UIEU002

ทัวร์อังกฤษ UNITED KINGDOM สก็อตแลนด์ อังกฤษ 10 วัน (EK)

ราคาเริ่มต้น 124,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Image

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงอาบน้ำแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมืองบาธมี บ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ที่สุดคือที่ ROMAN SACRED SPRING น้ำผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซาลส์เบอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ที่เป็นที่ตั้งของหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

วันที่เดินทาง

13 ก.ย. 67 – 22 ก.ย. 67, 5 ต.ค. 67 – 14 ต.ค. 67, 15 ต.ค. 67 – 24 ต.ค. 67

ทัวร์อังกฤษ
22.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK027 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองกลาสโกว์ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี้เป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินเบอระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสก็อตแลนด์ แต่มีบทบาทเป็นเมืองหลวงของประเทศแห่งนี้ที่ยังคงมีมนต์ขลัง เพราะเมืองเอดินเบอระเป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 1,000 ปี และมีประวัติศาสตร์มากมายที่น่าสนใจ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 Delta Hotels by Marriott Edinburgh หรือเทียบเท่า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง
เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นให้ท่านเดินเล่นบน ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรี่แห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวคาสเซิล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง (Newcastle upon Tyne) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการเดินเรือ และการพาณิชย์ของอังกฤษ และที่มีความสําคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นของกําแพงประวัติศาสตร์ของอังกฤษ คือแฮเดรียนวอลล์ ผ่านชมสะพาน ปราสาทนิวคาสเซิล และสะพานมิลเลนเนียม ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองท่าแห่ง
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 Maldron Hotel Newcastle หรือเทียบเท่า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองโรมันโบราณที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มีบิช้อปประจำเมืองในราวปี 314 ทำให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่ชื่อ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินต่อไปที่ The Shambles (เดอะแชมเบิ้ล) เป็นสถานที่ที่มีความคล้ายกับตรอกไดอากอนในภาพยนต์ชื่อดังอย่าง Harry Potter อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่ความสำคัญของประเทศอังกฤษและยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศอังกฤษรองจากมหานครลอนดอน เป็นเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก เจ้าของสมญานาม “ปีศาจแดง” สนามเริ่มก่อสร้างในปี 1909 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบันมีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิด ที่ MEGA STORE เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไทย นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 Maldron Hotel Manchester City Centre หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองบ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นำท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็นที่อาศัยของเชคสเปียร์ เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูฟิชช์แอนด์ชิพ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านสู่เขตคอตสโวลส์ เขตหมู่บ้านชนบทแสนสวยของอังกฤษถีง 70 หมู่บ้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton On The Water) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตวอลล์” เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury) หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยเอกลักษณ์ของหมู่บ้านก็คือ เป็นกระท่อมหินต่อกันยาวเรียงรายเป็นแถว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 Hampton by Hilton Bath City หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงอาบน้ำแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมืองบาธมี บ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ที่สุดคือที่ ROMAN SACRED SPRING น้ำผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซาลส์เบอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ที่เป็นที่ตั้งของหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน เข้าชมสโตนเฮนจ์

วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น สร้างขึ้นราว 3,000 ปีก่อนหน้านี้ ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมา แต่จากลักษณะของการก่อสร้างทำให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอำนาจอยู่ไม่น้อย เนื่องจากหินที่ตั้งอยู่ 112 ก้อนนั้นไม่ใช่หินที่มีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับหินที่อยู่ในบริเวณนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่ที่ยังคงมีปริศนาเกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้สร้าง สร้างได้อย่างไร และสร้างมาเพื่ออะไร ? หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (OXFORD) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเเห่งมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 Holiday Inn Oxford หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินชม เมือง ออกซ์ฟอร์ด (Oxford) เป็นเมืองแห่งการศึกษาและเป็นที่ตั้งของ University of Oxford มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในสถานที่ๆ ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter นำท่านถ่ายรูป St. Martin’s Church หรือที่ สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 และสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในปีค.ศ. 1818 จากนั้นในปี ค.ศ. 1896 เมืองมีความเจริญ จำเป็นต้องมีการสร้างถนนในการสัญจร St. Martin’s Church จึงถูกทำลายลงเหลือเพียง St Martin’s Tower ซึ่งต่อมาเรียกว่า Carfax Tower ในปัจจุบัน และนำท่านเดินเล่นชม ตลาด Covered Market ตลาดกลางใจเมือง Oxford อิสระให้ท่านเดินชมหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง พระราชวังเบลนนิม ในมณฑลออกฟอร์ดเชียร์ ที่นี้เป็นที่เกิดของ เซอร์วินสตัน เซอร์ชิลล์ ผู้นำอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นพระราชวังสไตล์บารอคที่งดงามที่สุดในอังกฤษ Blenheim Palace นั้นเป็นวังเดียวในอังกฤษที่เจ้าของไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ แต่วังแห่งนี้เป็นที่พำนักอาศัยหลักของ Dukes of Marlborough และภายหลังได้รับการยกย่องเป็น World Herritage Site โดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพพระราชวังจากด้านนอกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ให้ทุกท่านได้ซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษเช่น Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dunhill Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith เป็นต้น อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินสู่ กรุงลอนดอน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้ รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคมอีกด้วย ลอนดอนแม้จะเป็นเมืองใหญ่ แต่ก็เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว จึงทำให้เมืองนี้มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,ลอนดอนอาย, ทาวเวอร์ออฟลอนดอน และ ทาวเวอร์

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเป็ดย่างร้านโฟซีซั่น นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 DoubleTree by Hilton Hotel Londo -Docklands Riverside หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนเต็มวัน ทุกท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวภายในกรุงลอนดอนได้ตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง รวมถึงอาหารกลางวันและอาหารเย็น โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวรวมถึงการเดินทางได้จากหัวหน้าทัวร์)
ที่พัก  DoubleTree by Hilton Hotel Londo -Docklands Riverside หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ก่อนนำท่านเก็บภาพสวยๆที่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์

จากนั้นผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทำเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส, ย่านโซโห ฯลฯ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเบอร์เกอร์แอนด์ล็อบสเตอร์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างแฮร์รอดส์ ห้างหรูหราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรูในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน
21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK010 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
07.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
19.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์อังกฤษ