแรม Novotel Caen Côte de Nacre หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ก็อง – มงแซง มิเชล – หาดโอมาฮา – ก็อง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ มงแซงมิเชล (Mont Saint-Michel) ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เข้าชมวิหารคริสตจักรที่ตั้งอยู่กลางทะเลชายฝั่งแถบตะวันตกของฝรั่งเศส จากความสวยงามของตัววิหารและรวมกับสภาพแวดล้อม ทำให้สถานที่แห่งนี้สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว วิหารแห่งนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 เพื่อสักการบูชาแซงต์มิเชล หรือเซนต์ไมเคิล
ซึ่งความยิ่งใหญ่อลังการ เทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรมเลยทีเดียว ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ นับว่าเป็นปราการธรรมชาติในยุคกลางที่มีความสูงถึง 155 เมตร บนยอดของวิหาร
มีรูปปั้นทูตสวรรค์มิคาเอล ซึ่งในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส วิหารแห่งนี้ได้กลายมาเป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง กระทั่งวิกตอร์ อูโก ได้รณรงค์ยกเลิกการเป็นสถานที่คุมขังและได้มีการบูรณะจนกลายมาเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตกอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (4)
นำท่านเดินทางสู่ หาดโอมาฮา (Omaha beach) ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลนอร์ม็องดี หันหน้าเข้าสู่ช่องแคบอังกฤษ มีระยะทางยาว
8 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จากเหตุการณ์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดี เพื่อโจมตีเขตยึดครองของกองทัพนาซี เยอรมันในประเทศฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ก็อง (Caen)

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)
พัก ณ โรงแรม Novotel Caen Côte de Nacre หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ก็อง – โบสถ์เซนต์ปิแอร์ – ปราสาทเมืองก็อง – โบสถ์ชาย – ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ – ปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นำท่านชมสถานที่สำคัญของเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มากว่าพันปี
ชม โบสถ์เซนต์ปิแอร์ (St Pierre Cathedral) สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เอกลักษณ์ของโบสถ์นี้ คือ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะโกธิค และเรอแนสซองค์
และชม ปราสาทเมืองก็อง (Château Ducal) ปราสาทที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
วิลเลี่ยมที่ 1 กษัตริย์แห่งอังกฤษและดยุคแห่งนอร์ม็องดี เป็นปราสาทที่มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามร้อยปี ระหว่างอังกฤษ และฝรั่งเศส ทำให้กำแพงของปราสาทแห่งนี้ เป็นกำแพงที่หนาแน่นที่สุดในยุโรป
จากนั้นชม โบสถ์ชาย (Abbaye aux Hommes) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 เพื่อไถ่บาปจากการแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของพระองค์ โบสถ์แห่งนี้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นสถานที่ต่างๆ เช่น รับรองแขกสำคัญ, โรงเรียน รวมถึงเป็นที่หลบภัยในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย และเป้นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดของฝรั่งเศส

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (7)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 234 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์
ชื่อดัง จากทั่วโลกมากกว่า 100 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าตามช้อปทั่วไป อาทิเช่น Giorgio Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
พัก ณ โรงแรม Best Western Plus Velizy หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล –
ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
นำท่านชมเมืองปารีส ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส และเป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารี อังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน ในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส
ผ่าน ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champ Elysees) ถนนที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นต้นแบบถนนราชดำเนินของประเทศไทย แล้วผ่านชม ประตูชัย (Arc de triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ที่ได้รับชัยชนะในการทำสงคราม

แล้วนำท่านชมความสวยงามของ มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) จากบริเวณภายนอก หนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลก โบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงปารีส อีกทั้งเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สร้างในสไตล์โกธิค เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1163 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1345 แต่มีการปรับปรุงซ่อมแซมความเสียหายอยู่เรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย ภายในและภายนอกอาคารประดับประดาด้วยประติมากรรม และหน้าต่างกระจกสี ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก
จากนั้น นำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่โตที่สุดของโลก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในปารีส ภายในพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาวัตถุโบราณที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลก คือ ภาพโมนาลิซ่า อันเลื่องชื่อ ผลงานโดย ลีโอนาโด ดาวินชี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (9)
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส ในจุดชมวิวที่เห็น
หอไอเฟลในมุมมองที่สวยงาม

จากนั้น นำท่านสู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าอันโด่งดังและเก่าแก่ของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีอย่างหลากหลาย เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
พัก ณ โรงแรม Best Western Plus Velizy หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 ปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (10)
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG931
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 7 กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์ยุโรป