เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน)1184_20230722093219

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน) 4D3N (VN)

ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Vietnam-A_635326539619709103

หลังจากนั้นนำท่านชม SAMTEN HILLS DALAT Samten ในภาษาทิเบต แปลว่าความมั่นคงและความสมดุลของจิตใจ ศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงนิเวศของร่างกาย จิตใจ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกและแห่งเดียวในเวียดนาม สถาปัตยกรรมของ Samten Hills Dalat ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมของดินแดนรอบ ๆ เทือกเขาหิมาลัย ที่นี่ไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะสำหรับชาวพุทธเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเงียบสงบเหมาะสำหรับการสำรวจความอดทนของตนเอง ฝึกฝนความคิดเชิงบวก และกลับสู่ความสมดุลท่ามกลางโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและวิตกกังวล

วันที่เดินทาง

ตุลาคม 66 – มีนาคม 67

ทัวร์เวียดนาม

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง
08.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
11.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN600 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.10 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ และออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUINE) ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
นำท่านชมจุดชมวิว หมู่บ้านชาวประมง (FISHING VILLAGE) เป็นจุดรวมตัวของชาวประมงเมื่อเดินทางขึ้นฝั่งหลังจากการออกหาปลา เป็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ท่านยังจะได้เห็นวิวของทะเลเวียดนาม สัมผัสอากาศชายทะเล และเรือหาปลาสีสันสดใสที่จอดอยู่บนผืนน้ำ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก OCEAN PALACE / UNIQUE RESORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
Day 2 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – SAMTEN HILLS DALAT – พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย – พระพุทธรูปอายุยืน – วงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ –น้ำตกดาตันลา – ลานอเนกประสงค์เมืองดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาวเพื่อ นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย (WHITE SAND DUNES) กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนั่ง หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร หมายเหตุ: รวมเฉพาะค่ารถจิ๊บ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านชม SAMTEN HILLS DALAT Samten ในภาษาทิเบต แปลว่าความมั่นคงและความสมดุลของจิตใจ ศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงนิเวศของร่างกาย จิตใจ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกและแห่งเดียวในเวียดนาม สถาปัตยกรรมของ Samten Hills Dalat ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมของดินแดนรอบ ๆ เทือกเขาหิมาลัย ที่นี่ไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะสำหรับชาวพุทธเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเงียบสงบเหมาะสำหรับการสำรวจความอดทนของตนเอง ฝึกฝนความคิดเชิงบวก และกลับสู่ความสมดุลท่ามกลางโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและวิตกกังวล
นำท่านชม พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย (MAITREYA BUDDHA STATUE) พระพุทธรูปแห่งอนาคตทำด้วยทองสัมฤทธิ์มีความสูง 10.5 เมตร ภายในองค์โลหะตกแต่งด้วยม้วนกระดาษและของมีค่า
นำท่านชม พระพุทธรูปอายุยืน (LONG LIFE BUDDHA STATUE) พระอมิตาภพุทธเจ้า – พระอมิตาภะ หมายถึง ชีวิตที่มีความสุขอย่างยิ่ง หลุดพ้นจากกิเลส เกิดความดีมากมายนับไม่ถ้วน และสวดมนต์ขอพรที่ วงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (THE WORLD’S LARGEST PRAYER WHEEL) ได้รับการยอมรับจาก Guinness World Records เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ว่าเป็นวงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำจากทองแดงหุ้มด้วยทอง 24K ในวงล้อสวดมนต์มีมนตราจำนวนนับไม่ถ้วนที่พิมพ์บนกระดาษทิชชู่ และของมงคลต่างๆ เช่น พระธาตุของพระพุทธเจ้า อัฐิของนักบุญ
นำท่านเดินทางไปที่เมืองดาลัด นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ (ROLLER COASTER) นั่งได้คันละ 2 ท่าน สามารถบังคับความเร็วได้ด้วยตัวเอง ท่านจะได้พบกับแนวต้นสนน้อยใหญ่สลับกัน ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองดาลัดที่มีความเย็นตลอดปี สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ เมื่อเดินทางถึงปลายทางท่านจะได้พบกับ น้ำตกดาตันลา (DATANLA WATERFALL) เป็นน้ำตกในเมืองดาลัด สายลมพัดพาละอองน้ำตกกระทบบนผิวท่าน รู้สึกสดชื่นเปรียบเสมือนได้ชาร์จพลังธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายโดยแท้ อีกทั้งยังมีคาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่ม นั่งจิบไปพร้อมกับชมธรรมชาติ ซึ่งท่านไม่ควรพลาด
นำท่านเดินทางสู่ ลานอเนกประสงค์เมืองดาลัด (DALAT LAM VIEN SQUARE) เป็นลานกว้าง และมีห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวของเมือง จึงเป็นที่รวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นที่นี่มีการแต่งตัว แฟชั่น ที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ ทั้งอากาศ ผู้คน เรียกได้ว่าเป็นเกาหลีแห่งเวียดนามเลยทีเดียว มีทั้งร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า จุดเช็คอินก็คืออาหารเล็กๆจำลองรูปแบบดอกอาร์ติโชค
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
อิสระท่านที่ ดาลัดไนท์มาร์เก็ต (DALAT NIGHT MARKET) ให้ท่านได้เดินชมของพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ของทานเล่นท้องถิ่น เดินช้อปปิ้งกับอากาศหนาวเย็นฟินๆ
ที่พัก RIVER PRINCE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเท่า
Day3 ทุ่งไฮเดรนเยีย – ทะเลสาบซวนเฮือง – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งไฮเดรนเยีย (HYDENYIA GARDEN) อีกหนึ่งทุ่งดอกไม้ ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปกัน ข้อดีของที่นี่ คือ ดอกไม้จะบานตลอดทั้งปี
นำท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กล่าวว่าดาลัดคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียก็ดูมีเหตุผลเมื่อท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 แรกเริ่มสร้างเพื่อกักเก็บน้ำ เอาไว้ใช้ในเมือง เพราะดาลัดตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แต่ตอนนี้ทะเลสาบซวนเฮืองเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นให้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ มีเรือให้ถีบเล่นกลางทะเลสาบ ส่วนริมฝั่งรอบทะเลสาบก็มีสวนให้ชม ทางรัฐบาลเวียดนามมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเมืองให้เต็มไปด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางชม โบสถ์สีชมพู (DOMAINE DE MARIE CONVENT) หรือ โบสถ์โดเมนเดมารี ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2483 – 2485 ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมาเยือนที่นี่ ทั้งที่เป็นคริสต์ชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่สิ่งที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยวก็คือความสวยงามและตัวอาคารของโบสถ์เป็นสีชมพู ทำให้การถ่ายรูปกับโบสถ์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป
จากนั้นนำท่านสู่สถานีขึ้น กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถจุได้ 3-5 คนต่อตู้ ระหว่างที่กระเช้านำท่านลอยฟ้าไป ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของเมืองดาลัดแบบ 360 องศา เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผ่อนคลายในตู้กระเช้าและถ่ายภาพกับวิวสวยงามของเมืองดาลัด
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดตั๊กลัม (TRUC LAM MONASTERY) วัดพุทธนิกายเซนแห่งดาลัด หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ที่จะต้องไปเยือน ที่วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เต็มไปด้วยป่าสน เป็นวัดสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองดาลัดที่จะต้องไปเช็คอิน เป็นวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตารคาร
ที่พัก RIVER PRINCE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเท่า

Day4 สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม BOX
นำท่านท่านเดินทางสู่ สนามบินเลียนเคือง เพื่อบินภายในประเทศสู่ เมืองโฮจิมินห์ ลดเวลาเดินทางโดยรถไปถึง 8 ชั่วโมง
08.05 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN1381
09.00 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม ออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร์
นำท่านเดินทาสู่ เมืองโฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อน ต่อมาเมื่อเวียดนามเข้ามายึดครองดินแดนนี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นภาษาเวียดนาม กาลเวลาหลายร้อยปีต่อมาอีก เมื่อแยกประเทศเวียดนามออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น นครโฮจิมินห์ ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์
นำท่านถ่ายรูปกับ ไปรษณีย์กลาง (CENTRAL POST OFFICE) อาคารสไตล์โคโลเนียลตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของนครโฮจิมินห์ ตรงข้ามคือโบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่งสำนักงานไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมีความงดงามตระการตาในเเบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียล สมัยศตวรรษที่ 19 ออกเเบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเวียดนาม การตกแต่งภายนอกของอาคารมีความสวยงามและคล้ายคลึงกันโบสถ์นอร์ทเธอดาม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มาเที่ยวนครโฮจิมินห์

นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ทเธอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอีกแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบโบสถ์นอร์ทเธอดามประเทศฝรั่งเศส ด้านหน้ามีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูง 40 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูบุฟเฟต์
นำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ใจกลางนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม อาคารตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซ่ง่อนและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนครโฮจิมินห์ โดยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มองหาสินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับ ของที่ระลึก รวมทั้งอาหารในท้องถิ่น
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
16.40 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN607 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม