wcnt230134

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 8 วัน (QR)

ราคาเริ่มต้น 89,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม

วันที่เดินทาง

กุมภาพันธ์ 67 – ตุลาคม 67

 ทัวร์ยุโรป 

วันแรกของการเดินทาง (1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – เจนีวา (สวิสฯ)

16.30     สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

19.30     นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เที่ยวบินที่ QR835

23.00     เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สองของการเดินทง (2)        เจนีวา – อีวัวร์ – แอนน์ซี – ชมเมือง  

01.40     ออกเดินทางต่อสู่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR101

06.10     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา นำท่านเดินทางสู่เข้าสู่ตัวเมือง “เมืองเจนีวา” (Geneva) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซึ่งรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก ,องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา จากนั้นเดินทางสู่เมือง “อีวัวร์” “Yvoire”

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านชมหมู่บ้านอีวัวร์ ตัวเมืองสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง ตั้งอยู่ติดทะเลสาบเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ ชมบ้านเมืองโบราณยุคกลางที่เก่าแก่ของฝรั่งเศสซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี แต่ยังคงรักษาสภาพสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงประตูเมืองและกำแพงอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างดี เดินทางสู่เมือง อานซี (Anncy) (217 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขต อับปอร์ซาวอยอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซี และเห็นวิวเทือกเขาแอล์ปในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆ และยังได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์” ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ และยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซี อีกด้วย ฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมืองริมทะเลสาบตามอัธยาศัย

ค่ำ          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: MERCURE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สามของการเดินทาง(3) แอนน์ซี – ชาโมนิกซ์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขามองค์บลังค์

                                   โลซานน์ – เวเวย์

เช้า         บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) เมืองที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ป ที่เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส มีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม นําท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก  ถูกสร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.1955 ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 45 นาที จนถึงสถานีไอกุย ดู มิดิ จากสถานีนี้ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร ในท่านอิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย ท่านสามารถลองพิสูจน์ความกล้า โดยการยืนอยู่บนกล้องกระจก (Step into the Void) เปิดครังแรกในปี 2013 โคลงสร้างทั้งหมดเป็นแก้วชนิดพิเศษ มีพื้นเป็นแก้วใสสามารถมองเห็นหุบเหวด้านล่างได้อย่างชัดเจน

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองชาโมนิกซ์ ที่น่ารักแห่งนี้ตามอัธยาศัย เมืองนี้เคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาว ค.ศ. 1924 ซึ่งเป็นการจัดโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งแรก ตั้งอยู่ทางเหนือของยอดเขามองค์บล็อง เมืองชาโมนิกซ์ ถือเป็นหนึ่งของสถานที่พักตากอากาศด้านสกีที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศส ตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามและบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างฝรั่งเศส, อิตาลีและเยอรมัน / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง เวเวย์ (Vevey)  เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิสริเวียร่า เมืองเล็กๆ แต่มีความน่าสนใจแห่งนี้ ในศตวรรษที่ 19 นักประพันธ์ ศิลปิน และนักดนตรีทั่วยุโรป ต่างก็มาพักที่เมืองตากอากาศที่นี่ เช่น Ernest Hemingway และดาราตลก Charlie Chaplin ผู้ใช้เวลาตลอดระยะเวลา 25 ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิต 

ค่ำ          บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก: MODERN TIME, VEVEY หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการดินทาง (4) เวเวย์ – มองค์เทรอซ์ – นั่งรถไฟ Golden Pass Express

                             พิชิตยอดเขากลาเซียร์ 3,000 – อินเทอลาเคน

เช้า         บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่าน นั่งรถไฟขบวนโกลเดนพาสไลน์ (Golden Pass) ผ่านหุบเขา ทะเลสาบ ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเจนีวาตลอดเส้นทาง ผ่านหุบเขา ที่ราบ บ้านและหมู่บ้านฟาร์มสเตย์อีกหลายแห่ง บรรยากาศสวยงามน่าประทับใจทุกฤดูกาล จากนั้นนำท่านสู่โกล ดู ปิลยง (COL DU PILLON) เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน สู่กลา เซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” (GLACIER 3000) บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาพร้อมชมวิวแบบพาโนรามา

อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ การนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าที่นักสกี ใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา นั่งรถสโนว์บัส (SNOW BUS) วิ่งไปบนหิมะ, นั่งถาดเลื่อน (SNOW SLED) และ ALPINE COASTER หรือการนั่งเก้าอี้บนรางเลื่อนที่หวาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม อิสระกับการเดินเล่น ชมเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองสวิสฯ ตามอัธยาศัย

ค่ำ          บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ที่พัก: THE HEY / DAS HOTEL SHERLOCK HOLM หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) นั่งกระเช้ากรินเดลวาลด์ เฟียส – ซุก – ซูริค

เช้า         บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่ ยอดเขากรินเดลวาลด์เฟียสต์ “GRINDELWALD FIRST” หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิส นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเฟียสต์ ที่มีความสูง 2,168 เมตร จากระดับน้ำทะเล เดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา First Cliff Walk ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         เดินทางเดินทางสู่ “เมืองซุก” เมืองเก่าที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 โดยเคานต์แห่ง Kyburg มีศาลากลางสไตล์โกธิกช่วงปลายที่สร้างขึ้นในปี 1505 และโบสถ์  St. Oswald จากช่วงเวลาเดียวกันโดยมีหอนาฬิกา Zytturm ประจำเมือง สูง 52 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่กำแพงเมืองเก่า เดินเล่นย่านเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไปตามถนนแคบๆ คดเคี้ยว อันงดงามของเมืองเก่า ผ่านบ้านเรือนสีสันสดใส ร้านบูติกสวยๆ ไปสุดที่ Landsgemeindeplatz จัตุรัสหลักริมทะเลสาบ เดินเล่นริมทะเลสาบ ที่ร้านกาแฟบนทางเท้าที่มีอยู่มากมาย หรือเลือกซื้อนาฬิกาสวิสฯ รุ่นยอดนิยม ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่เมืองซูริค

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: INTERCITY HOTEL, AJA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่หกของการเดินทาง (6) ซูริค – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น้ำตกไรน์

                                สไตน์ อัมไรน์ – ซูริค  

เช้า         บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        หลังอาหารนำคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen  เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  จากนั้นเดินทางสู่เมือง “สไตน์ อัม ไรน์” เดินเล่นชมเมืองสไตน์ อัม ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำเฟสโก้บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี  

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พัก: INTERCITY HOTEL ZURICH, AJA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า         บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารอิสระกับการเดินเล่นชมเมือง หรือเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายที่ย่านถนน ‘บานโฮฟสตราเซ’ (Bahnhofstrasse)  ซึ่งเป็นย่านการค้าที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึก และ ร้านค้าชั้นนำชื่อดัง เช่น Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, Burberry,  Prada, Cartier, Dior, Blancpain, Bvlgari, Franz Carl Weber, Giorgio Armani, Hackett London, H&M, Mont Blanc, Salvatore Ferragamo, Tiffany and Co., Tissot, Tommy Hilfiger, Vacheron Constantin เป็นต้น…….ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน…นำท่านเช็คอิน และทำ TAX REFUNED

15.55     เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096

23.45     ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปดของการเดินทาง (8) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

01.45     เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834

12.05     เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**************** SWISS 8 DAYS QR 2024 ****************

ทัวร์ยุโรป