เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ (เคอเคนฮอฟ 2024)1364_20231123102039

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ 7D4N (SQ)

ราคาเริ่มต้น 65,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ประเทศเบลเยี่ยม คือ เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที่มีขนาดจำนวนประชากรเยอะเป็นอันดับ นำท่านชมเมืองแอนท์เวิร์ป เดินชม จัตุรัสโกรตมาร์ก (Grote Markt) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอนท์เวิร์ป เป็นจุดศูนย์กลาง  ประวัติศาสตร์ของเมืองและยังเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารแบบหน้าจั่วสไตล์เรเนซองส์ ที่มีความงดงามไม่แพ้กรุงบรัส  เซลส์และเมืองบรูจส์เลยทีเดียว

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – พฤษภาคม 67

ทัวร์ยุโรป

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

15.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
18.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ711 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง
23.55 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยสายการบิน Singapore Arilines เที่ยวบินที่ SQ304
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
Day2 สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม – เมืองบรูช – หอระฆังเมืองบรูช –คลองแห่งเมืองบรูช – จัตุรัสเมืองบรูช – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เมืองรอตเทอร์ดัม

07.20 เดินทางถึง สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทาง
ตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูช (Brugge) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่าขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียมที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น Venice of the North หรือ เวนิชแห่งยุโรปเหนือ ที่เต็มไปด้วยลำคลองที่สอดแทรกอยู่รายรอบบริเวณตัวเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมายจนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO จากนั้น จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ หอระฆังเมืองบรูช (Belfry of Bruges) เป็นหอระฆังยุคกลางตั้งตระหง่านใจกลางเมืองบรูช ประเทศเบลเยียม หอคอยนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและอิสรภาพของชาวบรูชในช่วงยุคกลางและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก (Unesco) คลองแห่งเมืองบรูช (Rozenhoedkaai) คลองที่รายล้อมอยู่รอบบริเวณตัวเมืองชั้นในของ Bruges ที่สวยงามสมกับฉายา Venice of the North สถานที่ที่ถูกแนะนำให้ทุกท่านที่ได้มาเยือนได้ลองไปสัมผัสสักครั้ง นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเมืองบรูช (Markt Square) จัตุรัสใจกลางเมืองบรูชแห่งนี้มีสีสันสวยงาม มีทั้งอาคารหน้าจั่วสีสดใสร้านค้า ร้านขายของฝากมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ประเทศเบลเยี่ยม คือ เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที่มีขนาดจำนวนประชากรเยอะเป็นอันดับ นำท่านชมเมืองแอนท์เวิร์ป เดินชม จัตุรัสโกรตมาร์ก (Grote Markt) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอนท์เวิร์ป เป็นจุดศูนย์กลาง ประวัติศาสตร์ของเมืองและยังเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารแบบหน้าจั่วสไตล์เรเนซองส์ ที่มีความงดงามไม่แพ้กรุงบรัส เซลส์และเมืองบรูจส์เลยทีเดียว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดัม (Rotterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและล้ำสมัยอยู่ทั่วทั้งเมืองนอกจากนั้นเมืองรอตเทอร์ดัมเคยโดนระเบิดทำลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1940
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (2)
ที่พัก Best Western Plus Rotterdam Airport, Rotterdam ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day3 เมืองรอตเทอร์ดัม – เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – ชีส ฟาร์ม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – สถาบันเจียระไนเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อเข้าชม สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ (KEUKENHOF) ชม เทศกาลดอกทิวลิป สวนดอกทิวลิป ที่จะบานพร้อมกันทั่วสวนแห่งนี้บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี **จัดขึ้นระหว่าง 21 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2567** เทศกาลสำคัญของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งบานสะพรั่งเพียงครั้งเดียวในรอบปี และหลากหลายสีสันตระการตาที่ยาวนับสิบกิโลเมตร ที่ท่านจะประทับใจไปอีกนาน ให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปคู่กับดอกทิวลิป ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจกภายในสวนพฤกษชาติ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้เมืองหนาวแสนสวยงามน่ารัก เช่น ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย ไฮยาซินน์ฯลฯ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเหล่าพฤกษชาติมากมาย พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น (4)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ พร้อมชมการทํารองเท้าไม้ (Wooden shoe) ที่ถือเป็นของและสินค้าที่ระลึกที่สําคัญของเนเธอร์แลนด์ และการทําชีสที่มีชื่อเสียงโด่งดังของฟาร์ม ชีสฟาร์ม (Cheese Farm) ชมวิธีสาธิตการทําการตัดชีสรวมถึงอุปกรณ์การใช้งาน และพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน้ำของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด
นำท่านไปยัง จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว
ที่พัก Holiday Inn Express, Amsterdam ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านไปยัง จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เพื่อให้ท่านสะดวก ในการเดินทางอิสระไปกับบรรยายการเมืองอัมสเตอร์ดัม
อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน ทั้งนี้มีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้คำแนะนำการเดินทางไปยังที่ท่องเที่ยวต่างๆ (ทั้งนี้ หากท่านต้องการเข้าชม สถานที่แนะนำดังกล่าว โปรดศึกษาข้อมูล และค่าใช้จ่ายก่อนเข้าชม ทางเราเพียงให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวเท่านั้น)

พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้สำหรับกิจกรรมในพระราชสำนักและกิจกรรมระดับประเทศ
บ้านแอนน์ แฟร้งค์ (Anne Frank House) บนถนนปรินเซนกรัคต์ (Prinsengracht) ริมคลองในกรุงอัมสเตอร์ดัม คือที่หลบซ่อนของ “แอนน์ แฟรงค์” เด็กสาวชาวยิวผู้เขียนบันทึกสมัยสงครามที่โด่งดังไปทั่วโลก สถานที่แห่งนี้เองที่ถูกใช้เป็นที่ซ่อนลับของชาวยิว 8 ชีวิต รวมทั้งตัวแอนน์ แฟรงค์และครอบครัวซึ่งอพยพมาจากประเทศเยอรมนีในสมัยสงครามโลกที่ชาวยิวถูกตามล่าล้างเผ่าพันธุ์จากนาซี โดยทั้งหมดได้อาศัยอยู่บริเวณชั้น 2 ชั้น 3 และห้องใต้หลังคาของตึกหลังนี้ สถานที่ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งของโลก
ตลาดดอกไม้บลูเมนมาร์ค (Flowers Market / Bloemenmarkt) ในอัมสเตอร์ดัมเป็นแนวแผงขายดอกไม้ลอยน้ำที่ตั้งอยู่ที่คลอง Singel ซึ่งเป็นคลองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัมมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1862 และเป็นแผงลอยน้ำแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณของเนเธอร์แลนด์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อหาได้ทั้งดอกไม้สด ต้นอ่อน หรือแม้กระทั่งหน่อของพรรณไม้ที่เป็นหัวๆ ตลอดจนของที่ระลึกต่างๆ เกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จากที่นี่
แม็กนา พลาซ่า (Magna Plaza) เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามโดดเด่นในแบบนีโอโกธิค (Neo-Gothic) ให้ความรู้สึกคล้ายกับเป็นพระราชวังมากกว่าห้างสรรพสินค้า อาคารที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างระหว่างพระราชวังหลวง Koninklijk Palace Palace บนพื้นที่ใกล้เคียงกับดามสแควร์ (Dam Square) และ โบสถ์ Nieuwe Kerk ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันประณีตงดงามเช่นเดียวกัน แต่เดิมนั้นแม็กนา พลาซ่าเป็นที่ทำการไปรษณีย์เก่าในอัมสเตอร์ดัมก่อนที่จะกลายมาเป็นห้างสรรพสินค้าในภายหลัง โดยในปี ค.ศ. 1992 อาคารที่สวยงามแห่งนี้ยังได้รับการบันทึกอยู่ในรายชื่ออนุสาวรีย์ที่มีค่าที่สุด 12 แห่งของเมืองอัมสเตอร์ดัมอีกด้วย

ย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่ผู้เยือนเมืองอัมสเตอร์ดัมไม่ควรพลาด แสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจกที่ให้บริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง และร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เมืองอัมสเตอร์ดัมกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสำหรับ ‘อาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของโลก’ ที่ยังคงดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากสถานบริการและคลับบาร์ที่มีอยู่อย่างมากมายแล้ว บริเวณ Red Light District ยังมี พิพิธภัณฑ์การค้าประเวณี (Museum of Prostitution) ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาชีพเก่าแก่ของโลกอาชีพนี้
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด์ (Rijksmuseum) หรือพิพิธภัณฑ์เร็กซ์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวอัมสเตอร์ดัม เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของดินแดนกังหันลมได้เป็นอย่างดี โดยพิพิธภัณฑ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปีแห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่รวบรวมวัตถุโบราณ งานศิลปะเก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากมายกว่า 8,000 ชิ้น และในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กว่าล้านคน
พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะห์ (Van Gogh Museum) ซึ่งเป็นศูนย์รวมศิลปะที่อยู่ตอนใต้ของใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดเมื่อปี ค.ศ. 1973 เป็นที่เก็บรวบรวมงานทั้งภาพวาด ภาพระบายสี และภาพพิมพ์ซึ่งขอยืมมาจาก Van Gogh Trust ในปี ค.ศ. 2013 โดยเป็นผลงานบางส่วนของแวน โก๊ะห์ (Vincent Van Gogh) จิตรกรเอกชาวดัตช์ผู้บุกเบิกงานศิลปะแนวใหม่แห่งยุคศตวรรษที่ 19 ของโลก ศิลปินผู้ซึ่งขายภาพของตัวเองได้เพียงชิ้นเดียวขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
โรงเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) เป็นทัวร์แบบอินเทอร์แคที่ฟของเบียร์ยี่ห้อดังระดับโลก “ไฮเนเก้น” (ภาษาดัตช: ไฮเนอเกิน) ตั้งอยู่ในโรงเบียร์เก่าแก่ที่สุดใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ที่นี่เคยเป็นโรงผลิตเบียร์ตั้งแต่ปี 1864 แต่ต่อมาในปี 1988 ต้องปิดตัวลงเพราะมีขนาดเล็กเกินไป ก่อนที่ฐานการผลิตแห่งใหม่จะย้ายไปอยู่ที่เมืองซูเทอร์เวาเดอร์(Zoeterwoude) สถานที่แห่งนี้จึงกลายมาเป็นอาคารทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเบียร์ไฮเนเก้น กระบวนการผลิตเบียร์ ที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์แบบเต็มอิ่ม พร้อมลิ้มสสชาติบียร์สดในตอนท้ายฟรี

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว
ที่พัก Holiday Inn Express, Amsterdam ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – จัตุรัสกร็องปลัส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสน สวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น (7)
พิเศษเมนู หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว (Moules a La Mariniere) และ ดัตช์โดนัท (Oliebollen)

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สถาปัตยกรรมแห่งวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบด้วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ำหนักเบ็ดเสร็จแล้ว 2,400 ตัน ใช้เวลา 18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสร้าง
นำท่านชม รูปปั้นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้นแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คำว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายกำลังฉี่ เป็นประติมากรรมมีลักษณะเป็นน้ำพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดง
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลัส หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว
ที่พัก Ibis Brussels Centre Chatelain, Brussels ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
Day6 เมืองบรัสเซลส์ – สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

12.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ303 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

Day7 สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

06.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
09.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ708 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ยุโรป