ทัวร์อังกฤษ

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ 7 วัน 4 คืน (BI)

ราคาเริ่มต้น 39,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: ENG-BI-222 Tag:
สายการบิน: bi-logo

ทัวร์อังกฤษ
ไฮไลท์ของโปรแกรม
 อิสระฟรีเดย์ ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม / นอนลอนดอน 4 คืน ไม่ต้องเปลี่ยนที่พัก เที่ยวสบาย ไม่ต้องย้ายกระเป๋า
 ซาลส์บัวรี่ : เสาหินสโตนเฮนจ์ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 บาธ : เที่ยวชมเมืองเก่า
 ลอนดอน : หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน จัตุรัสทราฟัลการ์ มหาวิหารเซนต์พอล
 วินเซอร์ : พระราชวังวินเซอร์ (ถ่ายรูปด้านนอก)
 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านไนซ์บริดจ์, บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
 พิเศษ! ลิ้มลองเมนูเป็ดย่าง โฟร์ซีซั่น อันเลื่องชื่อ

วันที่เดินทาง

20-26 ม.ค. 63, 24 ก.พ.-01 มี.ค. 63

ทัวร์อังกฤษ
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – (สนามบินบรูไน)
10.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินรอยัลบรูไน (BI) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
13.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติบรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI 514
17.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
วันที่สอง (สนามบินบรูไน) – กรุงลอนดอน (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน
00.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ BI 003
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ รับสัมภาระ และ ผ่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (ประมาณ 164 กม./ 1 ชม.) เที่ยวชมเมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ด้วยหลักฐานการเป็นบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ต่อมามีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารด้วยเงินลงทนถึง 5.5 ล้านปอนด์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ (SALISBURY) นำท่าน เข้าชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึก จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงลอนดอน (LONDON)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า

วันที่สาม กรุงลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน – บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่าน เข้าชมภายใน หอคอยแห่งลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นรู้จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิ้มรสเป็ดย่างชื่อดัง ณ FOUOR SEASON RESTAURANT

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (BICESTER VILLAGE OUTLET) ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คำแนะนำ และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการรับส่ง และไม่รวมค่าอาหารกลางวันและเย็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
– อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าที่ห้างดังใจกลางกรุงลอนดอน เช่น ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) จากนั้นอิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการช๊อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตั้งอยู่อีกด้วย
อิสระเลือกซื้อ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด ยังมีถนนสายช้อปปิ้งชื่อดังเชื่อมต่ออย่าง ถนนคาร์นาบี้ (Canaby Street) แหล่งแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุ่นที่มีร้าน G – Star Raw, Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด์ (New Bond Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านซุปเปอร์แบรนด์ อย่างเช่น Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นต้น

– อิสระให้ท่านเลือกเที่ยวนอกเมืองตามอัธยาศัย เดินทางสู่เมือง Leavesden อันเป็นที่ตั้งของ Warner Bros. Studio London ให้ท่านได้เข้าชมบ้าน ของภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค ที่ได้เปิดให้แฟนๆ เข้าชมตั้งแต่ต้นปี 2012 หลังจากการถ่ายทำทั้งหมดเสร็จสิ้นลง ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ถ่ายทำจริงของทุกๆอย่าง ที่เราได้เห็นในหนัง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีแห่งการถ่ายทำอันยาวนาน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านอีกหลังของนักแสดงและทีมงานหลายร้อยชีวิตผู้อยู่เบื้องหลังความอลังการและความสำเร็จทั่วโลก ท่านจะมีโอกาสได้เห็นแทบทุกมุมสำคัญๆ ที่เคยเห็นในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นรวมของบ้านกริฟฟินดอร์ กระท่อมแฮกริด ภายในบ้านโพรงกระต่าย ห้องทำงานรูปทรงกลมของดัมเบิลดอร์ คุกใต้ดินของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตร์ด้วย เอาเป็นว่านึกห้องไหนออก ห้องนั้นมีหมดเลย รวมถึงสถานที่ขนาดใหญ่อย่างตรอกไดแอกอนที่บรรยากาศมันใช่มาก ซอยพริเว็ท บ้านเก่าของแฮร์รี่ที่โดนระเบิด และชานชาลา 9 3/4 ก็มีให้เราได้เดินเข้าไปชมของจริง เสมือนเดินเข้าไปในภาพยนตร์จริงๆ ทุกประการ
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

อิสระเต็มวัน เที่ยวลอนดอน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คำแนะนำ และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการรับส่ง และไม่รวมค่าอาหารกลางวันและเย็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า

วันที่หก กรุงลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ เพื่อถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังวินเซอร์ (WINDSOR CASTLE) อีกหนึ่งพระราชวังอัน เป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษมากว่า 900 ปีโดยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต โดยมีห้องที่สำคัญต่าง ๆ ที่ประดับประดาได้อย่างสวยงามอลังการโดยเฉพาะSTATE APARTMENTที่รวบรวมสมบัติล้ำค่าไว้มากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ที่เก็บภาพเขียนอันทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเนื้อที่กว้างขวางตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาชนิดอย่างสวยงาม (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน)
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษีเช็คบัตรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง
18.00 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI 004
วันที่เจ็ด (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ
15.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
18.30 น. ออกเดินทางสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ BI 519
20.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
ทัวร์อังกฤษ