FRA-WY-S042

ทัวร์ฝรั่งเศส ขาช้อปกด LIKE @PARIS 5D3N (WY)

ราคาเริ่มต้น 47,777 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: download

ปารีส  ประตูชัย  หอไอเฟล  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  ล่องเรือแม่นำแซนน์  La Vallee Village Outlet

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

วันที่เดินทาง

27 ก.ย. 66 – 01 ต.ค. 66, 11 ต.ค. 66 – 15 ต.ค. 66

ทัวร์ฝรั่งเศส

 

วันแรก            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ฝรั่งเศส กรุงปารีส                      

05.30 น.          คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากการจัดที่นั่งบนเครื่องบินเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหน้าที่เช็คอิน ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

09.10 น.          ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) (เวลาประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

12.05 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น) นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส (รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)

14.10 น.        ออกเดินทางสู่ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY131 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 40 นาที)

19.45 น.        ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล-เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศสช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) พาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากร หลังรับสัมภาระเรียบร้อย

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Ibis Paris Porte de Bercy หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง           ปารีส – อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

เช้า         บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถโค้ช)

อิสระเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ซึ่งในมหานครปารีสขนาดใหญ่นี้มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งมากมายให้ดูและชมกัน ไม่ว่าจะเป็น

 • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur Basilica) มหาวิหารชั้นรองที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา มงมาทร์ (Montmarte) เนินเขาที่สูงที่สุดในกรุงปารีส โดดเด่นด้วยตัวโบสถ์สีขาวล้วนจากหินปูนและโดมสูงถึง 83 เมตร ส่วนภายในเน้นการตกแต่งด้วยแผ่นกระเบื้องโมเสก โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1875 เพื่อเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิหารในปี 1919 โดยมีการออกแบบอย่างอลังการในสไตล์โรมันไบแซนไทน์
 • ขึ้นชมวิวด้านบนของหอไอเฟล เพื่อชมวิวสวยๆ ของตัวเมืองปารีสในอีกมุม ที่สามารถเห็นตัวเมืองได้โดยรอบถึง 360 องศา และที่ด้านบนของหอไอเฟลนั้นยังมีร้านอาหารให้ได้นั่งชมวิวชิลล์ๆ ไปพร้อมทานอาหารเลิศรสอีกด้วย
 • ช้อปปิ้งถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช้อปปิ้งทุกคนต้องรู้จักดี ตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตร จะเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชั้นนำให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่นของปารีสก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำนี่เอง
 • ชมภายใน พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ที่ได้รวบรวมผลงานศิลปะเอาไว้หลายหมื่นชิ้น นอกจากนี้ยังเคยเป็นพระราชวังหลวงมาก่อนตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 13 ก่อนจะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1793 เพื่อรวบรวมงานศิลปะยุโรปยุคกลางจนถึงผลงานศิลปะในช่วงศตวรรษที่ 19 ให้เราได้ชมกัน
 • มหาวิหารน็อทเทอดาม (Notre-Dame de Paris) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอายุเกือบ 700 ปีนี้ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก ตัวโบสถ์ได้ถูกออกแบบในศิลปะสไตล์โกธิค ตกแต่งด้วยกระจกสีที่เข้ากันได้อย่างลงตัว

** หรือ เลือกซื้อเป็นทัวร์รสบัส Hop-on Hop-off โดยรถบัสจะมีลักษณะเป็นรถ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่นั่งเปิดโล่งที่สามารถให้ทุกคนชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองปารีสตลอดการเดินทาง **

(แนะนำเป็นของบริษัท Big Bus ซึ่งสามารถซื้อได้ทางออนไลน์เพราะสะดวกสบาย และมีราคาที่ถูกกว่า)

พัก Ibis Paris Porte de Bercy หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม          ปารีส – อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซื้อแพคเกจไปดิสนีย์แลนด์ ปารีส

เช้า          บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถโค้ช)

ให้ทุกท่านได้ท่องเที่ยวและชมเมืองปารีสอย่างอิสระ หรือท่านจะเลือกเที่ยวชมแลนด์มาร์กของปารีสต่างๆ ซึ่งที่แนะนำเลยก็คือ

 • พระราชวังลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Palace) แม้จะชื่อว่าลักเซมเบิร์ก แต่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองปารีสนี่เอง เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ปี 1615 โดยสถาปนิกฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระมารดาของพระเจ้าหลุยซ์ที่ 8 แห่งฝรั่งเศส และแน่นอนว่าไม่น้อยหน้าไปกว่าพระราชวังแห่งอื่นๆ ที่อลังการด้วยการดีไซน์และการตกแต่งที่หรูหรางดงาม
 • ชมผลงานศิลปะที่ พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ (Musee d’Orsay) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะชื่อดังของปารีส โดยพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บนสถานที่ๆ เคยเป็นสถานีรถไฟเก่า ภายในจะได้เห็นงานศิลปะฝรั่งเศสในช่วงยุค 1848-1914 ทั้งภาพวาด ภาพถ่าย งานปั้น เฟอร์นิเจอร์ และอีกมากมาย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย
 • ช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อีกทั้งยังยิ่งใหญ่อลังการ สมกับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม เครื่องสำอางมากมาย อาทิ Chanel , Christian Dior, Prada, Balenciaga ฯลฯ รวมไปถึงมีภัตตาคารซึ่งให้บริการอาหารฝรั่งเศสซึ่งเป็นรสชาติเฉพาะของเมืองปารีสอีกมากมาย
 • ช้อปปิ้ง ห้างลา ซามาริแตน (La Samaritaine) ห้างสรรพสินค้าคอนเซ็ปต์สโตร์ที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งนับตั้งแต่เปิดทำการเมื่อปี 1870

หรือเลือกซื้อแพคเกจไปเที่ยวที่สวนสนุกระดับโลกอย่าง ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) ที่อยู่ที่เมือง Marne-la-Vallee ห่างออกไปจากตัวเมืองปารีสเพียง 32 กิโลเมตรเท่านั้น ด้วยพื้นที่ของสวนสนุกที่มากถึง 19 ตารางกิโลเมตรนั้น อัดแน่นไปด้วยเครื่องเล่น ร้านค้า และสิ่งน่าสนใจมากมาย ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

 1. Disney Studio หรือ โรงถ่ายภาพยนตร์ของดิสนีย์แลนด์ ภายในเน้นตกแต่งด้วยความสวยงาม น่ารัก ประดับตกแต่งอย่างอลังการ เมื่อคุณได้ย่างก้าวเท้าเข้าไปด้านในแล้วจะรู้สึกราวกับว่าอยู่ในเทพนิยายของดัสนีย์
 2. Disneyland Park หรือ โซนสวนสนุก ซึ่งเป็นโซนหลักของที่นี้ ภายในประกอบไปด้วยเครื่องเล่นต่างๆ 12 ชนิด เหมาะสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบความหวาดเสียว และตื่นเต้น ด้านในยังแบ่งเป็นส่วนย่อยอีก 4 ส่วน คือ Fantasy Zone เช่น Alice เมืองมหัศจรรย์, Discovery Land เช่น รถไฟเหาะ, Frontieland เช่น Big Thunder, Adventure Land เช่น เรือโจรสลัด เป็นต้น
 3. หมายเหตุ : ในกรณีหากลูกค้าต้องการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์ไปดิสนีย์แลนด์ ปารีส รบกวนแจ้งกับทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน โดยทางบริษัทจะดำเนินการจองจองรถพร้อมคนขับ และตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์ให้ โดยรถจะให้บริการรับส่งเฉพาะ โรงแรม-ดิสนีย์แลนด์ – โรงแรม และนัดหมายเวลาไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น กรณีที่ท่านต้องการกลับก่อน หรือหลังเวลานัดหมาย ต้องเดินทาง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง

พัก ณ Ibis Paris Porte de Bercy หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่               ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ล่องเรือแม่นำแซนน์ – La Vallee Village Outlet – สนามบินปารีส

เช้า          บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเที่ยวชม มหานครปารีส โดยรถโค้ช ผ่านชมแลนด์มาร์กที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น ประตูชัยอาร์ค เดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริ่มต้นของถนน 12 สายสำคัญของปารีส ซึ่งรวมถึง ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช้อปปิ้งทุกคนต้องรู้จักดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย แวะถ่ายภาพด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ชื่อดังที่ตั้งอยู่กลางเมืองใหญ่แห่งนี้ โดดเด่นสะดุดตาด้วยทางเข้าที่เป็นทรงโดมพีระมิดแก้วที่เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ เป็นพิพิทธภัณฑ์ที่เก็บรักษาผลงานศิลปะเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิ้น ชม และถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมสูงเสียดฟ้าที่สร้างขึ้นจากโครงเหล็กกล้า สัญลักษณ์อันดับหนึ่งของปารีสที่รู้จักกันทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หอไอเฟลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซน ชื่อ “ไอเฟล” นั้นตั้งขึ้นตามผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมีความสูงรวมถึง 300 เมตร ใช้โลหะมากถึง 15,000 ชิ้นโดยถูกยึดติดกันด้วยน็อตมากถึง 2,500,000 ตัว นำทุกท่านล่องเรือแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านปารีส นั่งเรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรือจะนำเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวปารีสได้ชัดเจนตลอดริมฝั่งแม่น้ำ

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษหอยเอสคาโก้

ออกเดินทางไปยังเมือง เซอร์ริส (Serris) เพื่อไปช้อปปิ้งกันให้เต็มที่ที่ La Vallee Village Outlet เอาท์เลทกลางแจ้งที่อัดแน่นไปด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทั่วโลกกว่า 110 แบรนด์ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาท์เลทที่อยู่ห่างจากปารีสเพียงแค่ 30 นาที และราคาโปรโมชั่นที่รับรองว่าถูกใจขาช้อปทั้งหลายแน่นอน

**อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง**

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย

21.35 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY132 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง)

 

วันที่ห้า       ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ          

06.40 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย    (รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

08.50 น.     ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY815  (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที)

18.00 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

ทัวร์ฝรั่งเศส