SWI-QR-S065

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9D6N (QR)

ราคาเริ่มต้น 126,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: QR

ขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต ถ่ายรูปและชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น

นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE

เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

หมู่บ้านลอยเกอร์บาด หมู่บ้านที่มีน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำพุร้อน

เที่ยว เมืองเวเวย์ เมืองตากอากาศที่สวยงามและเงียบสงบถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรมส้อม

หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing On You

เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก

เที่ยวเมืองสเปียซ ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ ทะเลสาบธูน

วันที่เดินทาง

12 เม.ย. 66 – 20 เม.ย. 66, 24 ก.พ. 66 – 04 มี.ค. 66, 29 เม.ย. 66 – 07 พ.ค. 66, 24 มี.ค. 66 – 01 เม.ย. 66, 03 มี.ค. 66 – 11 มี.ค. 66, 08 เม.ย. 66 – 16 เม.ย. 66, 04 พ.ค. 66 – 12 พ.ค. 66, 03 มิ.ย. 66 – 11 มิ.ย. 66

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 

 วันแรก   กรุงเทพฯ  มิลาน (อิตาลี)

16.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

19.25 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR 831 / QR 123 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

 

วันที่สอง   มิลาน  ทิราโน่  นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส”  เซ็นต์มอริทซ์  เดินชมเมือง  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

07.00 น.      เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่น หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (ประมาณ 180 กม.)  เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดเส้นทางกับวิวสองข้างทางทั้งบ้านเรือนรูปทรงอิตาเลียน

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

บ่าย      นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. 45 นาที ) รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์  เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งสร้างความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง ให้ท่านถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอร์ริทซ์

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

พักค้างคืน ณ  Hotel Schweizerhof Saint Moritz  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)

 

วันที่สาม   อันเดอร์แมทซ์  รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS  เซอร์แมทซ์ ZERMATT  เดินเที่ยวชมเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมทท์ เป็นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท เป็นเมืองในหุบเขาบรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส มีภูเขาแอลป์สูงชันล้อมรอบ เมืองอันเดอร์แมทท์นั้นมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก และในช่วงฤดูหนาวจะมีนักเล่นสกีมาเล่นสกีที่เมืองนี้

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

บ่าย   นำคณะนั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาที )

หมายเหตุ: กรณีรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส เต็ม หรืองดให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนรถไฟไปเป็นขบวนอื่นที่เดินทางในเส้นทางเดียวกัน และวิวเดียวกัน ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิตแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยวอิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

พักค้างคืน ณ  Hotel Pollux หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)

หมายเหตุ : เนื่องจากห้องพักในเมืองเซอร์แมทซ์มีจำนวนจำกัด หากที่พักในเมืองเซอร์แมทซ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านเข้าพัก บริเวณเมืองไกล้เคียงแทน

 

วันที่สี่       ยอดเขากรอนเนอร์แกรต  ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  ทาสซ์  ลอยเกอร์บาด

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขากรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที่ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที่สุด) ชมยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทับใจ

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

บ่าย   อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม เมืองเซอร์แมทท์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา เศรษฐกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ประมาณครึ่งหนึ่งของเมืองเป็นโรงแรมและร้านอาหาร มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มายังเมืองนี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาสซ์ โดยรถไฟ จากนั้นนำท่านกลับขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางไปยัง หมู่บ้านลอยเกอร์บาด Leukerbad โดยรถโค้ช เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำพุร้อน สปารีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ถึงเมืองลอยเกอร์บาด อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่บ่อน้ำแร่ (ราคาไม่รวมในค่าทัวร์ ประมาณ 30 สวิสฟรังค์ )  เพื่อสุขภาพ เพื่อผ่อนการคลายร่างกาย ภายในโรงแรม หรือท่านจะเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรมที่พัก เดินเก็บบรรยากาศถ่ายรูปภายในเมืองลอยเกอร์บาด ซึ่งสวยงามมากๆ เป็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยเขาเจมมิพาส

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

พักค้างคืน ณ  Thermalhotels Leukerbad De France  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

 

วันที่ห้า   ลอยเกอร์บาด  เวเวย์  เบิร์น  ย่านมาร์คกาสเซ  หอนาฬิกาเบิร์น   เมืองสเปียซ  ทะเลสาบธูน  อินเทอร์ลาเค่น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย์ Vevey เมืองที่อยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา หรือ ทะเลสาบ เลค เลอ มอง เสน่ห์ของเมืองเวเวย์นั้นคือเป็นเมืองตากอากาศที่สวยงามและเงียบสงบ จนนักแสดงตลกชื่อดังของอังกฤษ ชาลี แชปปลิ้น หลงใหลจนมาใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ที่เมืองนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 จนถึง ค.ศ.1977 จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรม ส้อม ที่ปักอยู่ในทะเลสาบเจนีวา เป็นส้อมสแตนเลสสูง 8 เมตร กว้าง 1.3 เมตร  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเววี่วอเวย์ส้อมขนาดใหญ่เป็นปติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ALIMENTARIUM ออกแบบโดย ชอง ปิแอร์ ซุก ในปี ค.ศ.1995

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

บ่าย   จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ ย่านมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีค เป็นเขตที่ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่านจึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ เดินทางเข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา กรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสเปียซ Spiez เพื่อนำท่านชมทัศนียภาพที่สวยงามของ ทะเลสาบธูน ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างเมืองสเปียซและเมืองอินเทอร์ลาเก้น และบริเวณใกล้กันนั้นจะเป็นที่ตั้งของ ปราสาทสเปียซ ที่สร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 933 โดยกษัตริย์ รูอร์ฟ ที่ 2 แห่ง เบอร์กันดี และมีไร่องุ่นที่ปลูกตามเนินเขา ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารพื้นเมือง  (มื้อที่ 11)   ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส // เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

พักค้างคืน ณ  Metropole หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)

 

วันที่หก     เลาเทอร์บรุนเน่น  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา  สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป  ลานหิมะ  ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์  ลูเซิร์น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าขึ้นสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลำธารน้ำธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทำให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นนำท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว  (มื้อที่ 13)

บ่าย   จากนั้นนำท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายังเมืองกลินเดอร์วาวล์ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซึ่งรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดชื่นสบายตา น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่สวยงามนี้จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด  นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 77 กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)

พักค้างคืน ณ  Astoria Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)

 

วันที่เจ็ด     อนุสาวรีย์สิงโต  ทะเลสาบ ลูเซิร์น  สะพานไม้คาเปล  เมืองซุก  ซาร์ฟเฮาเซ่น  น้ำตกไรน์  ซูริก  ชมเมือง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)

นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 นำท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะมีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมืองและนักท่องเที่ยว จากนั้นให้ท่านได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ประมาณ 30 กม.) เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)

บ่าย    นำท่านชม CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาวและนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้นที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูริก (ประมาณ 34 กม.)  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งการจราจรทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริกมักถูกเรียกว่าเมืองหลวงวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ โดยในปี 2006-2008เมืองซูริกได้รับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)

พักค้างคืน ณ  Holiday Inn Zurich Messe หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 6)

 

วันที่แปด  ซูริก  สะพานมุนสเตอร์  ถนนบานโฮฟซตราสเซ่   กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)

นำท่านไปยัง เมืองซูริค นำท่านชม สะพานมุนสเตอร์ MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดินเล็ก ๆ เชื่อมระหว่าง วิหารเฟรามุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยพระเจ้าหลุยส์แห่งเยอรมัน และวิหารโกรสมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 สร้างตามความประสงค์ของกษัตริย์ชาส์ลเลอมาญมหาราช สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำ Limmat ในเมืองซูริก  จากบนสะพานจะมองเห็นบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็นพื้นที่เมืองเก่า เป็นถนนเล็ก ๆ ที่สามารถเดินเที่ยวชมได้แบบชิล ๆ เรียกได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองซูริคเลยก็ว่าได้ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินชม ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูหรา สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริคเพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.40 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

 

วันที่เก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

13.10 น.      คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์