GO3BRU-SQ003_0

ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ กับ หมู่บ้านไร้ถนน เปิดเมืองใหม่ นามูร์ ดินองต์ บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (SQ)

ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านกีธูร์น” Giethoorn Village หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านที่อาศัยการสัญจรทางน้ำเพียงอย่างเดียว จนได้ฉายาว่าเป็น “หมู่บ้านไร้ถนน” มีผู้คนอาศัยเพียงแค่ 2,600 กว่าคนแต่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนนับล้านคน นำท่านนั่งเรือหมู่บ้านกีธูร์น เพื่อดื่มด่ำกับลำคลองน้ำใส เรือพายลำน้อย ต้นไม้ใบหญ้า และอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นดั่งสวรรค์สำหรับการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง

วันที่เดินทาง

18 ต.ค. 67 – 25 ต.ค. 67

ทัวร์ยุโรป
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินสิงคโปร์
15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
18.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 711
21.55 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23.55 น. ออกเดินทางต่อจากสนามสนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 304

วันที่สอง สนามบินบรัสเซลส์-บรูกก์-เกนต์-บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)
07.20 น. เดินทางถึงสนามบิน บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) รถโค้ชนำเดินทางสู่ เมืองบรูกก์ (Bruges) เมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยียมและได้รับเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยมีสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่มีการใช้ลำคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได้ ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ในยุคกลางเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองจะปูด้วยหินแบบโบราณ เป็นนครที่สวยงามจะเป็นรองกรุงปารีสเพียงเท่านั้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมเมืองเกนต์ ถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทท่านเคานท์ (Gravensteen Castle หรือ Castle of the Counts) ป้อมปราสาทกลางเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace จากนั้นนำท่าน ชมภายนอกของมหาวิหารเมืองเกนท์ (Saint Bavo’s Cathedral) โบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บรักษา แท่นบูชาเกนท์ (Ghent Altarpiece) จากนั้นให้ท่านเดินเล่นที่ ถนนกราสเล (Graslei) และโคเรนไล (Korenlei) ถนนสายเก่าแก่ของเมืองเกนท์ที่เลาะขนาบ แม่น้ำเลอิ (Leie River) เป็นถนนชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองโดยจะมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝั่ง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่บรัสเซลส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL WAVRE BRUSSELS EAST หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม บรัสเซลส์-นามูร์ นั่งกระเช้าป้อมนามูร์-ดินองต์ (เบลเยี่ยม)-ลักเซมเบิร์ก (ลักเซมเบิร์ก)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนามูร์ Namur (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนามูร์ ซึ่งยังเป็นเมืองหลวงในแคว้นวอลลูนหรือสหพันธรรัฐวอลโลเนีย เขตประเทศเบลเยี่ยม เมืองนามูร์ จัดเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีการการผลิตเครื่องจักร เครื่องหนัง โลหะ และเครื่องลายครามและยังเป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญสายเหนือ-ใต้ระหว่างบรัสเซลส์กับลักเซมเบิร์กและสายตะวันตก-ตะวันออกระหว่างเมืองลีลกับลีแยช ในอดีตเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองมาก ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพบนป้อมปราการ Citadel de Namur ด้วยการนั่งกระเช้า Cable car สู่จุดชมวิวบนซิตาเดล ป้อมปราการเก่าแก่ในอดีตของเมืองนามูร์ โดยเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่บนเนินเขาสูงที่สามารถชมทัศนียภาพของเมืองนามูร์และจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายระหว่างแม่น้ำแซมเบิลกับแม่น้ำเมิซ แม่น้ำสองสายที่สำคัญของที่สวยงาม และยังเป็นที่ตั้งของปราสาทซิตาเดล เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองนามูร์ จากนั้นนำท่านลงกระเช้ามีเวลานำท่านเดินเล่นเนเขตเมืองเก่าของเมืองนามูร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ยงคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ผ่านชมและถ่ายรูปกับหอระฆังแห่งนามูร์ Belfry of Namur จัดเป็นอาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองนามูร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1388 และยังเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมือง จัดอยู่ในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองดินองต์ Dinant (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองเล็กน่ารักเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยี่ยมอยู่ในหุบเขาสูงชันระหว่างหน้าผาหินและม่น้ำมิวส์ในจังหวัดนามูร์ จัด
เป็นเมืองที่ชื่อเสียงในด้านธรรมชาติสวยงาม มีอาคารสีสวยราวกับลูกกวาดโดดเด่นด้วยหน้าผาสูงชันและโบสถ์เก่าแก่จากศตวรรษที่ 13 ขั้นกลางด้วยริมแม่น้ำมิวส์แม่สายสำคัญของยุโรปโดยไหลผ่านประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ก่อนออกสู่ทะเลเหนือ จนได้ฉายาเมืองว่าเป็นลูกสาวแห่งแม่น้ำมิวส์ ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของาสูงกับโบสถ์นอร์ทเทรอดามที่มียอดโดมรูปทรง
คล้ายหัวหอมตั้งเด่นเป็นสง่า ซึ่งมีความสวยงามราวกับรูปโปสการ์ด และเมืองดินองต์ยังเป็นบ้านเกิดของอดอร์ฟ แซก นักดนตรีชาวเบลเยี่ยมและนักประดิษฐ์ผู้สร้งแซกโซโฟนในช่วงต้นทศวรรษที่ 1840 ดังนั้นเมืองนี้จึงเต็มไปด้วยแซกโซโฟนที่ตั้งเรียงรายอยู่มากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL DE LA POSTE LUXEMBOURG หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ลักเซมเบิร์ก-ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต-หมู่บ้านกีธูร์น-ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านเข้าสู่ เมืองโรมอนด์ Roermond (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ McArthurGlen Outlet Designer Roermond แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci, Prada, Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในเอ๊าท์เล็ต
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านกีธูร์น” Giethoorn Village หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านที่อาศัยการสัญจรทางน้ำเพียงอย่างเดียว จนได้ฉายาว่าเป็น “หมู่บ้านไร้ถนน” มีผู้คนอาศัยเพียงแค่ 2,600 กว่าคนแต่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนนับล้านคน นำท่านนั่งเรือหมู่บ้านกีธูร์น เพื่อดื่มด่ำกับลำคลองน้ำใส เรือพายลำน้อย ต้นไม้ใบหญ้า และอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นดั่งสวรรค์สำหรับการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนำสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก VAN DER VALK SCHIPHOL A4 หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า อัมสเตอร์ดัม-ซานสคันส์-หมู่บ้านกังหันลม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคา
กระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-จัตุรัสดัมสแควร์ (เนเธอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆ พร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่อัมสเตอร์ดัมอีกครั้ง

นำท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความ เป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์
นำท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก VAN DER VALK SCHIPHOL A4 หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก อัมสเตอร์ดัม-รอตเตอร์ดัม-บาเรล์-นัสเซา (เนเธอร์แลนด์) บาเรล์-เฮร์ตโท-บรัสเซลส์ (บรัสเซลส์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม Rotterdam เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองนี้ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น “เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทำให้ที่นี่มีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้องสะอาดและตรงเวลา นำท่านถ่ายรูปกับบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem นำท่านเข้าสู่ Markthal อาคารคอมเพล็กสุดทันสมัย ใจกลางเมือง โครงสร้างอาคารตกแต่งด้วยกระจก ประกอบ่ไปด้วยร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่กว่า 4,600 ตรม. มีร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, รวมไปถึงด้านบนเป็นที่พักอาศัยถึง 228 ห้อง มีเวลาให้ท่านสัมผัสบรรยาศกาศที่มีชีวิตชีวาของชาวเมือง สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า ทั้งของกิน ของใช้ ของฝากมากมาย

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านไปชมพรมแดนที่สุดแปลกที่เมืองบาเรล์ Baarle เมืองชายแดนระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) โดยแบ่งเป็น ด้านซ้าย บาเรล์-นัสเซา (Baarle-Nassau) ประเทศเนเธอร์แลนด์ กับ ด้านขวาบาเรล์-เฮร์ตโท (Baarle-Hertog) เป็นประเทศเบลเยียม โดยความแปลกคือ ดินแดนเบลเยียมที่ถูกโอบล้อมโดยเนเธอร์แลนด์และดินแดนของเนเธอร์แลนด์ที่ถูกโอบล้อมโดยเบลเยียมและดินแดนของเบลเยียมก็ถูกโอบล้อมโดยเนเธอร์แลนด์อีกที เป็นดินแดนที่ซ้อนกันไปมา โดยจะมีเส้นแบ่งดินแดนลากอยู่ตามพื้นถนนหนทางอยู่ทั่วเมือง เส้นพรมแดนที่วิ่งพล่านไปทั่วเมืองแทนด้วยแนวหมุดรูปกากบาท และตัวอักษรกำกับคนละฟาก NL หมายถึงเนเธอร์แลนด์ B หมายถึงเบลเยียม มีเวลาให้ท่านเดินชมเมือง ร้านค้า อาคารบ้านเรือน สถานที่ต่างๆ ในเมืองที่เงียบสงบ ซึ่งสถานที่ต่างๆ ในเมืองจำนวนมากได้ตั้งควบอยู่บนดินแดนทั้ง 2 ประเทศ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พร้อมชิมเมนูเอกลักษณ์ชาวเบลเยี่ยม เมนูหอยแมลงภู่อบอบไวน์ขาว
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก OFF MEETING BRUSSELS หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินบรัสเซลส์
12.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินบรัสเซลส์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 303

วันที่แปด สนามบินสิงคโปร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
06.55 น. ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 708
11.00 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป