9100c4e831e054927423d4ca740071f4

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮะ 5 วัน 3 คืน (VZ)

ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

นำท่านชม บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ จุดเด่นของบ่อนี้คือบ่อน้ำสีฟ้าสดใส เหมือนท้องทะเล เมื่อเดินเข้ามาจะเห็นควันไอน้ำ พุ่งออกมาจากบ่อจำนวนมาก ซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากๆ  บริเวณด้านข้างบ่อจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้หให้สักการะ ซึ่งจะต้องเดินผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดขึ้นไปการที่มีเสาโทริอิสีแดงสดด้านข้างบ่อนี้ทำให้สีตัดกับบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้า เกิดเป็นภาพที่สวยงาม

วันที่เดินทาง

มีนาคม 67 – เมษายน 67

ทัวร์ญี่ปุ่น

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท Thai Viet Jet (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

00.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน VZ 810 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.55 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำท่านชม วัดนันโซอิน เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักของเมืองซาซะกูริ จังหวัดฟูกุโอกะ แต่กลับมีอะไรน่าสนใจอยู่ภายในวัดนี้มากมาย เช่น มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และยังมีรูปปั้นและพระพุทธรูปอื่นๆอีกเยอะมากมาย วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร สูง 11 และหนักถึง 300 ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระ Nara และ คามาคูระ(Kamakura) สร้างขึ้นเมื่อปี 1995 (รวมค่าเข้าชม)

เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น มีแหล่งน้ำจากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วๆไป
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐสไตล์คลาสสิก ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับไปด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด และยังมีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านของเล่น ตู้กาชาปอง ของสะสมให้ได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน

เมื่อเดินเที่ยวชมไปเรื่อยๆจนท้ายสุดหมู่บ้านจะได้พบกับ ทะเลสาบคินริน เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง กลายเป็นหมู่บ้านยอดฮิตที่มีความผสมผสานอย่างลงตัวเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี

จากนั้น นำท่านชม บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ จุดเด่นของบ่อนี้คือบ่อน้ำสีฟ้าสดใส เหมือนท้องทะเล เมื่อเดินเข้ามาจะเห็นควันไอน้ำ พุ่งออกมาจากบ่อจำนวนมาก ซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากๆ บริเวณด้านข้างบ่อจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้หให้สักการะ ซึ่งจะต้องเดินผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดขึ้นไปการที่มีเสาโทริอิสีแดงสดด้านข้างบ่อนี้ทำให้สีตัดกับบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้า เกิดเป็นภาพที่สวยงาม

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HITA/HARAZURU/BEPPU AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางตลอดทั้งวัน
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองมิยาซากิ เป็นจังหวัดในภูมิภาคคิวชู พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงามและโรแมนติก ในช่วงยุค 60 ที่นี่จึงเป็นสถานที่ฮันนีมูนยอดนิยมของคนญี่ปุ่น รวมถึงอากาศค่อนข้างร้อน มิยาซากิจึงมักถูกใช้เป็นที่ออกค่ายหรือเก็บตัวฝึกซ้อมของนักเบสบอล
จากนั้น นำท่านสู่จุดชมวิวหุบเขาทาคาชิโฮ ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยาซากิ เป็นหุบเขาลึกที่เกิดขึ้นโดยการคุกรุ่นของภูเขาไฟอะโสะ ด้วยความงดงามของหุบเขาแห่งนี้ จึงถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงดงามของหุบเขา เมื่อมองออกไปท่านจะเห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของหุบเขาแห่งนี้ที่มีหน้าผาสูงถึง 80 – 100 เมตร และยังได้สัมผัสธรรมชาติโดยรอบอย่างแท้จริง

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งในภูมิภาคคิวชู มีมาสค็อตประจำเมืองที่โด่งดังคือ “หมีดำคุมะมง” และยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ และยังเป็นเมืองที่ส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทอันยิ่งใหญ่แห่งเกาะคิวชู จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมอันน่าสนใจ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ แต่เมื่อครั้ง ปี ค.ศ.1877 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ และอีก 100 ปีต่อมา ได้มีการสร้างขึ้นใหม่แต่ยังคงเลียนแบบโครงสร้างเดิมไว้ โดยตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้มาขัดกัน และไม่ใช้ตะปูเลย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาทท่านละ 800 เยน)

จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ แหล่งช้อปปิ้งในร่มใจกลางเมืองคุมาโมโต้ แบ่งออกเป็นถนน 3 สายให้ท่านได้เดินชม คือ ถนนมิโทริ ถนนซึโมโทริ ถนนวันชินซึไก ตลอดทางเดินมีหลังคาโค้งคลุม สามารถเดินทะลุถึงกันได้หมด มีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อเลือกชมไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ร้านขายของฝาก ร้านเครื่องสำอาง ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย ฯลฯ

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก KUMAMOTO AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทิศเหนือของเกาะคิวชู เมืองนี้แบ่งง่าย ๆ ออกเป็นสองส่วน คือฮะคะตะ และเทนจิน โดยมีเกาะนาคะสุตั้งอยู่ตรงกลาง เดิมทีพื้นที่เหล่านี้เคยเป็นเมือง 2 เมืองที่แยกจากกันมาก่อน คือฮะคะตะ เมืองพ่อค้าทางทิศตะวันออก และฟุกุโอกะ เมืองปราสาท (รวมถึงเทนจิน) ทางทิศตะวันตก ทั้งสองเมืองรวมกันเป็นเมืองเดียวในปี ค.ศ. 1889 เพื่อสร้างฟุกุโอกะให้เป็นเมืองยุคใหม่

นำท่านชม สวนไมซุรุ สร้างขึ้นในบริเวณพื้นที่ของปราสาทฟุกุโอกะซึ่งเป็นปราสาทของขุนนาง Kuroda ซึ่งเป็นนักกลยุทธ์และที่ปรึกษาคนสำคัญของ โชกุนโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ที่รอบๆบริเวณสวนแห่งนี้ยังคงมีซากปรักหักพังของปราสาทจากการบุกรุกของศัตรู และผังของปราสาทที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งที่นี่เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติโดยรอบได้ทุกฤดูและเป็นสถานที่พักผ่อนอีกหนึ่งที่สำหรับชาวเมืองฟุกุโอกะ โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่งดงามมากอีกหนึ่งแห่งในคิวชู

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หาก สวนไมซุรุ ไม่มีดอกซากุระให้ชมอันเนื่องมาจากสภาพอากาศหรือหมดเทศกาลโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ นำท่านชม บริเวณภายนอกปราสาทฟุกุโอกะ ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาท

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งร้านค้าDUTY FREE ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง น้ำหอม อาหารเสริม วิตามินต่างๆ ที่มีแหล่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของฝากที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านต้องแวะเวียนเข้ามาช้อปปิ้งเพื่อนำกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกกันเป็นระยะๆ
จากนั้น อิสระ ณ ย่านช้อปปิ้งเท็นจิน ของเมืองฟุกุโอกะ ย่านแห่งนี้เปรียบเสมือนใจกลางและมีความสำคัญอย่างมากของเกาะคิวชู ซึ่งย่านแห่งนี้สามารถเดินได้ตลอดทั้งวัน เพราะมีร้านค้าต่างๆมากมายตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ข้างทางเต็มถนน รวมถึงห้างขนาดใหญ่ตั้งสลับกันตลอดทางเดินอีกด้วย ถนนแห่งนี้มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆอีกอย่างมากมาย
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX
08.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 811 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ญี่ปุ่น