Picture5

ทัวร์ยุโรป HOLA PORTUGAL SPAIN 9D6N (TK)

ราคาเริ่มต้น 78,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: packageLogo683_Turkish Airlines Logo

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (EVORA) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก เนื่องจากตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีกำแพงเมืองยุคกลาง และมีสิ่งก่อสร้างจำนวนมากซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงยุคทางประวัติศาสตร์หลายยุคมีโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 13 วังมากมายและวัดโรมันสมัยศตวรรษ ที่ 1 นอกจากนี้นำท่านเข้าสู่ “วิหารแห่งกระดูกแห่งเมืองอีโวร่า” (CHAPEL OF BONES) วิหารกระดูกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่15 โดยพระในนิกายฟรังซิสกัน

วันที่เดินทาง

8 ก.ย. 67 – 16 ก.ย. 67

ทัวร์ยุโรป
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
20.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
23.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 069 ** ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง **

DAY 2 สนามบินอิสตันบูล – กรุงลิสบอน (โปรตุเกส) – อัลโคบาซา – โอบิโดส – ซินตร้า – แหลมโรก้า – AVENIDA DA LIBERDADE ( /L/D)
05.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
06.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 1755 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **
09.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอัลโคบาซา” (ALCOBACA) เมืองทางตอนกลางของ ประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ในจังหวัด อูเอสเต้มีประชากรอาศัยไม่ถึง 60,000 คน นำท่านแวะเก็บภาพจากภายนอก กับ อารามซานต้ามาเรีย SANTA MARIA MONASTERY ศาสน์สถานที่ถูกสร้างขึ้นโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อราลึกถึงชัยชนะที่แย่งชิงดินแดนได้จากชาวมัวร์เมื่อปีค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกสไตล์ซิสเตอร์เชี่ยนโกธิค ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารสไตล์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้อารามซานต้ามาเรียยังได้รับการรับรองเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้เมื่อปีค.ศ.1989 และยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกสอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอบิโดส” (OBIDOS) เมืองป้อมปราการโบราณซึ่งมีประชากรอยู่เพียงหมื่นกว่าคนในปัจจุบัน ชื่อเมืองตั้งมาจากภาษาละตินโบราณ ซึ่งแปลว่า ป้อมปราการอันแข็งแกร่งก่อตั้งขึ้นโดยอาณาจักรโรมัน และยึดครองโดยแขกมัวร์เมื่อช่วงศตวรรษที่ 7 และอีก 400 ปีถัดมาได้ถูกยึดครองโดย
อฟองโซ่ เฮนริค กษัตริย์องค์แรกแห่งโปรตุเกส มีเวลาให้ท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้ตั้งแต่รุ่นโบราณ ราวกับว่าวันเวลาจะหยุดนิ่งอยู่ที่ต้นยุคกลางเมื่อครั้งที่กษัตริย์เดนิสได้ส่งมอบเมืองออบิโดสนี้ให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจักรอารากอน เป็นของขวัญวันอภิเษกสมรสเมื่อ ค.ศ.2821 ป้อมปราการและปราสาทโอบิโดสถูกขนานนามเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซินตรา (SINTRA) ซินตราเป็นหนึ่งในเขตเทศบาลที่ร่ำรวยและแพงที่สุดในโปรตุเกสและคาบสมุทรไอบีเรียโดยรวมเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งตามแนวชายฝั่งริเวียร่าของโปรตุเกสและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในชุมชนที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง สถานที่อาศัยในโปรตุเกส

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “แหลมโรก้า” (CABO DA ROCA) อันเป็นแหลม ที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ท่านสามารถซื้อ “CERTIFICATE” เป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้

นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนน AVENIDA DA LIBERDADE เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่19 เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผาใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์เกส เดอปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิLOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL,ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรียงรายบนถนนช้อปปิ้งแห่งนี้

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
พักที่ HOLIDAY INN HOTEL , LISBON ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 3 กรุงลิสบอน – หอคอยเบเล็ม – มหาวิหารเจอโรมิโน – อีโวร่า – กาเซเรส (B/L/D)
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “กรุงลิสบอน” (LISBON) เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตโย “TEJO” กรุงลิสบอนเป็นเมืองที่ประวัติยาวนานกว่า 800 ปีผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปเข้าสู่กรุงลิสบอน ชมตัวเมืองลิสบอนจากบนยอดเขาอันเป็นที่ตั้งขออนุสาวรีย์ CRISTO RAI (NATIONAL SANCTUARY OF CHRISTTHE KING คล้ายกันกับที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล)

นำท่านชม “อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่” สร้างขึ้นในปีค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะเก็บภาพกับ หอคอย เบเล็ม (BELEM TOWER) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจและค้นพบโลกของวาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส

จากนั้นชมภายนอก “มหาวิหารเจอโร นิโม” (JERONIMOS MONASTERY) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกว้าให้เป็นมรดกโลก

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (EVORA) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก เนื่องจากตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีกำแพงเมืองยุคกลาง และมีสิ่งก่อสร้างจำนวนมากซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงยุคทางประวัติศาสตร์หลายยุคมีโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 13 วังมากมายและวัดโรมันสมัยศตวรรษ ที่ 1 นอกจากนี้นำท่านเข้าสู่ “วิหารแห่งกระดูกแห่งเมืองอีโวร่า” (CHAPEL OF BONES) วิหารกระดูกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่15 โดยพระในนิกายฟรังซิสกัน

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกาเซเรส” CACERES
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
พักที่ BARCELO V HOTEL , CACERES ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 4 กาเซเรส – โตเลโด – ปูเอร์ตา เด บิซากรา – มหาวิหารแห่งโตเลโด – กรุงมาดริด (B/L/D)
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “เมืองกาเซเรส” CÁCERES เมืองหลวงของจังหวัดกาเซเรส และยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่ประเทศสเปน นำท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อนคริสต์กาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยายอาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีตจากนั้น

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโตเลโด” TOLEDO นำท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโดประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหินที่แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้า และค่อยๆลดหลั่น ได้รูปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโดท่าน จะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเก่าท่านจะประทับใจกับความงดงามซึ่งเปรียบเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกาซาร์” ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยคริสต์ศตวรรษที่16 ซึ่งตั้งอยู่บนส่วนที่สูงที่สุดของเมืองนี้มีชื่อเสียงในคริสต์ศตวรรษที่19 และ 20 ในฐานะสถาบันวิชาทหารแห่งหนึ่ง เมื่อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดขึ้นในปีค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมนี้ถูกล้อมโดยกองกำลังของฝ่ายนิยมสาธารณรัฐ

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำท่าน ชม “มหาวิหารแห่งโตเลโด” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งใช้เป็นที่ประทับขององค์สังฆราชแห่งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์สร้างขึ้นในสไตล์โกธิคที่ถือว่ายิ่งใหญ่ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่าต่อมาได้ ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ.1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มีงานศิลปะล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่ทำด้วยทองคำ เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กว่าชิ้น มีน้ำหนักมากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกย่า และ เบลาสเกซ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองมาดริด” เมืองหลวงของประเทศสเปน
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
พักที่ OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE HOTEL , MADRID ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 5 มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่ามายอร์– สนามฟุตบอลซานติเอโก้ เบอร์นาบิว – ชมระบำฟลามิงโก้ (B/L/D)
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านชม “กรุงมาดริด”(MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมือง โตเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็น เมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 – 1607 เมื่อพระเจ้า ฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมือง บายโดลิด มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านเข้าชม “พระราชวังหลวง(ROYAL PALACE) (ขอสงวน สิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในพระราชวังหลวง ในกรณีมีการจัดงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งอาจ เข้าชมไม่ได้หรือปรับโปรแกรมไปเข้า พระราชวังอื่นแทน) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่น ๆในทวีป ยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “พลาซ่า มายอร์” (PLAZA MAYOR) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลเมืองนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้า

นำท่านเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมืองเดินชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบสเปนและสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองนำท่านแวะถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
นำท่านชมด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล” (ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU) ของทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีนักเตะที่มีชื่อเสียงเล่นอยู่มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก,เสื้อฟุตบอลของแท้จากสโมสรรีล มาดริดไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
พิเศษ!!!ชม “ระบำฟลามิงโก้” FLAMINGO DANCE การแสดงประจำชาติ
ของประเทศสเปน มีต้นกาเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้แล้วมีการพัฒนานามาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อน ทั้งจังหวะดนตรีและการเต้นรำ
พักที่ OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE HOTEL , MADRID ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 6 เซโกเบีย – สะพานส่งน้ำโบราณโรมัน – ซาราโกซ่า (B/L/D)
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซโกเบีย” SEGOVIA เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแมดริด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 โดยยูเนสโก เมืองเซโกเบียเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ นำทุกท่านชม “สะพานส่งน้ำโรมัน” ACUEDUCTO DE SEGOVIA ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งน้ำนี้ เริ่มตั้งแต่นอกเมือง แล้วลำเลียงส่งน้ำเข้ามาในเมืองรางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมืองนำท่านชมเขตเมืองเก่าของเซโกเบียมีลักษณะเป็นซอกซอยเล็กๆ บางซอยถนนปูด้วยหินก้อนใหญ่ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในยุคโบราณ ในตัวเมืองมีโบสถ์ มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ยิว คริสต์
นำท่านชม (ภายนอก) มหาวิหารซานตามาเรียแห่งเซโกเบีย (CATEDRAL DE SANTA MARÍA) มหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคแห่งสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสเปน (สร้างขึ้นในปี1768)

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า”ZARAGOZA ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีตของอาณาจักรอารากอน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมฝั่งแม่น้ำเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูมิประเทศอันหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม (CITY OF CULTURE) ของทวีปยุโรป

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
พักที่ EURO STAR BOSTON HOTEL , ZARAGOZA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 7 วิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ – เมืองบาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคัมป์นู – ถนนลารัมบลา (B/L/–)
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์” หรือที่รู้จักในนาม “ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์” ตามตำนานสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า อัครสาวกยาคอบหรือเซนต์เจมส์ ในระยะเริ่มแรกนั้นการเผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพ และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกันกับเสาในซาราโกซ่า ต่อมาคริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก
นำท่านชม “จัตุรัสPLAZA DEL PILAR” สถานที่สำหรับการเดินชมเมือง โบสถ์วิหาร ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบาร์เซโลน่า”

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
นำท่านออกเดินทางแวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” CAMP NOU สนามฟุตบอลสโมสร“ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุ้นเคยในอีกชื่อว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนที่ประสบความสำเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีอดีตนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซี่,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลน่า “ถนนลารัมบลา”LARAMBLA ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลน่าแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็ก ๆที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “PASSEIG DE GRACIA” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิLOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI,LOEWE และอื่น ๆ อีก
ค่ำ อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ FRONTAIR CONGRESS HOTEL , BARCELONA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 8 มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย – ช้อปปิ้ง LA ROCA VILLAGE – สนามบิน (B/–/ )
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะบันทึกภาพกับ “มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย” (SAGRADA FAMILIA) พร้อมนำท่านเข้าชมด้านใน (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหาร ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่าง ๆหรือบัตรเต็ม ซึ่งอาจเข้าชมไม่ได้หรือปรับโปรแกรมไปเข้าวิหารโตเลโดแทน) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้

เที่ยง อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ LA ROCA VILLAGE นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิARMANI , BURBERRY , CALVIN KLEIN , COACH , ESCADA , FC BARCELONA OFFICIAL STORE , GUCCI , GUESS , HUGO BOSS , KIPLING , L’OCCITANE , LEVI’S , LACOSTE , LOEWE , MICHAEL KORS , NIKE , POLO , PUMA , RAY-BAN , SAMSONITE , SUPERDRY , SWAROVSKI , SWATCH , TAGHEUER , TOMMY HILFIGER , THE NORTH FACE , TIMBERLAND , TUMI , VERSACE , ZWILIING , ZEGNA ฯลฯ ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เพื่อให้ท่านได้ทำ TAX REFUND และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
19.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1856 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
23.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

DAY 9 สนามบินอิสตันบูล – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
01.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 068 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง **
15.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทัวร์ยุโรป