ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน 4คืน (QR)

ราคาเริ่มต้น 47,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: GER-QR-392 Tag:
สายการบิน: QR

ทัวร์ยุโรป
เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. เมืองมรดกโลกจาก UNESCO ตั้งอยู่ในรัฐบาลเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ จัดเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่ง “Heidelberg” (ไฮเดลเบิร์ก หรือที่คนเยอรมันจะออกเสียงว่า “ไฮเดลแบร์ก”) เมืองเก่าแก่อายุนับพันปีของเยอรมนี เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในเยอรมนี เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ความมีชีวิตชีวาของผู้คนใน เมืองที่เร่งรีบ ซึ่งต่างจากวิถีชีวิตในเมืองหลวง และยังมีตลาดย่านเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและของกิน ท่ามกลางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้น นำท่านขึ้น ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง โดยปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค-เรอเนสซองซ์ ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา ในอดีตปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นป้อมปราการ และ ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลง ให้เป็นปราสาทเมื่อ ปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม แต่ก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ชมถังเบียร์ไม้โอ๊ค ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก จากนั้นนำท่านผ่านชมมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน มีชื่อเสียงระดับโลกจน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา

วันที่เดินทาง

20-26 มี.ค. 62, 22-28 มี.ค. 62, 1-7 เม.ย. 62, 2-8 เม.ย. 62

ทัวร์ยุโรป
รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา
18.00 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
21.00 ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR835
00.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2 ท่าอากาศยานโดฮา แฟรงเฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก Wertheim Village Oulet
01.45 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR069
06.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมืองแห่งศูนย์กลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. เมืองมรดกโลกจาก UNESCO ตั้งอยู่ในรัฐบาลเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ จัดเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่ง “Heidelberg” (ไฮเดลเบิร์ก หรือที่คนเยอรมันจะออกเสียงว่า “ไฮเดลแบร์ก”) เมืองเก่าแก่อายุนับพันปีของเยอรมนี เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในเยอรมนี เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ความมีชีวิตชีวาของผู้คนใน เมืองที่เร่งรีบ ซึ่งต่างจากวิถีชีวิตในเมืองหลวง และยังมีตลาดย่านเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและของกิน ท่ามกลางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้น นำท่านขึ้น ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง โดยปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค-เรอเนสซองซ์ ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา ในอดีตปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นป้อมปราการ และ ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลง ให้เป็นปราสาทเมื่อ ปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม แต่ก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ชมถังเบียร์ไม้โอ๊ค ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก จากนั้นนำท่านผ่านชมมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน มีชื่อเสียงระดับโลกจน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1)
บ่าย จนสมควรแก่เวลานำท่านดินทางสู่เมือง Wertheim am Main 170 กม. 2.30 ชม. ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี เป็นเมืองเล็กๆ ที่สวยงามดั่งภาพวาด โดดเด่นด้วยปราสาทจากยุคกลางในช่วงศตวรรษที่ 12 ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไป Wertheim Village เป็น Outlet Shopping ซึ่งมีสินค้าต่างๆ ที่เป็นแบรนด์ใน Collection ล่าสุด มาขายถูกกว่าถึง 60% Wertheim Villageเป็นหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองแฟรงก์เฟริตกับเมืองวูสเบิร์ก ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้งเอาท์เลท ที่รวบรวมร้านค้าชั้นนำไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งและรัปประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านดินทางกลับสู่ แฟรงค์เฟิร์ต (89กม. 1.30ชม.) นำท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก
ที่พัก: Plaza Frankfurt Congress Hotel (*Ex Sheraton Frankfurt Congress Hotel*) หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ**

วันที่ 3 แฟรงค์เฟิร์ต เซนต์กอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เมืองโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ เลเวอร์คูเซ่น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เซนต์กอร์ St. Goar 118 กม. 1.45 ชม. ท่าเรือแม่น้ำไรน์ระหว่างทางจะผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของ เยอรมนี จนถึงที่ท่าเรือ เซนต์กอร์ (St. Goar) นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญ ที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ เพลิดเพลิน กับทิวทัศน์ของไร่องุ่น และ ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และ อาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้น บริเวณนั้นและขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือบ๊อพพาร์ด (Boppard) (ระยะทา15กม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ ระยะทาง 121กม. 1.45 ชม.เมืองที่ตั้งอยู่ฝั่ง แม่น้ำไรน์ (Rhine River) และเป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของพวกโรมันนำท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์นับเป็นจุดหมายสำคัญของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe Straße สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคลาคล่ำไปด้วยผู้คน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ มื้อที่4 จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมือง เลเวอร์คูเซ่น ระยะทาง 25กม. 30 นาที จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

ที่พัก: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ**

วันที่ 4 เลเวอร์คูเซ่น เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์ เมืองบรูจส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)
จากนั้นนำท่านดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels)ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโต้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)
บ่าย นำท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่ง เบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองบรูจส์ (BRUGES)(100 กิโลเมตร 1.30 ชม.) เมืองที่ถูก กล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองบรูจส์ นำท่าน ชมเมืองบรูจน์ เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ง ของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเบลเยี่ยม แต่เมื่อเมืองถูกปิดล้อมไม่มี ทางออกทะเล จึงเสียความเป็นเมืองท่าให้แก่แอนต์เวิร์ป ซึ่งกลายมาเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม นำท่านเยี่ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆของเมือง รวมถึง จตุรัสเบิร์ก (THE BURG) ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบันผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร มื้อที่7
ที่พัก: Velotel Brugge หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ**

วันที่ 5 เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม หมู่บ้านซานส์ สคันส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (266 กิโลเมตร 4 ชั่วโมง ) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 9)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ หมู่บ้านกังหัน (ZAANSE SCHANS) (22 กิโลเมตร 30 นาที่ ) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบันและได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมู่บ้านซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ อัมเตอร์ดัม ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของอัมสเตอดัม จากนั้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เชิญท่านเลือกซื้อเพชรชั้นดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของจัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม หรืออีกชื่อหนึ่งคือย่าน Red Light District แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อัมสเตอดัมได้ชื่อว่ามีถนนช้อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้เมืองหลวงใดๆ ในยุโรป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร มื้อที่ 10
ที่พัก: Corendon Village – The Urban หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ**

วันที่ 6 อัมเตอร์ดัม เมืองลิซเซ่ สวนเคอเตนฮอฟ ท่าอากาศยานอัมเตอร์ดัม โดฮา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่11)
นำท่านดินทางสู่ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่(Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญของฮอลแลนด์ เมืองลิซเซ่อยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดัมเพียง 29 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถไฟและรถเช่า รวมทั้งจักรยาน ทางรถไฟให้ลงที่ สถานีไลเดน(Leiden) แล้วต่อรถบัสเข้าไปที่สวน ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 15 นาที สวนเคอเคนฮอฟ เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการ ปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกไม้หัวพันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูกและเข้าบำรุงรักษา ซึ่งก็ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นในทุกปี ซึ่งผู้สนใจต้นทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชม สวนเคอเคนฮอฟ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบ ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่างการวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ มีร้านอาหาร 4 แห่ง รวมทั้งคอฟฟี่ชอป สวนเคอเคนฮอฟนี้ จะเปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอัมเตอร์ดัม
15.15 ออกเดินทางกลับสู่กรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR980
23.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศ การ์ต้า แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 7 ท่าอากาศยานโดฮา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
01.55 ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR980
12.55 เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ยุโรป