ยุโรป

ทัวร์ยุโรป CLASSIC COLORFUL อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (TK)

ราคาเริ่มต้น 83,995 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: packageLogo683_Turkish Airlines Logo

นำท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย La spezia เมืองริมฝั่งทะเลในแคว้นลิกูเรีย สวยทั้งด้วยวิวริมทะเลบรรยากาศดีๆ และอาคารบ้านเรือนในสไตล์อิตาเลียนริเวียร่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
และนำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ซิงเควเทอร์เร่ Cinque Terre หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่าดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้านที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก

วันที่เดินทาง

14 ส.ค. 67 – 22 ส.ค. 67, 28 ส.ค. 67 – 5 ก.ย. 67, 25 ก.ย. 67 – 3 ต.ค. 67, 23 ต.ค. 67 – 31 ต.ค. 67

ทัวร์ยุโรป

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ N สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
23.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-069

วันที่สอง อิสตันบูล (ตุรเกีย) – มิลาน (อิตาลี) – เวนิสเมสเตร้
05.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเกีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-1873
09.30 น. เดินทางถึงสนามบินมาเพ็นซาร์ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองมิลาน หรือมิลาโน Milano เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี นำท่านชมความยิ่งใหญ่และถ่ายรูปภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม ที่มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมกว่า 135 ยอด
-อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลีที่มีสินค้าแบรนด์ดังที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกาแบรนด์ชื่อดังมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Versace, Gucci, Armani, Bvlgari

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเวนิสเมสเตร้ Venice Mestre เมืองหลักของแคว้นเวเนโต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว , Venice Mestre หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม เมสเตร้ – เกาะเวนิส – ปิซ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่เกาะเวนิส นำท่านชมเกาะเวนิส โดยเริ่มจากถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ Doge’s Palace อดีตที่ทำการของรัฐบาลเวนิสและที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง ผ่านชมสะพาน Bridge of Sighs หรือที่รู้จักกันดีในนามของสะพานถอนหายใจ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเรือนจำและพระราชวัง ชมจัตุรัสเซ็นต์มาร์คหรือซานมาร์โค และอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเกาะเวนิสแห่งนี้
**เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

จนได้เวลาอันสมควรนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเตร้
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
นำท่านชมเมืองปิซ่าอดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แวะชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนำท่านผ่านชม หอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว , Pisa หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ปิซ่า –ลา สเปเซีย – ซิงเควเทอร์เร่ดินแดนแห่ง 5 หมู่บ้าน – Fidenza Outlets – มิลาน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย La spezia เมืองริมฝั่งทะเลในแคว้นลิกูเรีย สวยทั้งด้วยวิวริมทะเลบรรยากาศดีๆ และอาคารบ้านเรือนในสไตล์อิตาเลียนริเวียร่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
และนำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ซิงเควเทอร์เร่ Cinque Terre หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่าดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้านที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก
-ชมความงามของสองหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเลหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ Riomaggiore หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา
-ชมหมู่บ้านมานาโรลา Manarola ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงชันโดดเด่นด้วยสีสันสดใส ภายในตัวหมู่บ้านมีถนนสายหลักเพียงเส้นเดียวที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้านมีร้านค้า คาเฟ่ ร้านอาหารน่ารักๆมากมาย
**เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันตัดกับน้ำทะเลที่ตั้งเรียงรายริมหน้าผาตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองปาร์มา Parma (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
อิสระช้อปปิ้งที่ Fidenza Outlets Village ในเครือของบิสเตอร์วิลเลจเอ้าท์เลท แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ อาทิ Armani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็นต้น
**เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองมิลานหรือมิลาโน Milano (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, Milan หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า มิลาน-ทาซ (สวิตเซอร์แลนด์) – เซอร์แมท – ทาซ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองทาซ Tasch เมืองน่ารักที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็นทัศนียภาพที่สวยมากๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟจากทาซสู่เมืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เมืองเล็กๆ น่ารักและมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงามปลอดภัยจากยานพาหนะที่วุ่นวาย เนื่องจากไม่อนุญาตให้รถยนต์ทั่วไปวิ่งในเขตเมืองและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที)
-เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทที่มีธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามโดยมีฉากหลังเป็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” Matterhorn ยอดเขาที่มีรูปทรงคล้ายพีระมิดที่โค้งลงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้มีบริษัทโด่งดังระดับโลกต่างช่วงชิงเพื่อที่จะได้ครอบครองให้เป็นเสมือนดั่งตัวแทนสัญลักษณ์ของตน ทั้งช็อกโกแล็ตทับเบอโรนที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักและผู้ผลิตหนังรายใหญ่อย่างพาราเม้าท์พิคเจอร์ที่นำแมทเทอร์ฮอร์นไปทำเป็นโลโก้ของบริษัทจนเป็นที่จดจำของผู้คนจากทั่วโลก
หมายเหตุ: ท่านสามารถนั่งรถไฟไต่เขาสายกอร์นเนอร์แกรท Gornergrat Bahn ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท ยอดเขาที่เป็นจุดชมวิวของยอดเขาแมทเธอร์ฮอนได้สวยที่สุดและชัดเจนที่สุด หรือนั่งกระเช้าไฟฟ้า Matterhorn Glacier Paradise เพื่อขึ้นชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอนในอีกด้าน ซึ่งการนั่งกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หรือจะเลือกนั่ง Funicular จากเซอร์แมทสู่ Sunnegga Paradise เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกมุมหนึ่ง (กิจกรรมต่างๆไม่ได้รวมในค่าทัวร์ หากสนใจกรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางบริษัทฯทัวร์)
**เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
จนได้เวลานัดหมายนำท่านนั่งรถไฟกลับสู่เมืองทาซ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3.5 ดาว, Tasch หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก ทาซ – มองเทรอซ์ – ดิจอง (ฝรั่งเศส)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ Montreux (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
นำท่านแวะชมบรรยากาศแสนสวยของเมืองมองเทรอซ์ริมทะเลสาบเจนีวา แวะชมรูปปั้นเฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ริมทะเลสาบเจนีวา จากนั้นนำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง Chillon Castle ปราสาทที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองดิจอง Dijon ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3.5 ดาว, Dijon หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ดิจอง – แวร์ซายน์ – พระราชวังแวร์ซายน์- ปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก
อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย ภายในที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง อาทิ ห้องกระจก (Galerie Des Glaces หรือ The Hall of Mirrors รวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส Paris เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3.5 ดาว, Paris หรือระดับเทียบเท่า

วันที่แปด ปารีส-ถ่ายรูปกับหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-ช้อปปิ้ง La Valle Village Outlets-สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมมหานครปารีส โดยเริ่มจาก…ผ่านชมถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงที่โด่งดังของปารีส
-เก็บภาพของหอคอยไอเฟิล บริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรัสทรอคาเดโร
-ชมภายนอกและถ่ายรูปเช็คอินกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ Louvre Museum สถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจำนวนมาก อย่างภาพเขียนโมนาลิซ่าผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี
ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมอันงดงามของมหานครปารีส
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเซอร์ริส Serris นำท่านเข้าสู่เอ้าท์เล็ต La Valle Outlets Village พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจำนวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Asics, Boss, Burberry, Balenciaga, Coach, Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Furla, Guess, Gucci, Lacoste, Levi’s, L’Occitane, Longchamp, Michael Kors, Paul Smith, Marc Jacobs, Prada, Samsonite, Superdry, Tissot, Tod’s, Timberland, Tumi, Versace เป็นต้น
**เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต**

จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบินปารีสชาร์ล เดอ โกล และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษีที่สนามบิน
19.50 น. ออกเดินทางจากนครปารีส ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-1828

วันที่เก้า อิสตันบูล (ตุรเกีย) – กรุงเทพฯ
00.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเกีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
01.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-068
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

ทัวร์ยุโรป