365814_0

ทัวร์ยุโรป Europe Elegant สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี 8วัน 5คืน (TK)

ราคาเริ่มต้น 135,995 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: packageLogo683_Turkish Airlines Logo

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และศูนย์กลางของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ

วันที่เดินทาง

4 ก.ย. 67 – 11 ก.ย. 67, 2 ต.ค. 67 – 9 ต.ค. 67

ทัวร์ยุโรป

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ N สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.05 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน Turkish Airlines
เที่ยวบินที่ TK-069
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

วันที่สอง อิสตันบูล (ตุรเกีย) – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) -กรินเดลวาลด์เฟียสต์ The Top of Adventure- อินเทอร์ลาเก้น
05.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเกีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-1907
09.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ Grindelwald ที่ตั้งสถานีกระเช้ากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ Grindelwald First ฉายา The Top of Adventure หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลีเรื่องดัง Crash Landing on You ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตัวละครในเรื่องได้พบกัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ Cable Car ขึ้นพิชิตยอดเขาบนระดับความสูง 2,168 เมตร สู่จุดชมวิวของสถานีเฟียตส์ที่สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่กับการเดินเล่นเลียบริมผา First Cliff walk และจุดชมวิวเปิดใหม่ล่าสุด First View 360องศา จุดชมวิวร้อยล้านมุมมหาชนของกรินเดลวาลด์เฟียตส์ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบพาโนราม่าของยอดเขาต่างๆ เช่น Eiger, Monch, Jungfrau ที่เรียกได้ว่ามีความงามแบบสุดๆ พร้อมสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์
**การขึ้น-ลงกระเช้ากรินเดลวาลด์เฟียตส์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่มีกระแสลมแรงหรือมีการซ่อมบำรุงไม่เปิดให้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นชมทัศนียภาพในยอดเขาอื่นๆ อาทิเช่น ฮาร์ดเดอร์คลุม เป็นต้น หรือยอดเขาอื่นๆในอัตราค่าบริการที่เท่าๆ กัน**
**ในเขตยอดเขาเฟียตส์ ยังมีบริการอื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาทัวร์ให้บริการอีกด้วย อาทิ First Flyer การนั่งสลิงห้อยขาเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ, First Mountain Cart การนั่งโกคาร์ทบนทางคดเคี้ยว, Trottibike Scooter การปั่นจักรยานบนภูเขาสูงชมวิวเส้นทางธรรมชาติ, First Glider เครื่องเล่นสำหรับบินร่อนเพื่อชมวิวในมุมกว้าง เป็นต้น (กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์ ท่านที่ต้องการซื้อกิจกรรมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามหัวหน้าทัวร์ และตรวจสอบเวลาท่องเที่ยวบนยอดเขานี้)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และศูนย์กลางของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ
-ผ่านชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆ ที่สร้างสีสันให้ตัวเมือง
-ถ่ายรูปหน้าอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นคาสิโนของเมืองด้วย หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิส, นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง…พร้อมเมนูอันเลื่องชื่อของสวิส “ฟองดูว์ Fondue”

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Interlaken หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม กรินเดลวาลด์-ลูเซิร์น-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์- เคมป์เท่น (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม

-ชมอนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
-ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์นถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จนกระทั่งถึง Neuhausen Rhein Falls ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ นำท่านชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 -17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจากซูริคสู่เมืองเคมป์เท่น Kempten ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่เป็นหนึ่งในชุมชนชาวเยอรมันที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Kempten หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ เคมป์เท่น-โฮเฮนชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์- อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่อยู่ติดกับฟุสเซ่นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งสมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein Castle ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรือนั่งรถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้น-ลงชำระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง…พร้อมเมนูพิเศษ!! “ ขาหมูเยอรมัน”
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองอินน์สบรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรลที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงามบนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ในหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ซึ่ง “อินน์สบรูค” แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวเป็นเมืองแรกของโลกที่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวถึง 3 ครั้ง

นำท่านผ่านชมจัตุรัสเมืองเก่าที่มีตำหนักหลังคาทองคำ ที่มีอายุมากกว่า 450 ปี ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทิโรลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกันว่าหลังคากำแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุ้มทองแดงจำนวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตุรัสเมืองที่มีเสาอันนาเซาเลอตั้งอยู่และที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Innsbruck หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า อินน์สบรูค -เขตอุทยานโดโลไมท์ (อิตาลี) – ทะเลสาบเบรียส-ทะเลสาบมิซูริน่า-เบลลูโน่
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตเทือกเขาโดโลไมท์หรืออุทยานโดโลไมท์ Dolomites อุทยานที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ที่มียอดเขารวมกัน 18 ยอด สูงกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ในเขตแคว้นทีโรลใต้และเวเนโต้ มีความงดงามแปลกตาและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอิตาลี ความสวยงามของโดโลโมท์เป็นที่เลื่องลื่อเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ยูเนสโกรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านชมทะเลสาบเบรียส Braies หรือ Pragser Wildsee หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดอีกแห่งของอิตาลี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์ ซึ่งว่ากันว่าที่นี่เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพตามตำนาน และให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบพร้อมถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมทะเลสาบมิซูริน่า Lake Misurina ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตอุทยานโดโลไมท์ ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีความโด่งดังเรื่องภาพวิวภูเขาที่สะท้อนกับพื้นน้ำในวันฟ้าใส ให้เวลาท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพของทะเลสาบและถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความงดงาม

จากนั้นเดินทางสู่เมืองเบลลูโน่ Belluno (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)เมืองทางตอนเหนือของอิตาลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Belluno หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก เบลลูโน่-เกาะเวนิส – ล่องเรือ Gondola – เวโรน่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเวนิสเมสเตร้ Venice Mestre เมืองหลักของแคว้นเวเนโต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่เกาะเวนิส นำท่านชมเกาะเวนิสโดยเริ่มจากถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ Doge’s Palace อดีตที่ทำการของรัฐบาลเวนิสและที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง ผ่านชมสะพาน Bridge of Sighs หรือที่รู้จักกันดีในนามของสะพานถอนหายใจ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเรือนจำและพระราชวัง ชมจัตุรัสเซ็นต์มาร์คหรือซานมาร์โค
และนำท่านนั่งเรือกอนโดล่า Gondola Ride ให้ท่านดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเมืองเวนิสแบบใกล้ชิด เข้าไปตามคลองต่างๆ ที่เป็นที่ตั้งของอาคารที่มีสถาปัตยกรรมหลากหลายและที่พักมากมายพร้อมกับฟังเพลงพื้นเมืองจากพนักงานพายเรือ อิสระให้ท่านชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …พร้อมลิ้มรสเมนูพิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยนแท้ๆ
บ่าย นำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเตร้และนำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า Verona (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่มีเค้าเรื่องจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการประพันธ์ของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษที่โด่งดังไปทั่วโลก ผ่านชมย่านเมืองเก่าของเวโรน่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ
-แวะชมภายนอกและถ่ายรูปกับ “บ้านของจูเลียต” ปัจจุบันคือร้าน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่
จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Verona หรือระดับเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เวโรน่า- มิลาน-สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน หรือมิลาโน เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
จากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม และนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นสู่ยอดมหาวิหารแห่งมิลาน Duomo Di Milano ด้วยตั๋วพิเศษขึ้นสู่ลานเฉลียงด้านบนยอดของมหาวิหาร Duomo with Terrace by Lift มหาวิหารที่มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมกว่า 135 ยอด
(เนื่องจากมีผู้เข้าชมจำนวนมากและเพื่อลดความแออัด ดังนั้นการขึ้นชมด้านบนยอดมหาวิหารอนุญาติให้ขึ้นลิฟท์เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น ส่วนขาลงจะเดินลงมาตามเส้นทางที่ทางมหาวิหารกำหนด)
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลีที่มีสินค้าแบรนด์ดังที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกาแบรนด์ชื่อดังมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Versace, Gucci, Armani, Bvlgari
**เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษีที่สนามบิน
19.40 น. ออกเดินทางจากกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-1876
23.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเกีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด อิสตันบูล (ตุรเกีย) – กรุงเทพฯ
01.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-068
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
ทัวร์ยุโรป