england-300×169

ทัวร์อังกฤษ ช้อปปิ้ง 6วัน 3คืน (MH)

ราคาเริ่มต้น 35,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: ENG-MH-159 Tag:
สายการบิน: logo-malaysia-airlines

ทัวร์อังกฤษ
นำท่านสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ กลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านลาคอค ที่ได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์แบบอังกฤษแท้ๆ ที่สวยงาม ชมบรรยากาศบ้านเรือนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ที่สร้างด้วยหินอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติ และได้รับการอนุรักษ์ให้บรรยากาศเหมือนเมื่อเกือบพันปีที่แล้ว ที่สวยงามจนถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ ภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ เดินชมบ้านเรือน โบสถ์ลาคอคแอบเบ้ (ด้านนอก) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านเรือนแบบอังกฤษโบราณแท้ ที่สวยงาม ที่ท่านไม่สามารถพบได้ในที่อื่นอีกแล้ว

วันที่เดินทาง

29 ธ.ค.-03 ม.ค. 62, 19-24 ต.ค. 61, 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 11-16 ต.ค. 61, 22-27 พ.ย. 61, 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 25-30 ต.ค. 61, 15-20 พ.ย. 61, 1-6 พ.ย. 61, 08-13 พ.ย. 61

ทัวร์อังกฤษ
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-ลอนดอน
15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
17.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH783/MH002 (17.15-20.30/23.15-05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.15 ชั่วโมง บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองกัวลาลัมเปอร์

วันที่2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ์(สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)-หมู่บ้านลาคอด-เมืองบาธ
โรมันบาธ-บริสทอล
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองอเมซเบอร์รี่ นำท่านสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ กลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านลาคอค ที่ได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์แบบอังกฤษแท้ๆ ที่สวยงาม ชมบรรยากาศบ้านเรือนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ที่สร้างด้วยหินอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติ และได้รับการอนุรักษ์ให้บรรยากาศเหมือนเมื่อเกือบพันปีที่แล้ว ที่สวยงามจนถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ ภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ เดินชมบ้านเรือน โบสถ์ลาคอคแอบเบ้ (ด้านนอก) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านเรือนแบบอังกฤษโบราณแท้ ที่สวยงาม ที่ท่านไม่สามารถพบได้ในที่อื่นอีกแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน นำชมโรมันบาธ เป็นสถานที่อาบน้ำโบราณอายุกว่าสองพันปี ตั้งแต่ยุคโรมัน แล้วชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าต่างๆ แล้วเดินทางไปกลับกรุงลอนดอน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดับใกล้เคียง

วันที่3 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเช้า อิสระให้กับท่านได้เต็มอิ่มกับการเที่ยวชมเมืองในลอนดอน และสถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวลอนดอน นั้นก็คือ Big Ben หนึ่งในสัญลักษณ์ที่รู้จักมากที่สุดของสหราชอาณาจักร อันที่จริงหอนาฬิกานี้ชื่อว่า หอเอลิซาเบธ (Elizabeth Tower) แต่ทุกคนมักจะรู้จักกันดีในชื่อของ บิ๊กเบน (Big Ben) มากกว่าเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี่ เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกาบิ๊กเบนมาง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี Westminster เดินออกมาข้ามถนนก็ถึง และจุดยอดฮิตที่ต้องมาถ่ายรูปคือ หอนาฬิกาบิ็กเบนและอาคารรัฐสภา ริมแม่น้ำเทมส์ โดยถ่ายจากบนสะพาน Westminster
Westminster Abbey เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวัง Westminster สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1245 ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และที่สำคัญยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO อีกด้วย โบสถ์นี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกและเป็นที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์, London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leiceter Square สถานที่เหล่านี้แทบจะอยู่ใจกลางลอนดอนเลยก็ว่าได้ ท่านสมารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างสะดวกสบาย ส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปและเดินเล่นแบบชิว ๆ แนะนำTower Bridge, London Bridge, St. Paul Church โดยแต่ละสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันมาก
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ
พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดับใกล้เคียง

วันที่4 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเช้าเชิญท่านอิสระ สัมผัสบรรยากาศ การใช้ชีวิตแบบชาวลอนดอน ด้วยการเดินทางด้วยตัวท่านเอง ด้วยรถไฟใต้ดินที่เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดของชาวลอนดอน หรือเลือกเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลากับสิ่งที่ท่านชอบอย่างจุใจกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรืออาร์ตแกลลอรี่ต่างๆ เช่น National Gallery, British Museum, Natural History Museum สำหรับหนุ่มสาวนักช้อปท่านต้องไม่พลาดที่จะไปถนนKnightsbridge ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมสถานที่ช้อปปิ้งมากมาย ทั้งร้านค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ห้างสรรพสินค้าสุดหรูอย่าง ห้างแฮร์รอด(Harrods) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม ทั้งกระเป๋า น้ำหอม นาฬิกา เครื่องประดับ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง ถนนสายเดียวกันนี้ท่านยังจะได้พบกับ Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจ้าของแฟชั่นดังบนถนน Sloane ซึ่งก็เหมาะกับคนที่กำลังมองหาสินค้าแบรนด์หรูหราและแฟชั่นอินเทรนด์ที่เพิ่งจะขึ้นเวทีแฟชั่นเป็นที่สุด แถมบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ล้วนมีการออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย จึงเหมาะกับการมาเที่ยวชม ช้อปปิ้งและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำดีๆ มากทีเดียว การเดินทางก็สะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี Knightsbridge เชิญท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำเอง เพื่อให้ท่านใช้ชีวิตแบบชาวลอนดอนอย่างแท้จริง
พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดับใกล้เคียง

วันที่5 ลอนดอน-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-Bicester Village Outlet
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้านริมน้ำที่ได้รับการขนานนามว่า เวนิส แห่ง COTSWOLDS มีสะพานสร้างข้ามแม่น้ำ WINDRUSH ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมือง ธารน้ำใสล้อมรอบหมู่บ้านชนบทพื้นเมืองของอังกฤษ บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก สวนสาธารณะที่เขียวชอุ่มสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเยือนทุกเพศทุกวัย
เที่ยง เชิญท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ที่รวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านได้อิสระกับการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Bally , Bodum, Bose, Burberry, Cath Kidston, Dior, DKNY, FENDI, CK, Clarks, D&G, Gucci, Guess, Hugo ก่อนเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงลอนดอนกลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH001/MH796 (21.35-17.50(+1)/22.15-23.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 19.45 ชั่วโมง บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองกัวลาลัมเปอร์

วันที่6 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
23.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์อังกฤษ