ทัวร์อังกฤษuk flash sale

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 6 วัน 3 คืน (BI)

ราคาเริ่มต้น 35,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: ENG-BI-204 Tag:
สายการบิน: bi-logo

ทัวร์อังกฤษ
◊ ลอนดอน ซาลส์บัวรี่ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์
◊ ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
◊ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
◊ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
◊ อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

วันที่เดินทาง

6-11 ก.ย. 62, 8-13 พ.ย. 62, 22-27 พ.ย. 62, 11-16 ต.ค. 62, 25-30 ต.ค. 62

ทัวร์อังกฤษ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบรูไน
10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 10 โซน U เคาน์เตอร์สายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
13.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI514
17.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติบรูไน แวะเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

วันที่ 2 สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ – เมืองซาลส์บัวรี่ – สโตนเฮนจ์ – โรงอาบน้ำโรมัน – บริสตอล
22.55 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ BI003
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นจะช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางเพื่อ
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ (ระยะทาง114 ก.ม./ใช้เวลา 1.30 นาที) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน จากนั้น นำท่านชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) อาหารจีน
บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพื่อชม โรงอาบน้ำโรมัน ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามตาม สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ด้วยหลักฐานการเป็นบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมือง บาธได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ต่อมามีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารด้วยเงินลงทุนถึง 5.5 ล้านปอนด์และเสร็จสิ้นในปี จากนั้น นำเดินทางต่อสู่ เมือง บริสตอล (Bristol ) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเรื่องราวความน่าสนใจ ประวัติศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ มากมายเอาไว้ คอยต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดิมเมืองบริสตอล คือเมืองท่าดั้งเดิมของอังกฤษตั้งอยู่ทางตอนใต้ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองที่มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) แวะถ่ายรูป St. Mary Redcliffe โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ โค้งแหลมและไฟนวลเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคที่มีมานานกว่า 800 ปี ควีนอลิซาเบธ ที่ 1 กล่าวว่า “โบสถ์ที่สวยที่สุดและดีที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษ” และบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เก็บความลับจากบริสตอลและอดีตของอเมริกา Bristol cathedral มีความพิเศษเป็นพิเศษ มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดในโลกของ ‘โบสถ์ในยุคกลาง’ ซึ่งหมายความว่าเพดานโค้งในวิหารนักร้องและทางเดินล้วนแล้วแต่มีความสูงเท่ากันทำให้มีพื้นที่สูงและสว่างพร้อมซุ้มโค้งที่สง่างาม Llandoger Trow มีเรื่องเล่าขานว่าแดเนียลเดโฟได้พบกับอเล็กซานเดเซลเคิร์กแรงบันดาลใจของเขาสำหรับโรบินสันครูโซที่นี่ และมันก็เป็นโรเบิร์ตหลุยส์สตีเวนสันแรงบันดาลใจ สำหรับพลเรือเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัติ ในยุควิกตอเรียผับเกี่ยวข้องกับโรงละคร Royalซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและการเข้าชมโดยนักแสดงและนักดนตรีหลายคนรวมทั้งเฮนรีเออร์วิง
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัทธยาศัย
เย็น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก: Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3 บริสตอล – Bourton On The Water – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – ลอนดอน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)
นำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) (ระยะทาง 76 กม./1.30 ชม.) หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื้อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสังคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบิวรี่ว่าเป็น The most beautiful village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวรี่เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด เพราะไบบิวรี่มีบ้านที่เป็นลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อ Coln ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ ประกอบกับคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษทำให้ความงดงามของไบบิวรี่มีมากขึ้น จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water (20 กม./30 นาที) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำWindrushไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) (40กม./1 ชม.)เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านไปถ่ายรูปที่ Bridge Street และ Old Thatch Tavern นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre ) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , Max Mara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านชม กรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก (ระยะทาง 163 กม./2.30 ชม.)
ค่ำ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4 อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
ให้ท่านช็อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น Warner Bros. Studio Tour London, Hyde Park, Notting Hill และอื่นๆ ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง การเดินทางท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ง่ายและสะดวก มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า สถานที่แนะนำมีดังนี้
– Warner Bros. Studio Tour London สำหรับสาวก Harry potter ห้ามพลาด!! วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ ลีฟส์เดนตั้งอยู่ในเมืองลีฟส์เดน ไม่ไกลจากลอนดอน เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์และละครหลายเรื่องรวมทั้งแฮร์รี่ พอตเตอร์ เมื่อการถ่ายทำภาพยนตร์สิ้นสุดลงวอร์เนอร์ บราเธอร์สก็เปิดสตูดิโอส่วนที่ใช้ในการถ่ายทำแฮร์รี่ พอตเตอร์ ทางสตูดิโอยังมีวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวและเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนั้นๆ อย่างละเอียด แถมยังมีกิจ กรรมพิเศษ เช่น การขี่ไม้กวาดชมเมืองลอนดอน ทดลองใส่เครื่องแบบนักเรียนฮอกวอตส์ และการนั่งรถไฟไปฮอกวอตส์ให้เหล่าแฟนคลับได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย ท่านสามารถจองตั่วผ่าน https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets (ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าเท่านั้น)
วิธีเดินทางไป Warner Bros. Studio Tour London เดินทางโดยรถไฟฟ้า National train ไปยังสถาณี Watford Junction ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที เปลี่ยน 2สถาณี ค่าโดยสารประมาณ 38 ปอนด์
– Harrods ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของลอนดอน สินค้าถูกจัดแบ่งเป็นห้องๆ เช่น ห้องน้ำหอม ห้องกระเป๋าแบรนด์เนม ห้องนาฬิกา หรือห้องเครื่องประดับ หากท่านเดินช็อปปิ้งที่นี่เหมือนเดินช็อปปิ้งอยู่ในพระราชวัง เพราะการตกแต่งแต่ละห้องช่างหรูหราอลังการ โดยเฉพาะโถงบันไดเลื่อน ที่เป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลื่อนสไตล์อียิปต์ บางครั้งมีนักร้องโอเปร่ามาเปล่งเสียงขับกล่อม ท่านสามารถมาอยู่บริเวณนี้เพื่อเก็บรูปถ่ายไว้เป็นความทรงจำ โซนอื่นๆของ Harrods ท่านสามารถเดินได้สบายไม่แออัด มีอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าและโดดี้ไว้เป็นจุดถ่ายรูป หากเดินอีกสักพักก็จะถึง Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ท่านสามาถเดินช็อปปิ้งที่นี่ซึ่งมีบรรยากาศราวกับเดินบนแคทวอล์ก
วิธีเดินทางไป Hyde Park สามารถเดินทางโดยไฟฟ้า National train ลงที่สถานี Knightsbridge ใช้เวลา 58 นาที ค่าโดยสารประมาณ 28 ปอนด์
(อาหารเที่ยงและค่ำอิสระตามอัธยาศัย)
ค่ำ ที่พัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5 กรุงลอนดอน – สะพาน Tower Bridge- หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ – Westminster Abbey – พระราชวังบัคกิ้งแฮม
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่5)
นำท่านเดินทางสู่ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ15ปอนด์) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่าง กำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติ ศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสันทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนั้นเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอนในการ ถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภา อังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้ บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัว อาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic) และบนสะพาน Westminster ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปีจากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง พระบรมศพของพระ มหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 แอบบีได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) ถ่ายภาพ จากนั้น นำท่านชมและ ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ
(อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย)

่บ่าย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางไป สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์และรอขึ้นเครื่อง

17.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI004

วันที่ 6 ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบรูไน รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย
18.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน BI519
20.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์อังกฤษ