Ciao Italy 8D5N (Cinque Terre-Lake Como -Bellagio) on Mar, Apr,May,Jul2024 nologo

ทัวร์ยุโรป CIAO ITALY 8D5N ท่องเที่ยวประเทศอิตาลี 8 วัน 5 คืน (SV)

ราคาเริ่มต้น 59,995 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฟลอเร้นซ์ หรือฟิเรนเซ่ และนำท่านชมนครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลีโดยเริ่มจากเขตเมืองเก่าของฟลอเร้นซ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1982 จากยูเนสโก้

จุดชมวิว Piazza Michelangelo จุดชมวิวหลักของเมืองฟลอเร้นซ์ที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวเมืองฟลอเร้นซ์มักขึ้นมาชมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ซึ่งจะเห็นหลังคาสีแดงของอาคารบ้านเรือนต่างๆ รวมไปถึงมหาวิหารเรียงรายกันอย่างสวยงาม

วันที่เดินทาง

มีนาคม 67 – กรกฏาคม 67

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์สายการบิน Saudia Airlines เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการที่ได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

วันที่สอง เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย)-มิลาน (อิตาลี) -มหาวิหารแห่งมิลาน- แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
01.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Saudia Airlines เที่ยวบินที่ SV-849
**เดินทางช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 03.00 น. และเดินทางถึงเจดดาห์ 07.00 น.**
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
10.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเจดดาห์ โดยสายการบิน Saudia Airlines เที่ยวบินที่ SV-211
14.10 น. เดินทางถึงสนามบินมาร์เพ็นซ่า ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี
-ชมความยิ่งใหญ่และถ่ายรูปภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม ที่มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมกว่า 135 ยอด
-อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลีที่มีสินค้าแบรนด์ดังที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกาแบรนด์ชื่อดังมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Versace, Gucci, Armani, Bvlgari

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Milan หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม มิลาน – เลอเวนโต้- ซิงเควเทอร์เร่ดินแดนแห่ง 5 หมู่บ้าน- ฟลอเร้นซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเลอเวนโต้ Levanto เมืองริมฝั่งทะเลในแคว้นลิกูเรีย สวยทั้งด้วยวิวริมทะเลบรรยากาศดีๆ และอาคารบ้านเรือนในสไตล์อิตาเลียนริเวียร่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
และนำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ซิงเควเทอร์เร่ Cinque Terre หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่าดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้านที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก
-ชมความงามของสองหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเลหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ Riomaggiore หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา
-ชมหมู่บ้านมานาโรลา Manarola ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงชันโดดเด่นด้วยสีสันสดใส ภายในตัวหมู่บ้านมีถนนสายหลักเพียงเส้นเดียวที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้านมีร้านค้า คาเฟ่ ร้านอาหารน่ารักๆมากมาย
**เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันตัดกับน้ำทะเลที่ตั้งเรียงรายริมหน้าผา
จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเร้นซ์ Florence (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Florence หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ฟลอเร้นซ์-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า- ฟลอเร้นซ์-มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร-สะพานเวคคิโอ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
-ชมเมืองปิซ่าอดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แวะชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฟลอเร้นซ์ หรือฟิเรนเซ่ และนำท่านชมนครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลีโดยเริ่มจากเขตเมืองเก่าของฟลอเร้นซ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1982 จากยูเนสโก้
-จุดชมวิว Piazza Michelangelo จุดชมวิวหลักของเมืองฟลอเร้นซ์ที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวเมืองฟลอเร้นซ์มักขึ้นมาชมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ซึ่งจะเห็นหลังคาสีแดงของอาคารบ้านเรือนต่างๆ รวมไปถึงมหาวิหารเรียงรายกันอย่างสวยงาม
-ชมและถ่ายรูปภายนอกมหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร มหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของยุโรป
-แวะชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย Piazza Della Signoria ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน, วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า, รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
-ผ่านชมสะพานเวคคิโอ Vecchio สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Florence หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ฟลอเร้นซ์-โบโลญญ่า-ปาร์มา- Fidenza Village Outlets – มิลาน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองโบโลญญ่า Bologna เมืองหลวงของแคว้นเอมิเลียโรมัญญา 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโปกับเทือกเขาอัลเพนไพน์
-ชมบริเวณจัตุรัสมัจโจเร่ Piazza Maggiore จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ซานเปโตรนิโอ ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่นักบุญเปโตรนิโอพระสังฆราชองค์แรกของโบโลญญ่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองปาร์มา Parma (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
-ช้อปปิ้งที่ Fidenza Outlets Village แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ อาทิ Armani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็นต้น
**เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระรับประทานอาหารค่ำภายในเอ๊าท์เล็ตตามอัธยาศัย**
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองมิลานหรือมิลาโน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Milan หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก มิลาน-โคโม-ล่องเรือทะเลสาบโคโม่-หมู่บ้านเบลลาโจ- มิลาน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โคโม่ Como แคว้นลอมบาร์เดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลีและเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีจึงเป็นจุดดึงดูงให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย
จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านเบลลาโจ Bellagio เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลสาบโคโม่” หรือ Pearl of the Lake มีเวลาให้ท่านได้แวะถ่ายรูปและชมทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนสีสันสดใสของเมืองเบลลาจิโอที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก ทั้งงานแฮนด์เมด งานศิลปะต่างๆ
**เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งเรือข้ามสู่ฝั่ง Tremezzo และเดินทางกลับสู่เมืองมิลานหรือมิลาโน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Milan หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด มิลาน-สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์ซานตามาเรีย เดลเลกราเซีย Santa Maria Del Grazie ที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และมีความงดงามอย่างมากถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระแม่มารีตั้งแต่ปี ค.ศ.1469 ผ่านชมปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 15 โดย
ฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มีการบูณะและขยายใหญ่ขึ้นในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 และ 17 และยังเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแหน่งหนึ่งในยุโรป และแวะถ่ายรูปกับ Arco Della Pace หรือประตูชัยแห่งมิลานที่จัตุรัส Piazza Sempione
**เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินมาร์เพ็นซ่า และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษีที่สนามบิน
15.50 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินเมืองมิลาน โดยสายการบิน Saudia Airlines เที่ยวบินที่ SV-210
22.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่แปด เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย)- กรุงเทพฯ
03.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเจดดาห์ โดยสายการบิน Saudia Airlines เที่ยวบินที่ SV-844
15.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการที่ได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง**