Duo Italy-Swiss 8D5N , SV on 7-14 Oct 2024 nologo

ทัวร์ยุโรป DUO ITALY-SWISS 8D5N (SV)

ราคาเริ่มต้น 69,559 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

ขอนำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับจักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมายหลายแห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสตศาสนาโลกแห่งนครวาติกันกับเมืองต่าง ๆ ดังนี้
มิลาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลีและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี
เซอร์แมท หมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงามด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวายและเป็นจุดที่ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Mt.Matterhorn ได้แบบเต็มตาเต็มใจ
Locarno เมืองพักตากอากาศที่สวยเมืองหนึ่งของสวิสเป็นอัญมณีที่ซ่อนเร้นอยู่ในเขตทีชีโน มีเสน่ห์และมีกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Como เมืองริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์เดีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม มีกำแพงธรรมชาติเป็นฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้
เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือข้ามเกาะเวนิสพร้อมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค

วันที่เดินทาง

7 ต.ค. 67 – 14 ต.ค. 67

ทัวร์ยุโรป

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์สายการบิน Saudia Airlines เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการที่ได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

วันที่สอง เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย)-มิลาน (อิตาลี) -มหาวิหารแห่งมิลาน- แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
02.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Saudia Airlines เที่ยวบินที่ SV-849
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
09.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเจดดาห์ โดยสายการบิน Saudia Airlines เที่ยวบินที่ SV-211
14.05 น. เดินทางถึงสนามบินมาร์เพ็นซ่า ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี

-ชมความยิ่งใหญ่และถ่ายรูปภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม ที่มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมกว่า 135 ยอด
-อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลีที่มีสินค้าแบรนด์ดังที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกาแบรนด์ชื่อดังมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Versace, Gucci, Armani, Bvlgari
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Milan หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม มิลาน – บริก (สวิตเซอร์แลนด์) – ทาซ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองบริก Brig ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเล็กๆเงียบสงบกลางเทือกเขาแอลป์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าชมภายนอกโบสถ์เซบาสเตียน Sebastians Kapelle และ Stockalper Palace
จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองทาซ Tasch เมืองน่ารักที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็นทัศนียภาพที่สวยมากๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว, Tasch หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ทาซ-เซอร์แมท-ชมวิวแมทเทอฮอร์น-โลคาร์โน่
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่งรถไฟจากทาซสู่เมืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เมืองเล็กๆ น่ารักและมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงามปลอดภัยจากยานพาหนะที่วุ่นวาย เนื่องจากไม่อนุญาตให้รถยนต์ทั่วไปวิ่งในเขตเมืองและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที)
-เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทที่มีธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามโดยมีฉากหลังเป็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” Matterhorn ยอดเขาที่มีรูปทรงคล้ายพีระมิดที่โค้งลงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้มีบริษัทโด่งดังระดับโลกต่างช่วงชิงเพื่อที่จะได้ครอบครองให้เป็นเสมือนดั่งตัวแทนสัญลักษณ์ของตน ทั้งช็อกโกแล็ตทับเบอโรนที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักและผู้ผลิตหนังรายใหญ่อย่างพาราเม้าท์พิคเจอร์ที่นำแมทเทอร์ฮอร์นไปทำเป็นโลโก้ของบริษัทจนเป็นที่จดจำของผู้คนจากทั่วโลก
**เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
หมายเหตุ: ท่านสามารถนั่งรถไฟไต่เขาสายกอร์นเนอร์แกรท Gornergrat Bahn ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท ยอดเขาที่เป็นจุดชมวิวของยอดเขาแมทเธอร์ฮอนได้สวยที่สุดและชัดเจนที่สุด หรือนั่งกระเช้าไฟฟ้า Matterhorn Glacier Paradise เพื่อขึ้นชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอนในอีกด้าน ซึ่งการนั่งกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน (กิจกรรมต่างๆไม่ได้รวมในค่าทัวร์ หากสนใจกรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางบริษัทฯทัวร์)
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟกลับสู่เมืองทาซ และเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโลคาร์โน่ Locarno (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองพักตากอากาศที่สวยเมืองหนึ่งของสวิสเป็นอัญมณีที่ซ่อนเร้นอยู่ในเขตทีชีโน มีเสน่ห์และมีกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านชมจัตุรัสปิอัซซ่าแกรนเด Piazza Grande ถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองเก่า ตั้งอยู่บนถนนที่ปูด้วยหินกรวดที่สวยงาม มีอายุย้อนไปถึงปี 1825 สถาปัตยกรรมสไตล์ลอมบาร์ดพร้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีสีสัน และย่านพรอมนาด Promenade ริมทะเลสาบของเมืองโลคาร์โน่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว, Locarno หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า โลคาร์โน่- โคโม่ (อิตาลี) – เวนิสเมสเตร้
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โคโม่ Como แคว้นลอมบาร์เดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
นำท่านชมเมืองแสนสวยริมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลีและเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีจึงเป็นจุดดึงดูงให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย

-ชมภายนอกมหาวิหารแห่งเมืองโคโม่ Saint Mary Assunta Cathedral ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ตามแบบสไตล์โกธิคผสมผสานกับเรเนอซองส์
-Porta Torre ป้อมปราการสไตล์โรมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคโม่ใกล้ถนน Via Carducci ป้อมปราการรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง 40 เมตร สร้างมาตั้งแต่ปี 1192 เพื่อป้องกันทางเข้าหลักของเมืองโคโม่
และมีเวลาให้ท่านได้แวะถ่ายรูปและชมทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนสีสันสดใสของเมืองโคโม่ที่ตัดกับสีของทะเลสาบอันงดงามและสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก ทั้งงานแฮนด์เมด งานศิลปะต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเวนิสเมสเตร้ Venice Mestre เมืองหลักของแคว้นเวเนโต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Venice Mestre หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก เมสเตร้- เกาะเวนิส-มิลาน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่เกาะเวนิส นำท่านชมเกาะเวนิส โดยเริ่มจาก…
-ถ่ายรูปภายนอกกับพระราชวังดอจส์ Doge’s Palace พระราชวังดอจส์ อดีตที่ทำการของรัฐบาลเวนิสและที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง
-ผ่านชมสะพาน Bridge of Sighs หรือที่รู้จักกันดีในนามของสะพานถอนหายใจ
-ชมจัตุรัสเซ็นต์มาร์คหรือซานมาร์โค และอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
**เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่าย นำท่านเดินทางสู่มิลานหรือมิลาโน่ Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Milan หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด มิลาน-สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์ซานตามาเรีย เดลเลกราเซีย Santa Maria Del Grazie ที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และมีความงดงามอย่างมากถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระแม่มารีตั้งแต่ปี ค.ศ.1469 ผ่านชมปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 15 โดย
ฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มีการบูณะและขยายใหญ่ขึ้นในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 และ 17 และยังเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแหน่งหนึ่งในยุโรป และถ่ายรูปกับ Arco Della Pace หรือประตูชัยแห่งมิลานที่จัตุรัส Piazza Sempione
**เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินมาร์เพ็นซ่า และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษีที่สนามบิน
15.50 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินเมืองมิลาน โดยสายการบิน Saudia Airlines เที่ยวบินที่ SV-210
22.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย)- กรุงเทพฯ
03.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเจดดาห์ โดยสายการบิน Saudia Airlines เที่ยวบินที่ SV-844
15.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการที่ได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

ทัวร์ยุโรป