Placeholder

ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม 7D4N (EY)

ราคาเริ่มต้น 48,990 ฿ จองทัวร์

สายการบิน: etihad-airways-logo
วันที่โปรแกรมทัวร์อาหารโรงแรม
เช้าเที่ยงเย็น
1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2สนามบินมิลาโนมัลเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

อนุสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 – มหาวิหารแห่งดุโอโม่เมืองมิลาน

เมืองเวนิส

HOTEL RUSSOTT MESTRE

หรือเทียบเท่า

3นั่งเรือเดินทางสู่เกาะเวนิส – เกาะเวนิส – มหาวิหารเซนต์มาร์ก – จัตุรัสซานมาร์โค

พระราชวังดอจน์ – สะพานทอดถอนใจ – เมืองปิซ่า

HOTEL AC PISA

หรือเทียบเท่า

4จัตุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม่ – มหาวิหารดุโอโม่แห่งปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า

เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย

สะพานเวคดิโอ

HOTEL CHARME PRATO

หรือเทียบเท่า

5เมืองโรม – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โรมันฟอรัม

สนามกีฬาโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน

HOTEL NOVOTEL ROMA EST

หรือเทียบเท่า

7สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี ฟีอูมีชีโน – สนามบินอาบูดาบี 
8สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่เดินทาง

13-19 พ.ค. 65, 25 ก.ย.-01 ต.ค. 65, 10-16 ต.ค. 65, 23-29 ต.ค. 65, 4-10 ก.ย. 65, 28 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66, 4-10 ธ.ค. 65, 27 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66

ทัวร์อิตาลี

 

Day1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี

 

16.30        นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

19.30        ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 35 นาที

23.10        เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

 

 

Day2     สนามบินอาบูดาบี สนามบินมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – อนุสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2

            มหาวิหารดุโอโม่แห่งมิลาน – เมืองเวนิส  

 

03.25        ออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 081

              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที

07.55        เดินทางถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คำว่า “Mid-lan” ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม

นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที่นับเป็นศูนย์การค้าที่สวยงามหรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองวาติกัน **ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)**

เที่ยง      อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เวนิส หรือ เวเนเซีย ในภาษาอิตาลี เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน และเมืองแห่งแสงสว่าง เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวทิเนีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก ในภาคเหนือของอิตาลี

ค่ำ         ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก      HOTEL RUSSOTT VENICE MESTRE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

Day3     นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – เกาะเวนิส – มหาวิหารเซนต์มาร์ก – จัตุรัสซานมาร์โค – พระราชวังดอจน์ – สะพานทอดถอนใจ – เมืองปิซ่า

           

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งเรือที่ ท่าเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) สู่ เกาะเวนิส (Venice Island)

นำท่านเดินเยี่ยมชมจุดสำคัญต่างๆของเกาะเวนิส อาทิเช่น มหาวิหารเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) มหาวิหารที่ตั้งอยู่บน จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) กลางเมืองเวนิส เป็นมหาวิหารที่ได้รับสมญานามว่า Cheisa d’oro หรือโบสถ์ทองตั้งแต่ในศตวรรษที่ 11 เกาะเวนิส ผ่านชม พระราชวังดอจนส์ (Doge’s Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในเวเนเซี่ยนโกธิคสไตล์ พระราชวังเคยเป็นที่พำนักของดยุคแห่งเวนิสที่มีอำนาจสูงสุดของอดีตสาธารณรัฐ สร้างขึ้นในปี 1340 และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1923 สะพานทอดถอนใจ (Bridge of Sighs) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อกับคุก *ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า เรืออันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะเวนิส เรือที่ตกแต่งเบาะนั่งอย่างสวยงามแตกต่างกันไป เรือ 1ลำ สามารถจุผู้โดยสารได้ 5-6 ท่าน เรือ 1 ลำ ประมาณ 80 – 120 ยูโร หรือ คำนวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 3,200 – 4,800 บาท * อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านเดินไปยังร้านอาหาร ซึ่งท่านจะได้ลิ้มรสของอาหารขึ้นชื่อ ที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ คือ สปาเก็ตตี้หมึกดำ

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น สปาเก็ตตี้หมึกดำ

นำท่านนั่งเรือกลับสู่เมืองเวนิส

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ( Pisa) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก         Hotel AC Pisa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

Day4      จัตรุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม่ – มหาวิหารดุโอโม่แห่งปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์

             มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย – สะพานเวคดิโอ

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จัตรุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม่ (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราฌกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยุเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 โดยเริ่มจาก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Baptistry of St. John) ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารดุโอโม่แห่งปิซ่า (Duomo de Pisa) อันยิ่งใหญ่งดงาม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning tower of Pisa) อันเลื่องชื่อ สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน

*ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์ (หอเอนแห่งเมืองปิซ่า) ค่าบัตรเข้าชม เริ่มต้น ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EURO) หรือ คำนวนเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท  (THB) ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร โดยทั้งนี้ คณะทัวร์จำเป็นต้องดำเนินไปตามระบุทั้งหมด*

นำเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับกาขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การสหประชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1982

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษพิซซ่าและไวน์เลิศรส 1 แก้ว

 

เดินทางสู่ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้ หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม  จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้นอันวิจิตรสวยงาม อาทิเช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune) วีรบุรุษเปอรร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Persues with the Head of Medusa) รูปปั้นเดวิดผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิลแองเจโล่  สะพานเวคดิโอ(Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน อิสระให้ท่านเลือกชมสินค้า หรือ ของที่ระลึกต่างๆ  ตามอัธยาศัย

ค่ำ            อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

ที่พัก         Hotel Charme Prato ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

Day5     เมืองโรม – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กลุ่มโรมันฟอรัม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรม (Rome) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลัดซีโย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) เป็นนครที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีพื้นที่และประชากรน้อยที่สุด เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและมี แท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter’s Baldachin) เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์

*บางกรณีมีงานสำคัญทางศาสนา หรือ พิธีการสำคัญต่างๆ อาจไม่สามารถเข้าใกล้ตัวมหาวิหารได้ ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ เพราะอาจมีการจัดงานขึ้นตามความเหมาะสมและกำหนดการไม่แน่นอน แต่ทางบริษัทจะพยายามนำท่านชมตัวมหาวิหารให้มากที่สุด*

นำท่านเดินทางสู่ กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมันที่สะท้อนเห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา

ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยงามบริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามการประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้ำพุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน้ำพี่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) และน้ำพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบารอค ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโรม ที่นักท่องเที่ยวสามารถโยนเหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่เมืองโรมอีกครั้ง มีตำนานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมาเมืองโรมอีกครั้ง

ก็จะสมหวัง เดินทางสู่ บันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น Brandname ดังๆมากมาย รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนม ร้าน กาแฟ ร้านไอศครีม มากมายให้เลือกชม

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

ที่พัก        Hotel Novotel Roma Est  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

Day6      สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี ฟีอูมีชีโน – สนามบินอาบูดาบี

 

เช้า          บริการอาหารเช้า แบบกล่อง

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี ฟีอูมีชีโน ประเทศอิตาลี

10.20        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินที่ EY 086

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

18.25        เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

22.35        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินที่ EY 402

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

 

 

Day7     สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

08.05      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์อิตาลี