ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน 4คืน (TG)

ราคาเริ่มต้น 35,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: AUT-TG-182 Tag:
สายการบิน: tg

ทัวร์ยุโรป
บินหรู บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)สะสมไมล์ได้50% น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
ออสเตรีย ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่งปราก
สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่
เมนูพิเศษ!!! เป็ดสไตล์โบฮีเมียน, ปลาเทราท์ย่างเกลือ

วันที่เดินทาง

19-25 มี.ค. 63, 6-12 ก.พ. 63, 20-26 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 12-18 มี.ค. 63, 22-28 เม.ย. 63, 13-19 พ.ค. 63, 10-16 มิ.ย. 63, 17-23 มิ.ย. 63

ทัวร์ยุโรป
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (Thai airways) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
01.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เที่ยวบินที่ TG936
(บินตรงใช้เวลาในการเดินทาง 11ช.ม30นาที)
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก -สวนมิราเบล  อาหารเที่ยง,เย็น
07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง315 กม.4.30ช.ม)
เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่1 พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง
บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน ถ่ายรูปที่ ฮัลล์สตัทท์ สิ่งแรกที่ทำให้ฮัลล์สตัทท์ โดดเด่นคืออากาศอันแสนบริสุทธิ์ เงียบสงบ ฉากหลังเป็นภูเขาสูงชันโอบล้อมเมือง ทะเลสาบสีฟ้า บ้านเรือนน่ารักๆ ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ลงมาตามแนวเขาและยังเป็น หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในSalzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCOCulturalHistoricalHeritage ถ่ายรูปสวยๆที่เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลซ์บูร์ก ( Salzburg ) ออสเตรีย (ระยะทาง72กม.1.30 ช.ม) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์ร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสารท(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนต์เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้น นำท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell garden ) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ ถ่ายรูปสวยๆที่เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อที่2 อาหารจีน
 ที่พัก: Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมใน Salzburg ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ**

วันที่สาม เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ- กรุงปราก(เช็ค)  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่3
นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 216 กม.3.30 ช.ม.) นำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำท่านถ่ายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Vltava River)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่4 อาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง 172 กม.2.30 ช.ม.) สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปรากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ถ่ายรูปคู่ สะพานชาร์สล์ (Charles Bridge) เป็นสะพานคนเดินทำจากหิน สะพานสีคล้ำทะมึน อายุกว่า 600 ปี มีรูปปั้นต่างๆ ตลอดสองข้างของสะพานต่างสีต่างสมัยกัน โดยที่วิวทิวทัศน์ข้ามแม่น้ำ Vlatava ก็ดี รูปปั้นก็ดี ตัวบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำก็ดี ชมโบสถ์พระแม่ (Church of Our Lady Before Týn) เป็นสถานที่สำคัญในเขตเมืองเก่าของเมือง และเป็นโบสถ์หลักของเขตเมืองเก่ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งในย่านเมืองเก่าของกรุงปราก นาฬิกานี้ถูกติดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1410 และหลังจากนั้นได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมนาฬิกานี้โดยเดอะมาสเตอร์ ฮานาส (The Master Hanus) ปัจจุบันนาฬิกาเรือนนี้นอกจากจะดูสวยงามแล้ว ก็ยังใช้งานได้ดี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ มื้อที่5 อาหารท้องถิ่นเมนู เป็ดสไตล์โบฮีเมียน
 ที่พัก: Iris Hotel Eden Prague 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในกรุงปราก ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ**

วันที่สี่ ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า (สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาว่า  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่6
นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก(Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบ ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์ วิตัส(St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญใน อดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4,พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง(Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกวางจำหน่ายอยู่มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 7 อาหารจีน
บ่าย นำเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากนั้น นำท่านเดินทางไป ปราสาทบราติสลาว่า(Bratislava castle) (ถ่ายรูปด้านนอก)ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่งแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหายจากนั้นมีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956-1964 ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้ และอิสระเดินเล่นถ่ายรูป
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ มื้อที่8 อาหารจีน
ที่พัก: Holiday Bratislava 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีโรงแรมในบราติสลาว่าติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล**

วันที่ห้า เวียนนา (ออสเตรีย) – Designer Outlet Parndorf – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวัง Hofburg- มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ถนนคาร์เนอร์สตรีท  อาหาร เช้า, – , เย็น
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่9
นำท่านเดินทาง สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ แหล่งช้อปปิ้งสุดหรู และสวนสาธารณะที่สวยงามมากมาย ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ช้อปปิ้ง Designer Outlet Parndorf (ระยะทาง43 กม.1 ช.ม.) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย จากนั้น เดินทางไปนำท่านชมภานใน พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) เป็นอาคารในสไตล์โรโคโคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมมรดกโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศแห่งนี้หลายล้านคนชื่นชมการตกแต่งอันหรูหราในแต่ละห้องของพระราชวังเชินบรุนน์ ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาและบรรดาผู้ปกครองแห่งประเทศออสเตรียพระองค์อื่นๆ
จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพด้านนอก พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย และยังเป็นพระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี้ เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์ฮอฟบวร์ก ตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์สุดท้าย ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของสาธารณรัฐออสเตรียในเวลาต่อมา สมควรแก่เวลา นำท่านถ่ายภาพด้านนอก มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St.Stephens Cathedral) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเมืองเวียนนา โบสถ์แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นทั้งผลงานศิลปะเชิงศาสนา และเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของออสเตรีย โดยสถานที่แห่งนี้ถูกใช้จัดงานของรัฐและพิธีทางศาสนาอื่นๆ ในหลายๆ วาระ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1147 เพื่ออุทิศแด่นักบุญสตีเฟ่น โดยสร้างตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโกธิค (Gothic) ที่ให้ความรู้สึกน่าเกรงขาม และโรมานเนสก์ (Romanesque) ที่อ่อนช้อยงดงาม องค์ประกอบในสไตล์โกธิคส่วนใหญ่ของอาคาร เช่น หอคอย สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 อิสระให้ท่านได้ช๊ปปิ้งที่ ถนนคาร์เนอร์สตรีท (Karntner Strasse) ป็นถนนคนเดินและช้อปปิ้งสายสำคัญแห่งกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่จะต้องถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON, Swarovski,ร้านขนมเวเฟอร์ จาก Manner Schnitten, และอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ มื้อที่10 อาหารท้องถิ่น
หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
ที่พัก: Novum Hotel Kavalier Wien 4* หรือระดับใกล้เคียง
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในเวียนนาติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล**

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา  อาหาร เช้า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่11
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนาเช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระ ให้ท่านทำคืนภาษี (Tax Refund )และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
13.30น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937

วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.30+1 น. คณะเดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ยุโรป