WCNT240064

ทัวร์สก๊อตแลนด์ * ไอร์แลนด์เหนือ-ใต้ 11 วัน (QR) PREMIUM

ราคาเริ่มต้น 165,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: QR

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่บริเวณ หน้าผาโมเออร์ (Cliffs of Moher) ชมความสวยงามของหน้าผาที่ตัดกับมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างลงตัว สุดแสนโรแมนติก หน้าผาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 214 เมตร และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดานกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่

วันที่เดินทาง

ตุลาคม 67 – พฤศจิกายน 67

วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา
18.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.25 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835
23.05 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องใช้เวลารอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
วันที่สองของการเดินทาง (2) โดฮา – เอดินเบอระ – สเตอร์ลิ่ง – ชมเมือง
01.15 ออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR031
07.20 เดินทางถึงสนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก”(Edinburgh Castle) ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงามเป็นปราสาทที่งดงามและเป็นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต และยังถือว่าเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเนื่องจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ เข้าชมเครื่องราชและอัญมนีอันล้ำค่าของสก๊อตแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ตั้งอยู่ถัดจากวัง Holyrood ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมัน
อันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง จากนั้นนำท่านผ่านชม
ตัวเมืองเอดินเบอระ ผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองสเตอร์ลิง “Stirling” (40 กม.) นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ วอลเลซ (Wallace Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ วิลเลียม วอลเลซ(William Wallace) วีรบุรุษนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ โดยอนุสาวรีย์วอลเลซ สร้างขึ้นบน เนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาที่มีความสูงประมาณ 111 เมตร (364ฟุต) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และได้มีการนำเรื่องราวของวิลเลียม วอลเลซมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง “Brave Heart” ที่นำแสดงโดย เมล กิ๊บสัน / ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเพิร์ธ/ดันดี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Mercure Hotel Perth / Hampton by Hilton Dundee / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่สามของการเดินทาง (3) เพิร์ธ – ล่องเรือทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี้
ชมเมืองอินเวอร์เนส
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอชเนสส์ “Lochness” (120 กม.) ผ่านชมความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณอุทยานแห่งชาติแคร์นกอร์ม (Cairngorms National Park) ที่มีบรรยากาศลึกลับและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อโบราณของชาวสก๊อต นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบเนสส์ หรือ “ทะเลสาบลอชเนสส์” Lochness ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 40 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และ มีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ จากเรื่องเล่าตํานานของ เนสซี่ (Nessie) สัตว์ประหลาด ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ Loch Ness รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์มีคอยาวลำตัวใหญ่มหึมา ที่มีคนอ้างว่าถ่ายรูปตัวเนสซี่ได้ในปี ค.ศ.1934 ทำให้เป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางเข้าชมโรงงานวิสกี้ชื้อดัง Glen Glen Ord Distillery Visitor Centre & Whisky Shop เกลน วิสกี้ เป็นโรงกลั่นเหล้าวิสกี้ ในที่ราบสูงของสก๊อตแลนด์และเป็นโรงเหล้าวิสกี้ ซิงเกิลมอลต์ ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวบนเกาะ Black Isle (Highland) ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท คือวิสกี้ซิงเกิล มอลต์ ที่อายุ 12 ปี โรงกลั่นได้รับรางวัลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในการแข่งขันไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างประเทศในปี ค.ศ.1994 และ1996 ให้ท่านได้ชิมรสชาติอันหอมหวน และกลมกล่อมของวิสกี้ซิงเกิลมอลล์ไฮแลนด์ https://www.distillerytours.scot/distilleries/glen-ord-distillery-visitor-centre

จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเวอร์เนส “Inverness” (20 กม.) อินเวอร์เนส เปรียบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands เนื่องจาก เป็นเมืองหน้าด่าน และก็เป็นเมืองที่ใหญ่และคึกคักที่สุดของไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ เมืองหลวงแห่งที่ราบสูงไฮด์แลนด์ เดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสวยงาม ณ ปากแม่นํ้าเนส
ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมู่เนินเขา อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในเมืองที่น่ารักแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Mercure Hotel Inverness / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) อินเวอร์เนส – ปราสาทเอลีน โดแนน – ฟอร์ท วิลเลียม
กลาสโกว์ – ชมเมือง
เช้า การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ไคล์ ออฟ ลอชลาช “Kyle of Lochalsh” นําท่านเข้าชม ปราสาทเอลีน โดแนน (Eilean Donan Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ง Loch Duich, Loch Long และ Loch Aish ปราสาท นี้ เป็นหนึ่งในปราสาทของสกอตแลนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการในการรบ ตัวปราสาทดั้งเดิมสร้างตั้งแต่ปี 1230 เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง ปราสาทที่เห็นเพิ่งสร้างใหม่เมื่อเมื่อประมาณปี 1900 ที่ตั้งของปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์และบรรยากาศรอบๆ ปราสาทที่เงียบสงบและสวยงามมาก ทำให้ Eilean Donan เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสกอตแลนด์ นำท่านเดินทางสู่เมืองอร์ท วิลเลี่ยม “Fort William” (100 กม.)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองซีฟ๊ดรสเลิศ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอช โลมอน (Loch Lomond) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่สวยที่สุดในสกอตแลนด์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเครือสหราชอาณาจักร ความยาวทั้งสิ้นราว 39 กิโลเมตร นำท่านถ่ายรูปบรรยากาศริมทะเลสาบ ณ จุดชมวิว ที่สมเด็จพระราชีนีควีนอลิซาเบธ ครั้งหนึ่งเคยทรงทอดพระเนตรชมความงาม ณ ริมทะเลสาบแห่งนี้เมื่อครั้งปี ค.ศ. 1879 ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองกลาสโกว์ (Glasgow) (53 กม.) นำท่านชมเมืองกลาสโกว์ “Glasgow” เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำไคลด์ ชาวกลาสโกว์ รู้จักกันในชื่อ
กลาสวีเจียนส์ “Glaswegians” เมืองกลาสโกว์นั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 นำท่านสัมผัสสีสันของเมืองกลาสโกว์ที่ Buchanan Street สถานที่แห่งการจับจ่ายหรือการนัดพบของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือแม้แต่ยามค่ำคืน ถนนสายนี้จะเป็นถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านมาก สามารถเดินชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดีอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Novotel Hotel Glasgow / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) กลาสโกว์ – แคร์นไรอัน – เรือเฟอร์รี่ – เบลฟาสต์
(ไอร์แลนด์เหนือ) – ชมเมือง – ไทแทนิค ทัวร์ – ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ Cairnryan Port ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
11.30 ออกเดินทาง สู่กรุงเบลฟาสต์ โดยเรือเฟอร์รี่ ให้ท่านได้ชมวิวความสวยงามระหว่างเส้นทาง ประมาณ สองชั่วโมง
*** อาหารกลางวัน บริเวณห้องอาหารเรือ (แบบบริการตัวเอง คืนเงิน 20 ปอนด์) ***
13.30 เรือเข้าเทียบท่ากรุงเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงเบลฟาสต์ (Bélfast) เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำแลน บริเวณชายฝั่งตะวันออกของไอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์เหนือ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 18 เมืองเก่าเคยเป็นท่าเรือหลัก มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และกลายเป็นผู้ผลิตผ้าลินินรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยได้รับฉายาว่า “Linenopolis” รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยาสูบ อุตสาหกรรมทำเชือกและการต่อเรือฮาร์แลนด์และวูล์ฟ ซึ่งเป็นผู้สร้างเรือ RMS Titanic เป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก นำท่านชมเมืองโดย รอบ แวะเก็บภาพกลุ่มอาคารที่สวยงามในบริเวณจตุรัส Donegall Square เป็นที่ตั้งของอาคารรัฐบาลที่สวยงามที่สุด จากนั้นนำท่านแวะ
เก็บภาพท่าต่อเรือไททานิค ซึ่งได้ทำการต่อลำเรือที่ท่าเรือแห่งนี้ก่อนออกรับผู้โดยสารที่เซาท์ แธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ นำท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ไททานิค (Titanic Belfast) เป็นศูนย์มัลติมีเดียที่ดีที่สุดในไอร์แลนด์ ท่านจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเรือไทแทนิค ขั้นตอนการออกแบบ และการต่อเรือ ร่วมถึงการตกแต่งภายในที่สุดแสนหรูหรา นำท่านนั่งโดยสารแคปซูลการเวลาย้อนรอยเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของเรือไทแทนิค ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นนำท่านสู่ย่านกลางเมืองอิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพเมืองที่น่ารักแห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Stormont Belfast Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง (6) เบลฟาสต์ – สะพานแขวน คาร์ริค – ไจแอ๊นท์ คอสเวย์
ลอนดอนเดอร์รี่ – สลิโก (ไอร์แลนด์ใต้)
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางขึ้นเหนือสู่จุดชมวิวสะพานแขวน Carrick-a-rede Rope Bridge (ที่รู้จักกันในชื่อ Rick-a-reedy) นำท่านเดินบนสะพานแขวน Carrick-a-rede Rope Bridge เป็นสะพานเชือกที่มีชื่อเสียง อยู่ในเขตการดูแลของเนชั่นแนล ทรัสท์ ตัวสะพานแขว เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่กับเกาะเล็ก ๆ ของ Carrickarede มีช่วงสะพานแขวนที่ยาวถึง 20 เมตร และสูงจากพื้นด้านล่างกว่า 30 เมตร เป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับควานิยมเป็นอย่างมาก นำท่านเดินข้ามฝั่งสู่อีกด้านหนึ่ง(เสียวสุดๆ) เก็บภาพความสวยงามของท้องทะเลและธรรมชาติ นำท่านเดินทางต่อสู่บริเวณชายหาดหินทางเดินยักษ์ (The Giant’s Causeway) แวะเก็บ
ภาพอันสวยงามของแนวหน้าผาริมชายฝั่งแอตแลนติกเหนือ (White Park Bay) เดินทางถึงชายหาดหินมหัศจรรย์ นำท่านเดินชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟกระทบน้ำเย็นของทะเล เมื่อหลายล้านปีทำให้เกิดประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาไม่มีที่ใดเหมือนอิสระทุกท่านเก็บความประทับใจ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย ได้เวลาสมควรจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองลอนดอนเดอร์รี่ (Londonderry) นำท่านชมเมืองลอนดอนเดอร์รี่ เมืองที่ใหญ่อันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่ชายแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและใต้ มีแม่น้ำฟอยล์ไหลผ่านกลางเมือง (Foyle River) ชมศาลาว่าการเมือง และอาคารหอการค้า (Guildhall) เป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไอร์แลนด์ สร้างขึ้นค.ศ.1887 อาคารหินทรายสีแดงเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกที่มี กลิ่นไอแบบทิวดอร์ เก็บภาพวิหารโคลัมบ์ (St Columb’s Cathedral) โบสถ์สไตล์โกธิคที่เก่าแก่ประจำเมือง / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองสลิโก (Sligo)(ไอร์แลนด์ใต้)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่: Sligo Southern Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) สลิโก – ชมวิวหน้าผาโมเออร์ – คิลลาร์นีย์
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่บริเวณ หน้าผาโมเออร์ (Cliffs of Moher) ชมความสวยงามของหน้าผาที่ตัดกับมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างลงตัว สุดแสนโรแมนติก หน้าผาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 214 เมตร และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดานกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Killarney ทางภาคตะวันตกของไอร์แลนด์ท่ามกลางธรรมชาติของทะเลสาบป่าทึบ หุบเขาที่สงบและสวยงามเมืองเส้นทางผ่านบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงามตลอดสองข้างทางมีหลายคนที่เคยเดินทางเคยกล่าวชมเส้นทางนี้ว่าสวยงามและโรแมนติคที่สุดสายหนึ่ง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่: Randles Court Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่แปดของการเดินทาง (8) คิลลาร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์รี่ (เส้นทางแสนสวย) – ลิมลิค
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแร
นำท่านสู่เส้นทางวงแหวนแห่งเคอร์รี่ (Ring of Kerry) ชมความสวยงาม ทัศนียภาพของทะสาบน้อยใหญ่ที่เรียงรายต่อเนื่องกันท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนดูแล้วทำให้เกิดความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ไว้อย่างงดงามที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม แวะชมเมืองต่างๆ ระหว่างเส้นทาง นำท่านเที่ยวชมปราสาทโรส (Ross Castle) ตัวปราสาทได้ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 15 โดยตระกูล O’Donoghues Mor (รอสส์) และได้มีการเปลี่ยนมือเจ้าของ ไปเป็นของตระกูล MacCarthy Mór จากนั้นเขาก็ขายปราสาทและที่ดินให้กับเซอร์ วาเลนไทน์ บราวน์ และเกิดเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามไอริซ
กับสหราชอาณาจักร นำท่านเดินทางต่อ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชมศูนย์ท่องเที่ยวสเกลลิก (Skellig Experience) ได้รับการสนับสนุนโดย Cork Kerry Tourism เพื่อแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่ง Skellig Islands ภายในศูนย์ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าชมใด้เรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อมและสัตว์ต่างๆ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี การเดินทาง
ของนกทะเล และที่อยู่อาศัย นำท่านชมอาคารต่างๆ ในเมือง Cahersiveen ชมโบสถ์ O’ Connell Memorial Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองจากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อลัดเลาะริมชายฝั่ง ชมภาพชนบทที่แสนจะสงบสุขและน่าแปลกตายิ่งนัก เที่ยวฟาร์มมัครอสส (Muckross House) ฟาร์มที่เก่าแก่ประจำเมือง ท่านจะประทับใจไปกับบรรยากาศแบบไอริช อย่างแท้จริง อาคารบ้านเรือนในสไตล์ย้อนยุค รวมถึงสวนสวยสไตล์ไอริช ตัวอาคารเป็นคฤหาสน์ที่ออก แบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ William Burn สร้างขึ้นในปี 1843 มีห้องพักหกสิบห้าห้องถูกสร้างขึ้นในสไตล์ทิวดอร์ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ได้เคยเสด็จมา ณ คฤหาสน์ แห่งนี้เมื่อครั้งยังครองราชอยู่ Muckross House ได้ถูกขายให้กับ William Bowers Bourn ซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ในปี ค.ศ.1932 ตระกูลโบเวอร์ ได้ตัดสินใจมอบบ้าน Muckross House และที่ดินขนาด 11,000 เอเคอร์ให้กับประเทศไอริช ถูกเรียกว่า “Bourne-Vincent Memorial Park” จึงกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในสาธารณรัฐไอร์แลนด์และเป็นรากฐานของ Killarney National Park ในปัจจุบัน ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชิมเบเกอร์รี่ ของฟาร์มได้อย่างจุใจ เก็บภาพความประทับใจจากมุมต่างๆ ของฟาร์มแห่งนี้อย่างเต็มที่
http://www.muckross-house.ie/index.html / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองลิมลิค
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Holiday Inn Hotel, Limerick / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่เก้าของการเดินทาง (9) ลิมลิค – ดับบลิน – เข้าชมโรงงานเบียร์กินเนส – ชมเมือง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่กรุงดับบลิน ชมกรุงดับบลิน (Dublin) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลไอริชมีหาดทรายที่ยาวไปตามชายฝั่งทะเล ชื่อดับลินนั้นมาจากคำว่า Dubh Linn ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายว่า “สระน้ำสีดำ” (Black Pool) มีการจดบันทึกว่าถูกตั้งเป็นชุมชนตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ของอาณาจักรไอร์แลนด์ เมืองขยายอย่างรวดเร็วจากศตวรรษที่ 17 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากลอนดอน ในจักรวรรดิอังกฤษ ก่อนการกระทำของสหภาพในปี ค.ศ. 1800 หลังจากการแบ่งแยกไอร์แลนด์ในปี 1922 ดับลินกลายเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสระไอริชภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไอร์แลนด์ เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยสำหรับการศึกษาศิลปะการบริหาร
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ผ่านชมชมปราสาทดับบลิน เข้าชมโบสถ์เซนต์แพทริค (ST.PATRICK) สร้างใน ค.ศ.1192 อุทิศแด่นักบวชแพททริค ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนของชาวเคลท์โบราณเป็นท่านแรก ภายหลังจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญประจำชาติของชาวไอริช ชมโบสถ์พระคริสต์ โดยกษัตริย์ไซตริกซึ่งเป็นกษัตริย์ไวกิ้ง จากนั้นนำท่านบันทึกภาพอาคารที่สร้างในยุคจอร์เจียน บนถนนฟิตซ์วิลเลียมที่มีลักษณะพิเศษโดย มีการใช้สีสันที่ฉูดฉาดบนบานประตูอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไอริช จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรงงานเบียร์กินเนสส์ (Guinness Storehouse) โรงเบียร์กึ่งพิพิธภัณฑ์แบบมัลติมีเดีย จัดแสดงภาพ เสียง และเรื่องราวในการผลิตเบียร์มานานกว่า 250 ปี ตั้งแต่เมล็ดพืชจนถึงแก้วเบียร์ ตั้งแต่กระบวนการผลิตเบียร์อย่างมีศิลปะไปจนถึงโฆษณากินเนสส์อันโด่งดังที่กลายเป็นเสาหลักของวัฒนธรรมไอริชทั่วโลก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Holiday Inn Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สิบของการเดินทาง(10) ดับบลิน – ชมเมือง – สนามบิน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระทุกท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในตัว อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Mark & Spencer, NEXT, Burberry ฯลฯ
……….. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)
15.20 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR018
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11) สนามบินสุวรรณภูมิ
00.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
02.25 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980
12.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ