SCA-AY-S004

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10Days (AY)

ราคาเริ่มต้น 103,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Finnair_logo

ไฮไลท์การเดินทางสแกนดิเนเวีย 10 วัน ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566

  1. พักในเรือสำราญ 2 ลำ Silja Line และ DFDS
  2. นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
  3. ล่องเรือชมความงามของซอนน์ ฟยอร์ด(มรดกโลก)
  4. อาหารท้องถิ่นและอาหารเอเชียรสเลิศ
  5. เที่ยวครบสี่เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮล์ม และเฮลซิงกิ
  6. เที่ยวเมืองเบอร์เกน “BERGEN” สุดแสนโรแมนติก
  7. มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลและบริการตลอดการเดินทาง
วันที่เดินทาง

ต.ค. 65 – เม.ย. 66

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

 

วันแรกของการเดินทาง (1)          สนามบินสุวรรณภูมิ

18.30         สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

21.30         เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144

 

วันที่สองของการเดินทาง(2)        โคเปนเฮเก้น –  ชมเมืองเก่า – ลิตเติ้ลเมอร์เมด- ล่องเรือสำราญ DFDS (พักห้อง SEA VIEW)

05.50         เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ต่อเครื่องสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค

07.25         เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY951

08.05         ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกนตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทรจัทแลนด์(Jutland) และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองโคเปนเฮเก้น นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง นำท่านนั้นชม “น้ำพุเกฟิออน” รูปปั้นตำนานการเกิดประเทศเดนมาร์ค ซึ่งเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปีที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ “ย่านนูฮาวน์” Nyhavn ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 นำท่านชม จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย “ย่านถนนสตรอยเกท์”  ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำคณะลงเรือสำราญสุดหรูขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส(DFDS)

15.00       นำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวก สบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับและเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว   

 

ที่พัก: บนเรือ DFDS พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN)

 

วันที่สามของการเดินทาง(3)              ออสโล ชมเมือง ฟลัม/วอส

เช้า             บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

09.30       เรือเข้าเทียบฝั่งท่าเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นำท่าน “เข้าชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์” ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ “โมโนลิท” (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปปั้น หล่อสำริด เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที่ นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว “ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน” Holmenkullen Ski Jump ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์

เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองฟลัม” Flam (280 กม.) สู่แหล่งแนว ฟจอร์ดอันงดงาม เป็นเมืองที่อยู่ปลายสุด ของฟยอร์ดปากแม่น้ำฟลัม ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับอาคารบ้านเรือนที่สร้างจากไม้สีสันสดใสทั้งสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านหุบเขาชื่นชมกับธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน

ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่: Freitheim Hotel / Park Hotel Voss / Myrkdalen Resort  หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)             ฟลัม – ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ)-  นั่งรถไฟสายโรแมนติก(สวยที่สุดในนอร์เวย์) – เบอร์เกน  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือเมืองฟลัมเพื่อ “ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด” (Sognefjord) ชมทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรายล้อมด้วยภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่าน “นั่งรถไฟสายโรแมนติค” Flambana Train  ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล – วอสส์ ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธิ์ และน้ำตกที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน จากนั้นนำท่านออกดินทางสู่เมืองเบอร์เกน Bergen เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือ

ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

พักที่: Pers Hotel / Usterdalen Hotel  หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)           เบอร์เกน – ชมเมือง – นั่งรถรางขึ้นยอดเขา Floyen – โกล

เช้า                 บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน Bergen  เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นำท่าน นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) บนความสูง 520 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลเพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นำท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้งปลาทะเลน้ำลึกชนิดต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่างเต็มที่ เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้

เที่ยง             บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินเที่ยวชม “หมู่บ้านชาวประมงโบราณ” Bryggen  สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมี ความความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโกล Gol / เมืองเกลโล Geilo เมืองสกีรีสอร์ท

ค่ำ                 บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่หกของการเดินทาง(6)          เกลโล่ – ออสโล – คาร์ลสตัด   

เช้า                บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงออสโล” โดยใช้เส้นทางแสนสวย ผ่านชมบ้านเรือนที่สวยงามระหว่างทาง สัมผัสธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงออสโล ตัวเมืองตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ ท่านผ่านชมบริเวณด้านหน้า พระราชวังหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่สวยงาม โดยมีรูปปั้นกษัตริย์เฟรเดอริกที่ 5 (Frederik V) ทรงม้าบริเวณด้านหน้าพระราชวัง และเมื่อมองลงไปจากเนินพระราชวังแล้วจะเห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮัน” ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้ามากมาย รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ “โรงละครแห่งชาติ” ที่สร้างขึ้นในปี 1899, “มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์ สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกับการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนินด้านหน้าพระราชวัง หรือช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันตามอัธยาศัย

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              คณะเดินทางสู่ “เมืองคาร์ลสตัท”Karlstad (200 กม.) เมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริย์ ชาร์ลที่ 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: SCANDIC HOTEL, KALSTAD หรือระดับใกล้เคียง        

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(6)         คาร์ลสตัด – โอเรบรู – สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า             บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบรู” Orebro เมืองที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า และยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น้ำสวาร์ตาน “Svartan River” สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa)  จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำคณะเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ำ” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่ง ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ สถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งในบริเวณ ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” หรือเลือกเดินในย่าน Walking Street อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ และสามารถทะลุผ่านไปในบริเวณย่านเมืองเก่าที่สวยงาม

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Quality Globe Hotel / Scandic Hotel  หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่แปดของการเดินทาง(8)       สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW)

เช้า               บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะ “เข้าชมศาลาว่าการเมือง” City Hall  สถานที่จัดงานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ใช้เวลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงทำให้เป็นที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี้ โดยที่นี่เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์และความทันสมัยของร้านค้าที่เรียงรายมากมายบนท้องถนนแคบๆ ของเมือง

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.00          นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์ Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง

ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก : บนเรือสำราญซิลเลียไลน์ : SILJA LINE พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN)

 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)          เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ

เช้า               บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารในเรือ SILJA LINE

09.30        เรือเข้าเทียบฝั่ง “กรุงเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  นำท่าน “เข้าชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มี รูปร่างคล้ายจานบิน นำชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นำท่านเยี่ยมชม “มหาวิหาร Uspensky” ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรันนำชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์

ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าชื่อดัง // สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน *** อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง***

 

วันที่สิบของการเดินทาง(10)        เฮลซิงกิ – สนามบินสุวรรณภูมิ

00.45          ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินฟินน์แอร์เที่ยวบินที่ AY143 (บินตรง)

16.25            เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย