ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป อิตาลีเหนือ 7 วัน 6 คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น 38,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: ITA-EK-498 Tag:
สายการบิน: Image

ทัวร์ยุโรป
นำท่าน ชมบ้านของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) บ้านเลขที่27 ถนนVIA CAPPELLO CASA DI GIULIETTA ซึ่งแท้จริงแล้วบ้านหลังนี้เคยเป็นของตระกูล CAPPELLO เป็นความบังเอิญที่ชื่อตระกูลคล้าย กับตระกูล CAPULET ของจูเลียต แต่ด้วยความที่กระแสของละครเวทีดัง นักท่องเที่ยวจึงอินกับเรื่องราวของโรมิโอกับจูเรียต บ้านหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และได้ทำการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ อีกทั้งยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หญิงสาวจากทั่วโลกพากันมายืนที่ริมระเบียงแห่งนี้ และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เขียนขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนเพื่อจินตนาการถึงชายหนุ่มที่ชื่อโรมิโอ
นำท่าน เดินเล่นบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE) เป็น MARKET SPUARE ที่สวยงามเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านตั้งแต่ยุคโรมัน ตึกที่รายล้อมสี PASTEL หวานๆ มีร้านเล็กๆลักษณะเหมือนตลาด ให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย

วันที่เดินทาง

19-25 มิ.ย. 62, 11-17 ก.ย. 62

ทัวร์ยุโรป
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก
21.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK373/EK101
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรนา – เวนิส
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0050-0335 *.*.*.
08.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น …หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้ว…
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA) (171 กม.) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก เมืองจุดเริ่มต้นตำนานความรักของโรมิโอกับจูเรียต ตั้งอยู่ที่เวโรน่า ประเทศอิตาลี มีขนาดรองลงมาจากเวนิสและยังได้รับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า VERONA ARENA โรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน ลักษณะเหมือนโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรมแต่ขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้เวโรนาเป็นเมืองแห่งความรัก ที่มีเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ มองตากิว (โรมิโอ) และ คาปูเล็ต (จูเลียต) เมื่อ วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ เอาเรื่องราวของโรมิโอกับจูเลียต มาเขียนเป็นบทละครเวทีที่มีชื่อเสียง
นำท่าน ชมบ้านของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) บ้านเลขที่27 ถนนVIA CAPPELLO CASA DI GIULIETTA ซึ่งแท้จริงแล้วบ้านหลังนี้เคยเป็นของตระกูล CAPPELLO เป็นความบังเอิญที่ชื่อตระกูลคล้าย กับตระกูล CAPULET ของจูเลียต แต่ด้วยความที่กระแสของละครเวทีดัง นักท่องเที่ยวจึงอินกับเรื่องราวของโรมิโอกับจูเรียต บ้านหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และได้ทำการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ อีกทั้งยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หญิงสาวจากทั่วโลกพากันมายืนที่ริมระเบียงแห่งนี้ และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เขียนขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนเพื่อจินตนาการถึงชายหนุ่มที่ชื่อโรมิโอ
นำท่าน เดินเล่นบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE) เป็น MARKET SPUARE ที่สวยงามเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านตั้งแต่ยุคโรมัน ตึกที่รายล้อมสี PASTEL หวานๆ มีร้านเล็กๆลักษณะเหมือนตลาด ให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (VENICE) (114 กม.) ประเทศอิตาลี ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
ที่พัก VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง เวนิส – โบโลญญา – OUT LET – ปราโต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่เกาะเวนิส..ล่องเรือ (*.*.*. ค่าเรือไปเกาะเวนิสรวมในค่าทัวร์แล้ว *.*.*.) ไปตามลำคลองสู่ ท่าซานมาร์โค นำท่าน ชมจตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ..ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโล เดินทางไปเมืองจีน
*.*.*. ราคาไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีน้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.-ยูโรต่อท่าน (1 ลำนั่งได้ประมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญา (BOLOGNA) (157 กม.) ประเทศอิตาลี เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา (EMILIA-ROMAGNA) 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโปกับเทือกเขาแอเพนไนน์
นำท่าน ชมเปียสซ่า มัจโจเล่ (PIAZZA MAGGIORE) จัตุรัสขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของส่วนเมืองเก่า ที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ ซาน เปโตรนิโอ (ชมด้านนอก) (BASILICA OF SAN PETRONIO) ซิตี้ฮอล (CITY HALL) ลานน้ำพุเทพเนปจูน (FONTANA DEL NETTUNO) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (PALAZZO DEL PODESTA) …อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย… นำท่าน ชม FERRARI FACTORY
*.*.*. ไม่รวมค่า TEST DRIVE กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ *.*.*. หมายเหตุ : หากสนในกรุณาเตรียมใบขับขี่สากลเพื่อการทดสอบความเร็วของรถ *.*.*.
นำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ (OUTLET) (27 กม.) กับสินค้าชั้นนำของอิตาลีหลากหลายยีห้อ เช่น อาร์มานี่ บาลองเชียก้า โบเตก้า เวนาต้า กุซซี่ เฟอร์รากาโม่ TOD’S PRADA เป็นต้น
ค่ำ *.*.*.อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ (PROTO) (128 กม.) เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก PRATO หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง ปราโต – เซียนา – ปิซ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียนา (SIENA) (98 กม.) ประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา ในแคว้นทัสคานี (TUSCANY) ซึ่งเป็นแคว้นที่ขึ้นชื่อมีทิวทัศน์งดงาทมากและมีไวน์ที่มีรสชาติดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของอิตาลี
นำท่าน ชมความงดงามของมหาวิหารเซียนา (SIENA CATHEDRAL) หรือดูโอโมดิเซียนา (DUOMO DI SIENA) เป็นมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกที่ถูกสร้างขึ้นช่วงระหว่างปี 1215-1263 โดยโดดเด่นมากที่สุดคือโอมปละหอระฆัง โดยโมที่ตั้งอยู่บนหอแปดเหลี่ยมมาสร้างเพิ่มโดย จาน โลเรนโซ แบร์นินี ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียวดำยกเว้นด้านหน้าที่แทรกด้วยหินอ่อนชมพูแก่เกือบแดง สีดำเป็นสีสัญลักษณ์ของเมืองเซียนาซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเป็นสีของม้าของเซเนียสและอาสเคียสผู้ก่อตั้งเมือง.. นำท่าน ชมปาลาซโซ พับบลิโค (PALAZZO PUBBLICO) เป็นพระราชวังในแบบโรมาเนสก์ เริ่มก่อสร้างในปี 1297 ด้านนอกของอาคารถูกสร้างขึ้นในแบบอิตาลียุคกลาง…..ชมเปียสซ่า เดล คัมโป (PIAZZA DEL CAMPO) พื้นที่จัตุรัสหลักที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองเซียน่า…ชมทอรฺเร เดล มานเกีย หรือ หอระฆังมานเจีย (TORRE DEL MANGIA) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1338-1348 ตอนบนออกแบบโดยลิปโป เม็มมิ …
เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (131 กม.) ประเทศอิตาลี ….นำท่าน เข้าสู่จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก…อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก PISA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง ปิซ่า – ลาสเปเซีย – พอร์ตโตฟิโน – เจนัว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเปเซีย (LA SPEZIA) (91 กม.) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้า และการทหาร ..ถึงเมืองลาสเปเซีย… นำท่าน อิสระชมเมือง ตามอัธยาศัย
*.*.*. ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หมู่บ้านชิงเกว์เตเร่ โดยการติดต่อหัวหน้าทัวร์ *.*.*. กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอร์ตโตฟิโน (PORTOFINO) (64 กม.) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอยู่ติดน้ำมีความงามที่โดดเด่น
*.*.*. โดยการนั่งรถท้องถิ่นประมาณ 5 ยูโรต่อท่าน (ราคาไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ถ้าต้องการไป)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (35 กม.) เมืองศูนย์กลางที่เรียกว่า เปียซซ่าเดย์ เฟร์รารี่ บริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆ
นำท่านชมเมืองเจนัว บริเวณย่านศูนย์กลางที่เรียกว่า เปียซซ่า เดย์ เฟร์รารี่ บริเวณที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา เคยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆ ชมย่านเมืองเก่าที่ยังคงบรรยากาศของวันเวลาและกลิ่นอายของชุมชนในสมัยก่อนที่ยังคงมีอาคารโบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมัน ซึ่งล้วนแต่มีอายุมากกว่า 500 ปีขึ้นไป ซึ่งอดีตเป็นแหล่งรวมของกะลาสี พ่อค้า และผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ….
นำท่านชม (ภายนอก) มหาวิหารซานลอเรนโซ (BASILICA DI SAN LORENZO) หรือโบสถ์ซานลอเรนโซ สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิค ราวศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ประจำตระกูลเมดิซิ ตระกูลผู้ทรงอำนาจในอดีต แบ่งเป็นมี 3 ส่วนให้ชมคือ โบสถ์,ห้องสมุด,สุสานประจำตระกูล ตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินสีต่างๆสวยงาม ภายในมียอดโดมเป็นภาพวาดการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่วาดขึ้นตั้งแต่คริสตศวรรษที่16 หอคิลป์จัดแสดงภาพวาดและงานประติมากรรมในสมัยคริสตศวรรษที่15–16 อันเป็นช่วงเวลาแห่งการพื้นฟูศิลปะวิทยาการ,ห้องโถงภายในมีสุสาน ตั้งของหลุมศพบุคคลสำคัญในตระกูลเมดิซิตกแต่งสวยงาม…
ที่พัก GENOA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เจนัว – มิลาน – ดูไบ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) (145 กม.) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น ….
ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่าน ช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง .. แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK096/EK372
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0625-0940 *.*.*.
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ
19.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
ทัวร์ยุโรป