ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป GRAND ITALY โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ มิลาน โคโม่ 8 วัน 5 คืน (TG)

ราคาเริ่มต้น 39,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: ITA-TG-561 Tag:
สายการบิน: tg

ทัวร์ยุโรป
ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงไหล ต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ ชมเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ำและสะพาน ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล ชมทะเลสาบ ทะเลสาบโคโม่(Lake Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี

วันที่เดินทาง

12-19 พ.ค. 63, 21-28 เม.ย. 63, 26 พ.ค.-02 มิ.ย. 63, 9-16 มิ.ย. 63

ทัวร์ยุโรป
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย(TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้าน เอกสารติดแท็กกระเป๋า

วันที่สอง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม –
จัตุรัสโรมัน – บันไดสเปน – เมืองเซียนา  อาหาร เที่ยง,เย็น

00.20 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที)
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่นครวาติกัน Vatican City (ระยะทาง30กม./ 45 นาที) ซึ่งเป็นรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและที่ประทับข องพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า“โป๊ป” นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน้ำพุ 2 ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและกำแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican Museum และ Sistine Chapel ) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง50ก.ม./15นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลีจ้า มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ล้านคนแน่ะ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยและน่าไปที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอิตาลีเลยล่ะค่ะ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม สถานที่เที่ยวต่างๆ คลุกเคล้าความคลาสสิคสไตล์ นำท่านสู่ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ จากนั้น นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum)(ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมันและสร้างเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสต์ศตวรรษที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล้ๆกันนั้นเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน(Arch of Constantine) ถือว่าเป็นมรดกสำคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หนึ่ง โดยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากนั้น นำท่านสู่ โรมันฟอรัม(Roman Forum)(ถ่ายรูปด้านนอก) อดีตอันยิ่งใหญ่ของกรุงโรม ที่เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งการเมือง ศาสนา การค้า และการปกครองด้วย ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ได้

จากนั้น นำท่านชมวิหารแพนธีออน(Pantheon)(ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นวิหารรูปทรงจตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม โดยมีอายุมากกว่า 2,000 ปี แม้ว่าจะมีประวัติและความเป็นมาที่ยังไม่แน่ชัด แต่วิหารแห่งนี้แสดงให้เห็นได้ชัดถึงศิลปะเก่าแก่ในยุคโรมัน รวมถึงฝีมือและความชาญฉลาดในการออกแบบอย่างรอบคอบของสถาปนิกในอดีต นอกจากความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์แล้ว Pantheon ยังเป็นสถานที่อันทรงเกียรติอันเป็นสถานที่เก็บศพของบุคคลสำคัญ ทั้งศิลปินคนสำคัญอย่างราฟาเอลและกษัตริย์เอมานูแอลที่สองผู้ที่ทรงรวบรวมอิตาลีให้เป็นหนึ่งเดียว
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนูอาหารจีน
บ่าย จากนั้น นำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณย่าน บันไดสเปน(Spanish steps) เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูตสเปน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื่อ Francesco de Sanctis เริ่มสร้างเมื่อปี คศ.1723 แล้วเสร็จในปี คศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม นอกจากความสวยงามอลังการกว้างขวางของบันไดสูง 138 ขั้นที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ง Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอื่นๆ เป็นต้น จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ เซียนา(Siena) (ระยะทาง231ก.ม./ 3.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆของเซียนาในแคว้นทัสคานีต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุดด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) เมนูอาหารพื้นเมือง
หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 ที่พัก: Hotel Garen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม เมืองเซียนา – ฟลอเรนซ์ – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้น นำท่านถ่ายรูป Piazza Del Duomo Siena วิหารของเซียนาแห่งนี้เป็นโบสถ์แบบโกธิคที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลีมีทั้งภายในและภายนอกที่สวยงามโดยมีผลงานของศิลปินที่ดีที่สุดในอิตาลี จากนั้น ปาลัซโซปุบบลีโก (Palazzo Pubblico) เป็นสิ่งก่อสร้างแบบโรมาเนสก์ตั้งอยู่ที่ในเมืองเซียนา เป็นจัตุรัสยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงในเรื่องความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ระยะทาง 76 ก.ม./ 1.30 ช.ม.)ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 นำท่านเดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม(Duomo Santa Maria Del Fiore) (ถ่ายรูปด้านนอก) ที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ จัตุรัสชิกนอเรีย(piazza della signoria)(ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นจัตุรัสสวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เช่น รูปแกะสลักเพอร์ซิอุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก the Rape of the Sabine Women จากนั้น นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า ปาลาซโซ เวคคิโอ(Palazzo Vecchio) พระราชวังเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ์ สร้างสำเร็จในปี ค.ศ.1322 มีสัญลักษณ์คือหอระฆัง Campanile ในอดีตใช้เป็นสถานที่แจ้งข่าวสารให้กับชาวเมือง ทางการจะตีระฆังส่งสัญญาณ หากมีไฟไหม้,น้ำท่วม, ข้าศึกโจมตี ฯลฯ ถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของฟลอเรนซ์

จากนั้น นำท่านชม สะพานปอนเต เวคคิโอ(Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทำลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองคำที่เก่าแก่ของฟลอเรนซ์และยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น้ำอาร์โน ไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำอาร์โน บนสะพานนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารร้านค้า ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายงานศิลปะ อัญมณี และของที่ระลึกจำนวนมากอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) อาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทาง85ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า นำท่านชม จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม่ Piazza del Duomo หรือทุ่งมหัศจรรย์ เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และนำท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of Pisa) ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) อาหารพื้นเมือง
หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
ที่พัก: Hotel Galilei 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้
 อาหาร เช้า,เย็น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย(La Spezia) (ระยะทาง77ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจนัว และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและการทหาร อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย นำท่านเดินทางสู่สถานี La Spezia Centrale Railway Station นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยสารรถไฟสู่ดินแดนทั้งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝั่งแควนลิกูเรีย ชม 2 ใน 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านประมงเล็กๆ ริโอแมก จิโอเร่ (Rio-Maggiore) หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก เป็นชุมชนชาวประมงเก่าที่มีทำเลที่น่ามหัศจรรย์ คือแต่ละหมู่บ้านปลูกสร้างอยู่บนภูเขาหรือหน้าผาสูง ปัจจุบันแม้ยังมีการทำประมงกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากชาวบ้านหันมาทำธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับเหล่านักเดินทางที่แวะเวียนเข้ามาชมไข่มุกน้ำงามของอิตาลีเม็ดนี้เสียมากกว่า และชมหมู่บ้านประมง มานาโรล่า (Manarola) หมู่บ้านชาวประมงที่เล็กที่สุดของแคว้น แต่กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดให้นักเดินทางจากทั่วโลกต่างก็อยากที่จะมาเยือน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ กิจกรรม

หลักของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงที่นี่ก็คือการเดินชมเมืองไปตามถนนสายเล็กที่ลัดเลาะตัดผ่านตัวเมืองไปตามความลานชัน เป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน จากนั้น เดินทางสู่สถานีเลแวนโต้ (Levanto) เปลี่ยนการเดินทางขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางไปที่เมืองเมสเตร อิสระอาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมสเตร(Mestre) (ระยะทาง 356 ก.ม./ 4.30 ชั่วโมง) เป็น เมืองเล็กๆ ที่สวยงามเต็มไปด้วยสวนสาธารณะร้านดีไซเนอร์แบรนด์ดัง และจัตุรัสที่มีแลนด์มาร์กเก่าแก่ สัมผัสได้ถึงความงดงามของอาคารประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอิตาลีในแบบดั้งเดิม

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เมนูอาหารจีน
หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 ที่พัก: Russott Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียง
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์ – McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet – เมืองเวโรนา  อาหาร เช้า,เย็น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)
นำท่านเดินทางต่อไปยัง ท่าเรือตรอนเคตโต้ (10 ก.ม./ 20 นาที) เป็นท่าเรือที่มีเรือบริการในการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ของเมือง เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝั่งคลองโดยทางเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมืองหนึ่งของโลก จากนั้น นำท่านนั่งเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจํานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด นำท่านถ่ายรูปชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค(Piazza San Marco หรือ Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึง สะพานริอัลโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ข้าม Grand Canal (คลองแกรนด์คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอื้น หรือบางคนเรียกว่า “สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีต ไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลองว่ากันว่าสะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งนี้เองเป็นที่คุมขังนักรักกระเดื่องนามคาสโนว่า ในตำนานเล่าว่าการจูบบนเรือกอนโดล่าใต้สะพานแห่งนี้จะนำไปสู่ความรักนิรันดร์ นับเป็นหนึ่งในจุดที่โรแมนติกที่สุดจุดหนึ่งในเวนิสอิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้ หรือท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรณีต้องการนั่งกอนโดล่า สามารถติดต่อที่ไกด์ราคาลำละ 120 ยูโร 1 ลำสามารถนั่งได้สูงสุด 4-6 ท่านค่ะ ล่องประมาณ 30 นาที)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) เมนูอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง Noventa อิสระให้ท่านช้อปปิ้งจุใจ ณ McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet (45 ก.ม./1 ชม.) ศูนย์รวมร้านค้ากว่า 160 ร้าน เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เวโรนา (Verona)(ระยะทาง151 ก.ม./ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่แคว้นเวเนโตเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของอิตาลี มีสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความสำคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เห็นได้งานนิทรรศการประจำปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจ้งที่สร้างโดยโรมัน และเป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงโค้งของแม่น้ำอดิเจ (Adige River) ไม่ไกลจากทะเลสาบการ์ดา ที่ตั้งนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นหลายครั้งจนกระทั่ง ค.ศ. 1956 เมื่อมีการสร้างอุโมงค์โมริ-ทอร์โบเลที่เป็นทางระบายน้ำ 500 คิวบิคเมตรลงไปในทะเลสาบการ์ดาเมื่อมีความจำเป็น อุโมงค์ลดสถิติน้ำท่วมทุกเจ็ดสิบปีไปเป็นทุกสองร้อยปี

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนูอาหารจีน
หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 ที่พัก: Best Western Hotel Turismo 4* หรือระดับใกล้เคียง
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หก เวโรน่า – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน – Galleria Vittorio Emanuele II
 อาหาร เช้า, กลางวัน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
นำท่านเดินทางชมเมืองเวโรนา และนำท่านถ่ายรูป บ้านจูเลียต (Juliet’s house) ภายในบ้านหลังนี้คือ พิพิธภัณฑ์ขนาด กะทัดรัดที่เต็มไปด้วยของเก่าจากสมัยศตวรรษที่16 และ 17 ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ ภาพเขียน งานศิลปะ และเครื่องเคลือบ ก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์ของ Shakespeare หอคอย Lamberti Tower เป็นหอคอยสูง 84 เมตร หอคอยแห่งนี้มีระฆังสองแห่ง Marangona ส่งสัญญาณ ไฟเวลาทำงานและเวลาของวันในขณะที่ Rengo ใหญ่ที่สุดถูกใช้เพื่อเรียกประชากรให้ ติดอาวุธหรือเรียกเทศบาลของเมือง จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังตามอัธยาศัยที่ ณ Piazza delle Erbe , Via Mazzini

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิลาน Milan (155 ก.ม. / 2.30 ชั่วโมง) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็นต้น

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) เมนูอาหารจีน
บ่าย นำท่านชมเมืองมิลาน และนำท่านถ่ายรูป มหาวิหารมิลาน ( Duomo di Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกอธิค อันได้ชื่อว่าเป็นวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของมิลาน พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน (Royal Palace of Milan) เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมือง มิลาน ของ อิตาลี มานานหลายศตวรรษ มีหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรม และเป็นที่ตั้งของนิทรรศการศิลปะนานาชาติ หอระฆัง(Bell Tower in St. Gottardo in Corte) เป็นโบสถ์ในมิลานทางตอนเหนือของอิตาลี คริสตจักรในราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็น โบสถ์ Ducal โดย Azzone Visconti ในปี 1330 ในการออกแบบโดย Pecorari Francesco หอระฆังทรงแปดเหลี่ยมมี เสาสีขาวมากมายสวยงาม และปล่อยให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย ณ Galleria Vittorio Emanuele II อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยที่เอ้าท์ล็ท เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 ที่พัก: Holiday Inn Milan 4* หรือระดับใกล้เคียง
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่เจ็ด มิลาน – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – สนามบินมัลเพนซา มิลาน
 อาหาร เช้า
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่(Como)(ระยะทาง54กม./ 1 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่(Lake Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี นำท่านชม ทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบ และหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษีTax Refund ก่อนการเช็คอิน)

14.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (เวลาประมาณ 10ชั่วโมง 50นาที)

วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ยุโรป