1377201_0

ทัวร์ยุโรป 4 ประเทศ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (OS)

ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Austrian

เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายการเดินทาง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถรโค้ชรอรับท่านนำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสโรเมอร์ (ROMBERBERG)” จัตุรัสเก่าแก่รายล้อมไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมโบราณๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึง 18 โดยอาคารนั้นจะเชื่อมต่อกันทั้ง 9 แห่งที่เค้ากันว่า “FRANKFURT CITY HALL” ส่วนจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพจะเป็นบริเวณน้ำพุตรงใจกลางจัตุรัส ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “น้ำพุแห่งความยุติธรรม” มีรูปปั้นเทพธิดาที่เป็นงานประติมากรรมอยู่ตรงกลาง ซึ่งว่ากันว่าเทพธิดาองค์นี้เป็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมนั่นเอง

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – มิถุนายน 67

ทัวร์ยุโรป

วันที่หนึ่ง สุวรรณภูมิ
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ROW G เคาน์เตอร์สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเวียนนา โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026

วันที่สอง สนามบินเวียนนา-สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-โคโลญ-ดุสเซฟดอร์ฟ (เยอรมัน)
05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านรอเปลี่ยนเครื่อง
07.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเวียนนา สู่ ท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS201
08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายการเดินทาง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถรโค้ชรอรับท่านนำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสโรเมอร์ (ROMBERBERG)” จัตุรัสเก่าแก่รายล้อมไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมโบราณๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึง 18 โดยอาคารนั้นจะเชื่อมต่อกันทั้ง 9 แห่งที่เค้ากันว่า “FRANKFURT CITY HALL” ส่วนจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพจะเป็นบริเวณน้ำพุตรงใจกลางจัตุรัส ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “น้ำพุแห่งความยุติธรรม” มีรูปปั้นเทพธิดาที่เป็นงานประติมากรรมอยู่ตรงกลาง ซึ่งว่ากันว่าเทพธิดาองค์นี้เป็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมนั่นเอง หลังจากนั้นพาท่านชม “มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT CATEDRAL)” หรือที่มีอีกชื่อนึงว่า “มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว” มหาวิหารแห่งนี้นับว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง ด้วยความเก่าแก่จากการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 13 ความงดงามประณีตสไตล์กอธิคแบบโรมันคาทอลิก และยังเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของจักรพรรดิโรมัน เพราะจุดนี้นี่เองถึงได้รับการขนานนามว่า “มหาวิหารจักรพรรดิ” รวมทั้งยังมีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงของสำคัญในพิธีบรมราชาภิเษกเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “ถนน ZEIL” แหล่งรวมของแบรนด์เนม LUXURY ย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที่มีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้สไตล์กระจกรูปเรขาคณิต อาคารมี 4 ชั้น อีกจุดไฮไลต์สะดุดตาก็คือ หน้าห้างแห่งนี้ มีช่องโล่งทะลุ ทำให้มองเห็นท้องฟ้าในฝั่งตรงข้ามได้

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (1)
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโคโลญ (COLOGNE)” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านชมภายนอกของ “มหาวิหารโคโลญ (COLOGNE CATHEDRAL)” มหาวิหารของเหล่าศาสนิกชน สร้างอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157.38 เมตรที่ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์กแห่งเมืองโคโลญคู่กับ “สะพานโฮเอินซอลเลิร์น” ที่ทอดข้ามแม่งน้ำไรน์ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของหีบสามกษัตริย์อันล้ำค่าตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บสะสมและจัดแสดงผลงานประติมากรรม โบราณวัตถุ และศิลปะเก่าแก่ทางศาสนาอันประเมินค่าไม่ได้ พร้อมหอชมเมืองข้างบนหอคอยทิศใต้ให้คุณได้ชมทัศนียภาพเมืองโคโลญในมุมสูง พาท่านเดินชม “ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN)” รายล้อมด้วยอาคารสีสันสดใสและแปลกตา รวมถึงเป็นที่ตั้งของ “ศาลาว่าการเมืองโคโลญ” เคียงข้างด้วยโบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามและมีสเน่ห์ของเมืองเก่า แต่ยังมีโอกาสที่ดีที่จะได้ลิ้มลองเบียร์และอาหารท้องถิ่นของเมืองโคโลญอีกด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) พิเศษให้ท่านได้ลิ้มลอง “ขาหมูเยอรมัน ต้นตำรับ”
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
โรงแรม MERCURE HOTEL DUSSELDORF CITY NORD หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน)-อัมสเตอร์ดัม-โรงงานเพชร-ล่องเรือหลังคากระจก -จัตุรัสดัมสแควร์ (เนเธอร์แลนด์)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยผ่านเข้าสู่ “เมืองอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM)” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (4)
นำท่านเข้าชม “สถาบันการสอนเจียระไนเพชร (COSTER DIAMOND)” ที่มีชื่อเสียงท่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน ให้ท่านเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA จากนั้นนำท่าน “ล่องเรือหลังคากระจก” ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์
ให้ท่านถ่ายรูปกับ “พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (ROYAL PALACA OF AMSTERDAM)” สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ผู้ซึ่งเป็นพระอนุชาของจักรพรรดินโปเลียน ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้สำหรับกิจกรรมในพระราชสำนักและกิจกรรมระดับประเทศ นำท่านเดินเที่ยวชมบริเวณ “จัตุรัสดัม (DAM SQUARE)” ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5)
โรงแรม VAN DER VALK HOTEL SCHIPHOL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อัมสเตอร์ดัม-ซานส์สคันส์ (เนเธอร์แลนด์)-บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
เดินทางสู่ “หมู่บ้านซานสคันส์ (ZAANSE SCHANS)” ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นพร้อมเลือกซื้อสินค้า ขนม, ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิเช่น “พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ชีสฟาร์ม” นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา น้ำมัน (OIL MILL)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (7)

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเบลเยี่ยม โดยเดินทางผ่านเข้าไปยังเมืองบรูจจ์ Brugge เมืองใหญ่รองจากบรัสเซลส์ และเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ให้ท่านชมเมืองบรูจจ์ ฉายาเวนิสแห่งเบลเยี่ยม หรือ Venice of the North เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์สตะวันตก เดินเล่นชมเมืองเก่าบรูจจ์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยี่ยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันและคงความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซลส์ ถ่ายรูปภายนอกของ ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ Basilica of the Holy Blood โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจจ์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง อาคารเก่าแก่ที่สุดของเมืองบรูจจ์ที่มีอายุกว่า 600 ปี จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ
แกรนด์เพลซ หรืออาคารเบลฟรี ที่นับว่าเป็นฮอล์ลที่ก่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม
และยังมีตลาดที่เก่าแก่ Markt Square มาจากศตวรรษที่ 15 ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็น
อย่างดี ให้ท่านถ่ายรูปกับหอระฆังสูงตระหง่าน ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่นัดพบของชาวเมืองในท้องถิ่น รวมถึง
รูปปั้นของJan Breydel และ Pieter de Coninck วีรบุรุษแห่งเสรีภาพในช่วงการต่อสู้กับฝรั่งเศส
เมื่อต้นศตวรรษที่ 14
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (8) กับเมนูไอยแมลงภู่ เมนูยอดนิยมของชาวเบลเยี่ยม
โรงแรม VELOHOTEL BRUGGE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า บรูจจ์-เมืองเกนต์-เมืองบรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกนต์ (GHENT)” (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่ในยุคกลางได้ชื่อว่าร่ารวยและใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ ผสมผสานเอกลักษณ์ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ได้อย่างลงตัว นำท่านเดินชม “หอระฆังประจำเมือง (BELFRY OF GHENT)” ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของ เส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นำท่านถ่ายรูปกับ “มหาวิหารเซ้นต์บาโว (ST. BAVO CATHEDRAL)” โบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมงดงาม และยังเป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปะชิ้นเอกหลายๆ ชิ้นของประเทศ นำท่านเดินเล่นชม “ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI” ถนนเก่าแก่ของเมืองเกนต์เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (10)
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบรัสเซลส์ (BRUSSELS)” (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ความหลากหลาย และยังเป็นสถานที่ตั้งศูนย์กลางการดำเนินงานของสหภาพยุโรป (EU) นำาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “อะโตเมี่ยม (ATOMIUM)” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงาน แสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 จากนั้นเข้าสู่ “จัตุรัสกรองปลาสต์ (GRAND PLACE)” ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นอกเหนือจากนั้นยังมีสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก ขนม สินค้าแฮนเมด และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร นำท่านถ่ายรูปกับ “หนูน้อยมาเนเก้นพีส (MANNEKEN PIS)” ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก มาเนเก้นพีสผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ พาท่านถ่ายรูปกับ “พระราชวังหลวงบรัสเซลส์ (ROYAL PALACE OF BURSSELS)” นำท่านช้อปปิ้งที่ “AVENUE LOUISE” ปัจจุบันถนนความยาว 2.7 กิโลเมตรแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ร้านค้า และทางเชื่อมไปยังระบบขนส่งสาธารณะหลายสาย นับเป็นย่านเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ และยังมีส่วนแฟชั่นร่วมสมัย ที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวสายช้อปปิ้ง เพราะเต็มไปด้วยร้านหรูจากแบรนด์ระดับไอคอนตั้งอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดิออร์ (DIOR), หลุยส์ วิตตอง (LOUIS VUITTON), ชาแนล (CHANEL) ฯลฯ หรือจะมาเดินเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ปรากฎอยู่ตามอาคารสำนักงาน มองหางานประติมากรรมที่วางอยู่ตามจุดต่างๆ ของถนน ก็ได้ความเพลิดเพลินไปอีกแบบ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (11)
โรงแรม VAN DER VALK HOTEL BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่หก บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)-ปารีส-มงมาร์ต-มหาวิหารซาเครเกอร์-ช้อปปิ้ง DUTY FREE-
ล่องเรือแม่น้ำแซน-ปารีส (ฝรั่งเศส)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (12)
นำท่านเดินทางสู่ข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส โดยเดินทางเข้าสู่มหานคร “ปารีส (PARIS)” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัย ความก้าวหน้าทางการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดินทงประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (13)
นำท่านเดินทางสู่ “ย่านมงมาร์ต (MONTMARTRE)” ย่านดังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 130 เมตร ทางตอนเหนือของกรุงปารีส เป็นแหล่งแฮงค์เอาท์ที่ห้อมล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่สุด พาท่านชม “มหาวิหารซาเครเกอร์ (SACRE-COEUR)” หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า มหาวิหารแห่งพระหฤทัย สูง 83 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1875 และแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1924 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ รูปทรงคล้ายปราสาทหินอ่อนสีขาว ดูโอ่อ่าและสง่างาม ตั้งอยู่บนเนินสูง หากมองลงมาก็จะสามารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของกรุงปารีสได้อย่างชัดเจน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี Duty Free จากนั้นนำท่าน “ล่องเรือแม่น้ำแซน (BATEAUX MOUCHES)” ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝั่งแม่น้ำแซน นับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส ที่มีอายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (14) พิเศษ!!! เมนู หอยเอสคาโก้
เมนูยอดนิยมของชาวฝรั่งเศส
โรงแรม FOREST HILL PARIS MEUDON-VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ปารีส-ถ่ายรูปหอไอเฟล-ช้อปปิ้งห้าง LA SAMARITAINE-แกลอรี่ ลาฟาแยตต์-สนามบินชาร์ล เดอ โกล (ฝรั่งเศส)-สนามบินเวียนนา (ออสเตรีย)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (15)
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ “ปิรามิดแก้วทรงสามเหลี่ยมแห่งพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงและยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตที่นี่เคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์กาเปเซียง ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นที่จัดแสดงผลงานกว่า 35,000 ชิ้น ในพื้นที่กว่า 60,600 ตารางเมตร และมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากถึง 9.7 ล้านคนต่อปี และที่นี่ยังเป็นที่จัดแสดงของภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ภาพโมนาลิซา (MONALISA) ของเลโอนาร์โด ดาวินชี ศิลปินผู้มีชื่อเสียงชาวอิตาลี อีกด้วย พาท่านตามรอยซีรีย์ดัง EMILY IN PARIS ที่ “PALAIS ROYAL” อีกหนึ่งแลนด์มาร์กจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปแท่งสีดำสลับขาว ที่ไล่ระดับความสูง โดยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปนั่งหรือยืนถ่ายรูปก็ได้ จากนั้นถ่ายรูปกับ “หอไอเฟล” (TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร (TROCADERO) หลังจากนั้นเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจาก “จัตุรัสคองคอร์ด” ตรงสู่ประตูชัย ให้ท่านได้ถ่ายรูป “ประตูชัย” (ARC DE TRIOMPHE) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1836 ให้ท่านถ่ายรูปกับย่าน “ถนนช็องอลิเซ่” ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุก
แบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการและอีกมากมายที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดสองข้างทาง ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงปารีสและเป็นย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลกอีกด้วย
จากนั้นพาท่าน “ช้อปปิ้งที่ GALERIES LAFAYETTE” ห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยร้านค้าระดับพรีเมียมมากมาย อาทิ CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, PRADA, RIMOVA
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของท่าน
จากนั้นนำท่าน “ช้อปปิ้งที่ LA SAMARITAINE” ห้างเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งในตำนานแห่งกรุงปารีส การปรับโฉมใหม่นี้เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อช่วงกลางปี 2021 ที่ผ่านมา อาคารที่รีโนเวทใหม่ในครั้งนี้เป็นตัวแทนที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านปารีสสู่มิติใหม่แห่งอนาคต โซนที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ SAMARITAINE คงหนี้ไม่พ้นโซน DEPARTMENT STORE ที่แสนหรูหราอลังการ โดยเฉพาะบริเวณโถลกลางที่เป็นการตกแต่งรายละเอียดต่างๆ ผสมผสานระหว่างศิลปะยุค ART DECO และ ART NOUVEAU ไว้สวยงามไม่แพ้สถาปัตยกรรมด้านนอกเลยทีเดียว ในโซนนี้เอกลักษณ์อันประณีตต่างๆ ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เช่นเคย แต่มีการบูรณะให้ดูใหม่และสว่างสดใสกว่าเก่า SAMARITAINE เป็นอาคารเก่าแก่คลาสสิกที่ถูกขึ้นทะเบียน MONUMENT HISTORIQUE ให้เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1990 อีกด้วย
16.00 น. ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล ให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (TAX REFUND) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
20.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาร์ลเดอโกล โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS418
22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเวียนนา ประเทศออสเตรีย และรอเปลี่ยนเครื่องบิน
23.25 น. ออกเดินทางสู่จากสนามบินเวียนนา ประเทศออตรเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ OS025

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ
14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป